MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 1401/QĐ-TCT

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH QUẢN LÝ NỢ THUẾ

TỔNGCỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

Căn cứLuật thống trị thuế, chế độ thuế và các văn bạn dạng hướng dẫn thi hành;

Xét đềnghị của Vụ trưởng Vụ thống trị nợ và CCNT,

QUYẾTĐỊNH:

Điều2.

Bạn đang xem: Quy trình quản lý nợ

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từngày ký. Thủ trưởng những Vụ, đơn vị chức năng tương đương thuộc và trực ở trong Tổng cụcThuế; cục trưởng viên Thuế tỉnh, tp trực thuộc Trung ương; chi cục trưởngChi viên Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố trực ở trong tỉnh chịu trách nhiệmthi hành ra quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 2; - Lãnh đạo cỗ Tài thiết yếu (để b/c); - Vụ PC (BTC); - lãnh đạo Tổng viên Thuế; - Đại diện VP.TCT trên TPHCM; - trang web Tổng cục Thuế; - Lưu: VT, QLN (20b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG Bùi Văn Nam

QUY TRÌNH

QUẢN LÝ NỢ THUẾ(Ban hành kèm theo quyết định số 1401/QĐ-TCT ngày 28 tháng 7 năm năm ngoái củaTổng viên trưởng Tổng cục Thuế)

Phần I

QUY ĐỊNH CHUNG

I. MỤC ĐÍCH

Quy định trách nhiệm, nội dung, trình tự, thủ tục, thời gian để triển khai thực hiện thống tốt nhất trong cơquan thuế những cấp trong việc xây dựng và thực hiện chỉ tiêu, đôn đốc tịch thu vàxử lý các khoản chi phí thuế nợ của NNT có nghĩa vụ nộp thuế vào NSNN (sau phía trên gọilà quản lý nợ thuế), sẽ được qui định tạiLuật cai quản thuế và những văn bạn dạng hướng dẫn về thuế.

II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Ban ngành thuế những cấp: Tổng cục Thuế, viên Thuế, chi cục Thuế.

2. Vụ quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế nằm trong Tổng viên Thuế.

3. Phòng thống trị nợ cùng cưỡng chế nợ thuế thuộc cục Thuế; nhóm quảnlý nợ và cưỡng chế nợ thuế với các bộ phận quản lý nợ thuộc các đội thuế thuộcChi viên Thuế (sau phía trên viết tắt là bộ phận quản lý nợ).

4. Các bộ phận tham gia triển khai quy trình baogồm: phòng/đội đánh giá thuế; phòng/độiquản lý thuế thu nhập cá nhân cá nhân; phòng quản lýđất đai (nếu có) hoặc thành phần quản lý những khoản thu từ đất thuộcphòng/đội tổng phù hợp - nhiệm vụ - dự toán; phòng quản lýdoanh nghiệp mập (nếu có) hoặc bộ phận quản lý doanh nghiệp mập thuộccác phòng/đội bình chọn thuế; nhóm trước bạ và thu khác; team thuếliên xã, phường, thị trấn. Phòng, nhóm có tương quan đến công tác làm chủ nợ thuế như: kêkhai và kế toán thuế, thanh tra, ấn chỉ, tin học, tuyên truyền - hỗ trợ.

5. Công chức thuộc phần tử quản lý nợ; công chức thuộc bộ phậntham gia thực hiện quy trình.

III. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

1. Chi phí thuế nợ là: những khoản tiền thuế; phí, lệ phí; những khoảnthu tự đất; thu từ khai quật tài nguyên khoáng sản và các khoản thu không giống thuộcNSNN vì chưng cơ quan liêu thuế quản lý thu theo giải pháp của pháp luật (gọi bình thường là tiềnthuế) nhưng đã không còn thời hạn vẻ ngoài mà NNT chưa nộp vào NSNN.

2. Tiền thuế đã chờ kiểm soát và điều chỉnh là: các khoản chi phí thuế; phí, lệphí; những khoản thu từ bỏ đất; thu từ khai quật tài nguyên khoáng sản và những khoảnthu không giống thuộc NSNN do cơ quan tiền thuế thống trị thu theo qui định của pháp luật màNNT đang nộp mà lại có một trong những sai sót trên giấy nộp tiền; triệu chứng từ luân chuyểnchậm hoặc thất lạc; chờ ghi thu - ghi chi; chi phí thuế được gia hạn nộp thuếnhưng chưa kịp thời hạch toán/ghi nhận/cập nhật trên ứng dụng mà ban ngành thuếđang điều chỉnh theo đúng quy định; tiền thuế free chậm nộp.

3. Fan nợ thuế là NNT tất cả khoản chi phí thuế nợ theo vẻ ngoài tạiđiểm 1 mục III phần I tiến trình này.

4. Thời điểm bước đầu tính nợ so với một khoản thuế nợ làngày tiếp theo sau ngày quá hạn sử dụng nộp thuế theo vẻ ngoài của luật pháp về thuế.

5. Thời điểm dứt tính nợ đối với một khoản thuế nợ (ngàythanh toán) là ngày số tiền nợ được nộp vào NSNN; hoặc ngày có hiệu lực thực thi hiện hành thi hànhcủa văn phiên bản xoá nợ, miễn nộp hoặc xử lý bằng các bề ngoài khác.

6. Khoản nợ là số chi phí thuế bước đầu được tính nợ xuất xắc đượcgọi là bước đầu phát sinh chi phí thuế nợ.

7. Số ngày nợ thuế của một khoản thuế nợ là khoảng thời gian liêntục tính theo ngày, kể từ thời điểm bước đầu tính nợ mang lại thời điểm ngừng tínhnợ, bao hàm cả ngày nghỉ, dịp lễ theo công cụ của pháp luật.

8. Khoá sổ thuế là thời điểm dứt nhập các chứng từ bỏ kếtoán tương quan đến nhiệm vụ thuế của NNT như tờ khai thuế, triệu chứng từ nộp thuế,các quyết định, thông báo... Sau khi khoá sổ thuế, mọi số liệu bên trên Sổtheo dõi thu nộp thuế các tháng trước sẽ không còn được điều chỉnh, bổ sung ngay,mà chỉ được điều chỉnh, bổ sung sau ngày khoá sổ và sẽ tiến hành hạch toán vào thờiđiểm phát hiện nhằm điều chỉnh, bổ sung cập nhật vào kỳ thuế tiếp theo.

9. Xác định nợ thuế (sau đây hotline là chốt nợ) là việc rà soát, đốichiếu số liệu tiền thuế nợ của tháng báo cáo sau khi khóa sổ thuế, bảo vệ mọisố liệu nợ bên trên sổ quan sát và theo dõi nợ thuế, report nợ thuế thống nhất cùng không đượcthay thay đổi sau khi xác minh nợ thuế.

10. Thời khắc chốt nợ là mốc thời gian cố định để chốt số liệu nợcủa tháng đã khóa sổ và là ngày sau cùng của tháng khóa sổ.

11. Ngày tiến hành đôn đốc là ngày hệ thống thực hiện tại chạy chươngtrình đôn đốc tạo nên các công việc tương ứng với những số tiền nợ phải đôn đốcnhư: công việc gọi điện thoại; thông báo 07/QLN; ra quyết định cưỡng chế nợ thuế.

12. Ngày xây cất là ngày ký thông báo 07/QLN; đưa ra quyết định cưỡngchế nợ thuế.

13. Ngày bù trừ là ngày cán cỗ thuế thực hiện hoặc ngày hệ thốngthực hiện tại bắt tay khoản nợ với các khoản làm sút nợ của NNT trước khi khoá sổthuế. Ngày diệt bù trừ là ngày những giao dịch sẽ bù trừ với nhau được quăng quật bắt taybởi NSD hoặc bởi hệ thống trong tháng không khóa sổ.

14. Hủy bù trừ là việc các giao dịch đã bù trừvới nhau được bỏ bắt tay bởi NSD hoặc bởi hệ thống trong tháng chưa khóa sổ.

15. Những chữ viết tắt vào quy trình

- NSNN: Ngân sách nhà nước.

- NHTM: bank thương mại.

- KBNN: Kho bạc đãi nhà nước.

- NNT: tín đồ nộp thuế.

IV. PHÂN LOẠI TIỀN THUẾ NỢ

1. Tiền thuế nợ tự 01 mang lại 30 ngày: là số tiềnthuế đã quá thời hạn nộp từ bỏ 01 đến 30 ngày nhưng NNT chưa nộp vào NSNN cùng khôngthuộc tính chất phân loại tại điểm 5, 6, 7, 8 và 9 Mục IV Phần I quy trình này.

2. Tiền thuế nợ từ bỏ 31 mang lại 60 ngày: là số tiềnthuế sẽ quá thời hạn nộp tự 31 cho 60 ngày tuy vậy NNT chưa nộp vào NSNN và khôngthuộc đặc thù phân một số loại tại điểm 5, 6, 7, 8 với 9 Mục IV Phần I quy trình này.

3. Chi phí thuế nợ trường đoản cú 61 đến 90 ngày: là số tiềnthuế vẫn quá thời hạn nộp từ bỏ 61 mang lại 90 ngày dẫu vậy NNT chưa nộp vào NSNN và khôngthuộc đặc thù phân một số loại tại điểm 5, 6, 7, 8 và 9 Mục IV Phần I tiến trình này.

4. Chi phí thuế nợ từ 91 ngày mang đến 120 ngày: là số tiềnthuế đã quá thời hạn nộp từ 91 ngày cho 120 ngày tuy vậy NNT chưa nộp vào NSNN vàkhông thuộc đặc thù phân một số loại tại điểm 5, 6, 7, 8 và 9 Mục IV Phần I Quytrình này.

5. Chi phí thuế nợ tự 121 ngày trở lên: là số tiền thuế đã quá thờihạn nộp trường đoản cú 121 trở lên mà lại NNT không nộp vào NSNN cùng không nằm trong tính chấtphân các loại tại điểm 5, 6, 7, 8 với 9 Mục IV Phần I quy trình này.

6. Tiền thuế đã khiếu nại: làsố tiền thuế cơ mà NNT yêu cầu nộp NSNN theo phương pháp nhưng NNT đã tất cả văn phiên bản gửi cơquan thuế khiếu nại về số tiền thuế đề nghị nộp, ban ngành thuế đang trong giai đoạngiải quyết năng khiếu nại.

7. Tiền thuế đã hết thời gian gia hạn nộp thuế: là số chi phí thuế đãđược gia hạn nộp thuế nhưng khi hết thời hạn gia hạn nộp thuế, NNT chưa nộpthuế vào NSNN.

8. Tiền thuế nợ vẫn xử lý: làsố tiền thuế nợ của NNT bao gồm văn phiên bản đề nghị xử trí nợ, làm hồ sơ kèmtheo văn phiên bản đề nghị không thiếu theo quy định, ban ngành thuế vẫn tiếpnhận hồ nước sơ cùng đang trong thời gian thực hiện các thủ tục tại cơ quan thuế đểban hành quyết định hoặc văn bản xử lý nợ,bao gồm các trường vừa lòng sau:

8.1. Cách xử lý miễn, giảm

8.2. Cách xử trí gia hạn nộp thuế

8.3. Xử lý xoá nợ

8.4. Xử trí bù trừ các khoản nợ NSNN với sốtiền thuế được hoàn trả

8.5. Xử trí nộp dần tiền thuế nợ

9. Tiền thuế nợ cực nhọc thu, bao gồmcác trường hợp sau:

9.1. Chi phí thuế nợ đã xác định đối tượng người dùng để thu, bao gồm cáctrường hợp sau:

9.1.1. Chi phí thuế nợ của NNT được pháp luật coi là đã chết, mấttích, mất năng lượng hành vi dân sự chưa tồn tại hồ sơ kiến nghị xoá nợ.

9.1.2. Tiền thuế nợ có liên quan đến trách nhiệm hình sự: là sốtiền thuế nợ của NNT sẽ trong tiến trình bị điều tra, khởi tố hình sự, đangchờ bạn dạng án hoặc kết luận của cơ quan pháp luật, chưa triển khai được nghĩa vụnộp thuế.

9.1.3. Chi phí thuế nợ của NNT bỏ địa chỉ cửa hàng kinh doanh: là số tiền thuếnợ của NNT mà cơ quan liêu thuế đang kiểm tra, xác định NNT không còn hoạt động kinhdoanh với đã thông tin cơ sở sale không còn hoạt động tại showroom đăng kýkinh doanh với phòng ban thuế.

9.1.4. Chi phí thuế nợ của NNT ngóng giải thể: là số chi phí thuế nợ củaNNT đã trải qua quyết định giải thể doanh nghiệp cơ mà chưa thanh toán giao dịch đầy đủcác số tiền nợ thuế theo qui định của pháp luật.

9.1.5. Tiền thuế nợ của NNT mất năng lực thanh toán: là số tiềnthuế nợ của người nợ thuế đã có ra quyết định phá sản doanh nghiệp hoặc đang trongthời gian làm giấy tờ thủ tục phá sản doanh nghiệp lớn nhưng chưa làm các thủ tục cách xử trí nợtheo nguyên lý của pháp luật.

9.2. Tiền thuế nợ đã áp dụng hết các biện pháp cưỡng chế nợ thuế

9.2.1. Chi phí thuế nợ đã vận dụng hết những biện pháp cưỡng chế nợ thuếvà bên dưới 10 năm: là những khoản tiền thuế nợ nhưng cơ thuế quan đã vận dụng đến biệnpháp cưỡng chế nợ thuế sau cùng là tịch thu giấy ghi nhận đăng ký kết kinh doanhhoặc giấy phép ra đời và hoạt động, giấy tờ hành nghề dẫu vậy vẫn không thuhồi được tiền thuế nợ, thời gian nợ dưới 10 năm.

9.2.2. Tiền thuế nợ đã áp dụng hết các biện pháp chống chế nợ thuếvà tự 10 năm trở lên: là các khoản chi phí thuế nợ mà lại cơ quan thuế đã vận dụng đếnbiện pháp cưỡng chế nợ thuế cuối cùng là tịch thu giấy chứng nhận đăng cam kết kinhdoanh hoặc giấy phép ra đời và hoạt động, giấy phép hành nghề tuy vậy vẫnkhông tịch thu được chi phí thuế nợ, thời hạn nợ từ 10 năm trở lên.

10. Tiền thuế đang đợi điều chỉnh, bao hàm các trường hợp sau:

10.1. Chi phí thuế chờ kiểm soát và điều chỉnh do sai sót:

- NNT ghi sai, ghi thiếu những chỉ tiêu trên giấy thu NSNN;

- các sai sót của KBNN, NHTM;

- các sai sót của cơ sở thuế như: xử trí sai dữ liệu về số thuếphải nộp hoặc vẫn nộp NSNN; NNT kê khai thuế với phòng ban thuế quản lý trực tiếpcơ sở sản xuất sale tại trụ sở chính, vẫn nộp thuế của các đại lý sản xuất trựcthuộc tại địa bàn tỉnh/thành phố khác khu vực đóng trụ sở chính, ban ngành thuế quảnlý trực tiếp cửa hàng sản xuất sale tại trụ sở bao gồm chưa dìm được hội chứng từnộp thuế.

- những sai sót khác.

10.2. Chi phí thuế chờ điều chỉnh do chứng từ luân chuyển chậm hoặcthất lạc: bệnh từ vận chuyển từ KBNN, NHTM sang cơ quan thuế không thực hiệnđúng quy định; hội chứng từ thất lạc, ban ngành thuế đã nhận được sau thời hạn thấtlạc vị NNT hoặc KBNN, bank cung cấp; chứng từ vì chưng công chức thuế hoặc ủynhiệm thu đã thu nhưng còn chưa kịp thời thực hiện các thủ tục giao dịch tiềnthuế, nộp chi phí vào NSNN theo như đúng quy định.

10.3. Chi phí thuế hóng ghi thu - ghi chi: là số tiền thuế NNT đang kêkhai và tiến hành các thủ tục nộp NSNN nhưng lại cơ quan gồm thẩm quyền có tác dụng thủ tụcghi thu, ghi bỏ ra vào NSNN hoặc số tiền không tới thời hạn được cơ quan tất cả thẩmquyền triển khai thủ tục ghi thu - ghi chi theo định kỳ (tháng, quý, năm).

10.4. Tiền thuế được gia hạn nộp thuế tuy vậy chưakịp thời hạch toán/ghi nhận/cập nhật trên ứng dụng dẫn đếnhệ thống vẫn theo dõi và quan sát là tiền thuế nợ.

10.5. Tiền thuế không tính tiền chậm nộp: là số chi phí thuế nợ củaNNT vẫn được phòng ban thuế phát hành quyết định không tính tiền chậm nộp.

Phần II

NỘIDUNG QUY TRÌNH QUẢN LÝ NỢ

I. XÂY DỰNG CHỈ TIÊU THU TIỀNTHUẾ NỢ

Bộ phận cai quản nợ là dắt mối tham mưu cho chỉ đạo cơ quan liêu thuếgiao tiêu chuẩn thu nợ mang đến các bộ phận trong cơ quan thuế.

1. Xác địnhsố tiền thuế nợ năm thực hiện

Thời gian khẳng định là mon 11 hàng năm; số liệu về tiền thuế nợđược khẳng định căn cứ vào số liệu tại thời điểm 31/10.

1.1. Xác minh các chỉ tiêu tiến hành đến thời gian lập chỉ tiêuthu nợ

a) địa thế căn cứ xác định:

- chỉ tiêu thu nợ bởi vì cơ quan lại thuế cấp cho trên giao;

- Số liệu, tình hình tiền thuế nợ tại các report theo chủng loại 01/QLN,02/QLN, 05/QLN, 13/QLN qui định tại công đoạn này;

b) Lập report theo chủng loại 04/QLN nhằm phân tích, tổng hợp, phân nhiều loại kếtquả thực hiện thu chi phí thuế nợ 10 tháng trên địa bàn theo tổng số, từng nhómđối tượng nợ chi phí thuế, theo khu vực kinh tế, sắc thuế.

1.2. Dự kiến tình trạng thu chi phí thuế nợ

a)Căn cứ dự kiến:

-Các chỉ tiêu triển khai thu tiền thuế nợ 10 tháng;

-Phân tích thực trạng nợ các tháng cuối năm: dự kiến hồ hết khoản chi phí thuế nợ sẽphát sinh và tài năng thu chi phí thuế nợ. Vào đó, tập trung phân tích Danh sáchNNT bao gồm số tiền thuế nợ to (mẫu số 13/QLN).

- xác định tiền thuế nợ thời gian trước (là năm trước năm thành lập chỉtiêu thu chi phí thuế nợ): tại báo cáo tổng hợp phân một số loại tiền thuế nợ năm trước,kỳ report tháng 12.

b) Dự loài kiến tiền thuế nợ năm thực hiện: địa thế căn cứ tiền thuế nợ nămtrước với tiền thuế nợ tại thời khắc lập chỉ tiêu thu chi phí thuế nợ, theo đó,phân tích, review khả năng thu và xử lý các khoản tiền thuế nợ để dự báo sốtiền thuế nợ đến thời điểm 31/12 năm thực hiện.

2. Lập tiêu chuẩn thu tiền thuế nợ năm kế hoạch(các tiêu chí thu tiền thuế nợ nêu trên Phụ lục số 02 ban hành kèm theo quytrình)

- căn cứ vào số chi phí thuế nợ năm thực hiện đã được khẳng định tạiđiểm 1 và tiêu chuẩn thu tiền thuế nợ cơ quan thuế cung cấp trên khuyên bảo hàng năm.

- Phân tích, dự báo tình trạng kinh tế, các chính sách về quản lí lýnợ new ban hành, trường đoản cú đó:

+ Đề xuất tiêu chuẩn thu tiền thuế nợ mang lại năm kế hoạch.

+ Đề ra các biện pháp để tiến hành các tiêu chuẩn thu chi phí thuế nợđã xác định.

3. Báo cáo chỉ tiêu thu chi phí thuế nợ sẽ lập ngơi nghỉ điểm 2 đến cơ quanthuế cấp cho trên sản phẩm năm

3.1. đưa ra cục Thuế lập và gửi báo cáo về cục Thuế trước thời gian ngày 05/12.

3.2. Viên Thuế lập với gửi báo cáo về Tổng viên Thuế trước ngày10/12.

4. Phê duyệt chỉ tiêu thu chi phí thuế nợ

4.1. địa thế căn cứ vào tác dụng tổng hợp của các Cục Thuế đã report ởđiểm 3 mục I phần B, Tổng viên Thuế phê duyệt tiêu chuẩn thu tiền thuế nợ giao chocác viên Thuế muộn nhất là ngày 31/12 hàng năm.

4.2. địa thế căn cứ vào chỉ tiêu vì Tổng cục Thuế giao và tác dụng tổng hợpở điểm 3 mục I phần B, cục Thuế giao chỉ tiêu thu tiền thuế nợ mang lại phòng quảnlý nợ, những phòng tham gia triển khai quy trình, các Chi cục Thuế muộn nhất là ngày31/01 năm tiếp theo và report kết trái về Tổng cục Thuế.

5. Triển khai tiến hành chỉ tiêu thu chi phí thuế nợ trên đại lý phêduyệt tại điểm 4

5.1. Phòng thống trị nợ:

- thi công chỉ tiêu đối với toàn bộ số chi phí thuế nợ vị Cục Thuếquản lý;

- Dự kiến, trình lãnh đạo Cục Thuế giao tiêu chuẩn thu tiền thuế nợcho phòng làm chủ nợ, các phòng tham gia thực hiện quy trình và các Chi cụcThuế;

- Giao nhiệm vụ thu chi phí thuế nợ cho công chức thuộc phòng quản lí lýnợ.

5.2. Các phòng tham gia triển khai quy trình:

- Tham gia xây dừng chỉ tiêu thu chi phí thuế nợ;

- Giao nhiệm vụ thu chi phí thuế nợ đến công chức nằm trong phòng quảnlý.

5.3. Những Chi cục Thuế căn cứ vào tiêu chí thu nợ vị Cục Thuế giao,giao tiêu chí thu tiền thuế nợ cho đội quản lý nợ, những đội tham gia thực hiệnquy trình và report kết trái về cục Thuế.

- Đội thống trị nợ:

+ kiến tạo chỉ tiêu thu tiền thuế nợ đối với cục bộ số tiền thuếnợ do chi cục Thuế quản ngại lý;

+ Dự kiến, trình lãnh đạo bỏ ra cục Thuế giao chỉ tiêu thu chi phí thuếnợ mang lại đội thống trị nợ, những đội tham gia thực hiện quy trình;

+ Giao trách nhiệm thu chi phí thuế nợ đến công chức thuộc đội quản lýnợ.

- những đội tham gia thực hiện quy trình:

+ Tham gia xuất bản chỉ tiêu thu tiền thuế nợ;

+ Giao nhiệm vụ thu tiền thuế nợ đến công chức thuộc nhóm quản lý.

II. ĐÔN ĐỐC THU VÀ XỬ LÝ TIỀNTHUẾ NỢ

1. Phân công làm chủ nợ thuế

1.1. Phân công quản lý nợ thuế đến công chức thống trị nợ hoặc côngchức tham gia tiến hành quy trình theo phép tắc như sau:

- Đối cùng với doanh nghiệp: Phân công quản lý nợ thuế cho công chức cókinh nghiệm thuộc bộ phận quản lý nợ hoặc bộ phận tham gia tiến hành quy trìnhtheo loại hình doanh nghiệp, nhan sắc thuế, ngành nghề, địa phận hành chính, địabàn thu cùng theo các phương thức phù hợp khác.

- Đối với hộ sale và cá thể có nghĩa vụ nộp thuế vào NSNN: Phâncông quản lý nợ thuế cho công chức quản lý nợ theo địa phận thu như: phường, xã,thị trấn; bến tàu; bến xe; chợ…

- những đơn vị công ty trì cuộc thanh tra(bộ phận thanh tra, kiểm tra, quản lí lýthuế TNCN, thống trị các khoản thu trường đoản cú đất…) có trọng trách đôn đốc các khoản tiềnthuế ghi trên đưa ra quyết định xử lý vi phạm về thuế qua thanhtra, kiểm tra bài toán chấp hành quy định thuế đang ban hành. Đồng thời, thông báocho bộ phận quản lý nợ ngay lập tức sau khi phát hành quyết định xử lý vi phạm về thuế(bản sao) để tổ chức triển khai xác minh thông tin và triển khai cưỡng chế lúc trường hợpnày quá thời hạn ghi trên quyết định mà NNT chưa nộp.

- Các bộ phận được giao nhiệm vụ thống trị thu chi phí thuế nợ (bộ phận kiểmtra thuế, thống trị thuế TNCN, quản lý các khoản thu tự đất, trước bạvà thu khác…): đôn đốc những khoản tiền thuế nợ sẽ quá thời hạn nộp từ1 đến 90 ngày. Trường hợp sẽ quá thời hạn 60 ngày trở lên thì thông tin cho bộphận cai quản nợ tổ chức triển khai xác minh thông tin để triển khai cưỡng chế khi các khoảntiền thuế nợ này vượt thời hạn nộp từ ngày thứ 91.

1.2. Mặt hàng tháng, sau ngày khoá sổ thuế 01 ngày làm việc, trưởngphòng, team trưởng đội quản lý nợ cùng trưởng phòng, team trưởng team tham gia thựchiện tiến trình có trách nhiệm:

a) Đôn đốc, nhắc nhở công chức quản lý nợ tiến hành quy trình.

b) Đối cùng với NNT mới phát sinh chi phí thuế nợ, thực hiện phân côngtheo nguyên tắc tại điểm 1.1 mục II phần B.

c) nếu có biến hóa trong mon về tình trạng công chức (như nghỉốm, thuyên chuyển công tác làm việc hoặc thực hiện giao vận công việc) tiến hành phâncông lại việc quản lý NNT: công chức làm chủ nợ và công chức tham gia thực hiệnquy trình buộc phải bàn giao không hề thiếu hồ sơ của NNT đã có phân công mang đến côngchức tiếp nhận. Việc chuyển giao phải bao gồm biên bản xác thừa nhận của lãnh đạo phòng hoặcđội.

2. Phân một số loại tiền thuế nợ

2.1. Mặt hàng ngày, ngay lúc nhận được hồ nước sơ và cáctài liệu liên quan đến việc chuyển đổi tính hóa học nợ của NNT, công chức quản lý nợvà công chức tham gia tiến hành quy trình địa thế căn cứ tiêu thức phân nhiều loại tiền thuếnợ với hồ sơ dấn được, để phân loại đặc điểm theo từng khoản nợ, đội nợ, nhằmphản ánh kịp lúc các chuyển đổi liên quan tiền đến đặc điểm nợ.

Khoản nợ được phân một số loại là bao gồm số tiền thuế nợ bắt đầu phát sinh tínhđến thời gian phân loại.

Kết quả phân nhiều loại tiền thuế nợ mặt hàng tháng sẽ tiến hành chốt thuộc thờiđiểm khóa sổ thuế. Hiệu quả phân một số loại sẽ là địa thế căn cứ để tiến hành các biện phápđôn đốc; báo cáo và tính tiền chậm trễ nộp của kỳ báo cáo đã khóa sổ. Sau thời điểmkhóa sổ nếu gồm sự thay đổi về phân các loại tiền thuế nợ thì được tổng hòa hợp vào kỳbáo cáo tiếp theo.

Công chức quản lý nợ cùng công chức tham gia thực hiện quy trình lậpbáo cáo phân các loại tiền thuế nợ theo bạn nộp thuế theo chủng loại số 12/QLN tại ứngdụng cai quản nợ thuế để triển khai cơ sở đôn đốc thu nợ.

2.2. Về làm hồ sơ phân các loại tiền thuế nợ

Công chức quản lý nợ với công chức tham gia thực hiện quy trình căncứ vào tâm lý của NNT bên trên ứng dụng cai quản thuế để tiến hành phân loạitiền thuế nợ. Phần tử kê khai cùng kế toán thuế gồm trách nhiệm hỗ trợ hồ sơliên quan cho việc cập nhật trạng thái của NNT bên trên ứng dụng quản lý thuế nhằm bộphận cai quản nợ bao gồm cơ sở phân loại tiền thuế nợ.

Hồ sơ để phân nhiều loại nợ so với từng khoản nợ, đội nợ địa thế căn cứ vàoquy định của điều khoản (chi máu tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo quytrình).

2.3. Không tiến hành thanh toán, bù trừ tiền thuế, chi phí phạt, tiềnchậm nộp

Đối với số tiền nợ đã được phân một số loại vào nhóm tiền thuế nợ đang xửlý, tiền thuế miễn phí chậm nộp thành phần quản lý nợ thông tin cho bộ phậnkiểm tra, kê khai và kế toán thuế nhằm không tiến hành thanh toán, bù trừ.

2.4. Bỏ bù trừ thanh toán giao dịch nợ thuế

- câu hỏi hủy những cặp giao dịch đã bù trừ chỉ được triển khai vào cácngày trong tháng chưa khóa sổ thuế. Sau thời khắc khóa sổ không được phép thựchiện bỏ bù trừ.

Xem thêm: Ngữ Pháp, Bài Tập Về Câu Trực Tiếp Gián Tiếp Lớp 8 Có Đáp An

- ví như phát hiện việc bù trừ của các tháng đã khóa sổ chưa chínhxác dẫn mang đến sai nợ thuế, công chức cai quản nợ phối phù hợp với công chức bộ phận kêkhai cùng kế toán thuế tiến hành điều chỉnh dữ liệu của những tháng đã báo cáo vàobáo cáo kỳ lúc này (chưa khóa sổ) đến đúng với nhiệm vụ của NNT.

3. Tiến hành đôn đốc thu nộp

Hàng tháng, ngay sau khoản thời gian khóa sổ thuế với chốt tác dụng phân loạitiền thuế nợ, công chức quản lý nợ hoặc công chức tham gia triển khai quy trìnhthực hiện nay như sau:

3.1. Đối với số tiền nợ từ 01 đến 30 ngày, kể từ ngày quá hạn sử dụng nộpthuế:

a) Công chức cai quản nợ hoặc công chức tham gia thực hiện quytrình triển khai đôn đốc bằng điện thoại. Trường thích hợp thủ trưởng ban ngành thuếgiao trọng trách đôn đốc nợ cho phần tử kiểm tra thuế, cai quản các khoản thu từđất, trước bạ với thu khác, cai quản thuế các khoản thu nhập cá nhân… thì các thành phần nàythực hiện nay đôn đốc bởi điện thoại.

b) ngôi trường hợp đã làm được sự đồng ý của NNT và đk về cơ sở hạtầng thuận lợi, có thể đôn đốc qua bề ngoài nhắn tin và gửi thư năng lượng điện tử chochủ công ty hoặc người thay mặt theo luật pháp của NNT thông báo về sốtiền thuế nợ.

3.2. Đối cùng với khoản nợ từ ngày thứ 31 trở lên, kể từ ngày hết hạnnộp thuế, công chức thống trị nợ cùng công chức tham gia tiến hành quy trình thựchiện:

a) Lập thông báo tiền thuế nợ, chi phí phạt và tiền lừ đừ nộp theo mẫusố 07/QLN (ban hành tất nhiên quy trình) trên hệ thống ứng dụng quản lý thuế;các số tiền nợ thuế của NNT tại thông tin 07/QLN bao gồm các số tiền nợ mới phátsinh từ 01 ngày trở lên.

b) Trình lãnh đạo cơ quan thuế phê duyệt:

- Tại cục Thuế, thông tin 07/QLN hoàn toàn có thể ủy quyền mang đến trưởng phòngquản lý nợ hoặc trưởng chống tham gia triển khai quy trình ký.

- Tại đưa ra cục Thuế, thông tin 07/QLN vì chưng lãnh đạo chi cục Thuế ký.

c) sau thời điểm lãnh đạo phòng ban thuế phê duyệt, phần tử quản lý nợhoặc phần tử được giao nhiệm vụ cai quản nợ gửi thông báo 07/QLN đến NNT, khôngin Bảng kê kèm theo thông tin 07/QLN.

Trường hòa hợp NNT kiến nghị thì gửi thông báo 07/QLN hẳn nhiên bảng kêqua thư năng lượng điện tử (Email) đến NNT.

d) mặt hàng tháng, bộ phận quản lý nợ hoặc bộ phậnđược giao nhiệm vụ thống trị nợ lập danh sách tổng hợp thông tin 07/QLN vẫn banhành (theo chủng loại số 14/QLN): phần tử kê khai với kế toánthuế cùng các thành phần có tương quan khác khi phải tra cứu các thông tin về Thôngbáo 07/QLN của NNT triển khai khai thác, kết xuất trên ứng dụng quản lý thuế.

e) Sau khi phát hành Thông báo 07/QLN, trường hợp NNT phản chiếu về số liệutiền thuế nợ tại thông báo 07/QLN không đúng chuẩn thì công chức thống trị nợ hoặccông chức tham gia tiến hành quy trình phối phù hợp với NNT nhằm thực hiện:

- Đối chiếu số liệu:

+ Nếu nguyên nhân chênh lệch từ bỏ phía NNT thì phòng ban thuế trao đổiqua điện thoại thông minh với NNT, ý kiến đề nghị NNT cung ứng văn bản, chứng từ chứng tỏ đãnộp thuế (nếu tài liệu không được gửi tới cơ quan thuế). Ngôi trường hợp đề xuất thiếtthì ban ngành thuế hoàn toàn có thể gửi văn phiên bản đề nghị NNT cung cấp. Sau khi xác minh sốliệu về chi phí thuế nợ, công chức quản lý nợ hoặc công chức gia nhập thực hiệnquy trình thông tin cho phần tử kê khai cùng kế toán thuế thực hiện điều chỉnhkịp thời, theo như đúng quy định.

+ Nếu tại sao chênh lệch từ phía ban ngành thuế thì thành phần quảnlý nợ hoặc thành phần tham gia triển khai quy trình thông báo cho phần tử kê khaivà kế toán tài chính thuế điều chỉnh lại dữ liệu.

- phát hành lại thông báo 07/QLN: Công chức thống trị nợ hoặc côngchức tham gia thực hiện quy trình thực hiện ban hành lại thông báo 07/QLN theosố liệu đã xác định lại, trong đó tại Thông báo phát hành lại ghi rõ: thông báonày sửa chữa cho thông tin số…, đã phát hành ngày...

3.3. Đối cùng với khoản tiền thuế nợ quá thời hạn nộp từ bỏ 61 ngày hoặc trước30 ngày tính đến thời điểm hết thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn không tínhtiền đủng đỉnh nộp: công chức thuộc bộ phận quản lý nợ thực hiện xác minh thông tinđể thực hiện cưỡng chế nợ thuế theo nguyên lý của pháp luật.

3.4. Đối cùng với khoản chi phí thuế nợ bên trên 90 ngày kể từ ngày hết thờihạn nộp thuế; khoản chi phí thuế nợ đang quá thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạnkhông tính tiền chậm rãi nộp; NNT gồm hành vi bỏ showroom kinh doanh, tẩu tán tàisản; NNT ko chấp hành đưa ra quyết định xử phạt vi phạm luật hành bao gồm về thuế: cỗ phậnquản lý nợ trình thủ trưởng cơ sở thuế phát hành quyết định cưỡng chế thi hànhquyết định hành bao gồm thuế bằng biện pháp cưỡng chế phù hợp.

3.5. Công khai thông tin bạn nợ thuế

3.6. Các trường hòa hợp không ban hành Thông báo 07/QLN

- Trường phù hợp được nộp dần tiền thuế nợ, phòng ban thuế ko thựchiện cưỡng chế nợ thuế và không phát hành Thông báo 07/QLN, thực hiện đôn đốcthu nộp theo đưa ra quyết định nộp dần tiền thuế nợ.

- Đối với chi phí thuế đang chờ điều chỉnh cơ quanthuế xung quanh chậm nộp với không phát hành Thông báo 07/QLN.Trường hợp cần thiết mời NNT mang đến để đối chiếu, kiểm soát và điều chỉnh tiền thuế nợ, cơ quanthuế lập thông báo điều chỉnh tiền thuế nợ (mẫu số 11/QLN) nhờ cất hộ NNT.

Tại cục Thuế, thông tin 11/QLN rất có thể ủy quyền mang đến trưởng phòngquản lý nợ hoặc trưởng phòng tham gia thực hiện quy trình ký. Tại chi cục Thuế,Thông báo 11/QLN bởi vì lãnh đạo bỏ ra cục Thuế ký.

3.7. Đối với các trường thích hợp tiền thuế nợ nặng nề thu; tiền thuế nợđang xử lý; hộ mái ấm gia đình và cá thể có số chi phí thuế nhỏ: ở địa phận có con số NNTlớn, biên chế công chức cai quản nợ, trang thiết bị làm việc chưa đảm bảo, cơquan thuế có thể chưa phát hành Thông báo 07/QLN.

Cục trưởng cục Thuế tỉnh, thành phố phát hành quy định về số tiềnthuế nợ nhỏ chi ngày tiết theo từng đội NNT (ngưỡng phải phát hành Thông báo07/QLN), phù hợp với từng địa phận quận/huyện để tạm thời chưa phát hành Thôngbáo 07/QLN. Ngôi trường hợp quan trọng phải phát hành Thông báo 07/QLN, phòng ban thuếcó thể phát hành thông báo với gửi NNT theo quý hoặc 6 tháng một lần, đảm bảothực hiện chống chế nợ thuế.

Đối với số chi phí thuế nợ của hộ marketing dưới ngưỡng bắt buộc banhành thông báo 07/QLN, bộ phận quản lý nợ lập danh sách tổng thích hợp tiền thuế nợ(theo mẫu mã số 15/QLN), trình chỉ đạo cơ thuế quan phê chăm nom và gửi đội thuếphường, buôn bản để thông báo công khai.

4. Xử lý những văn bản, hồ nước sơ đề xuất xóa nợ chi phí thuế, gia hạn nộpthuế, nộp dần tiền thuế nợ, miễn tiền chậm rì rì nộp, trả kiêm bù trừ

4.1. Xoá nợ chi phí thuế

Đối với các trường hợp thuộc đối tượng người tiêu dùng được xoá nợ chi phí thuế theoquy định thì:

4.1.1. Lập và đánh giá hồ sơ ý kiến đề nghị xoá nợ

a) Công chức cai quản nợ lập hồ sơ ý kiến đề xuất xoá nợ chi phí thuế đối vớicác trường vừa lòng thuộc đối tượng được xoá nợ tiền thuế. Hồ sơ xoá nợ tiền thuế,tiền phân phát được lập theo phía dẫn tại những văn bạn dạng quy phạm pháp luật về thuế(mục XVI Phụ lục số 01 ban hành kèm theo quy trình).

b) Trình lãnh đạo thành phần quản lý nợ xem xét, tiếp đến chuyển hồ nước sơsang phần tử pháp chế (đối với các đơn vị có phần tử pháp chế) hoặc bộ phậntổng phù hợp - nhiệm vụ - dự toán thẩm định (sau đây điện thoại tư vấn tắt là thành phần pháp chế).Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ thời điểm nhận được hồ nước sơ, phần tử pháp chếphải có chủ kiến thẩm định.

c) Trong thời gian 02 ngày làm cho việc tính từ lúc ngày nhận thấy ý kiếntham gia của phần tử pháp chế, bộ phận quản lý nợ tổng hợp và trình chỉ đạo cơquan thuế phê duyệt, gửi cơ sở thuế cung cấp trên. Trình tự ví dụ như sau:

c.1) Đối cùng với NNT là công ty lớn bị tuyên cha phá sản; cá nhân đượcpháp luật coi là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc hộ giađình, cá nhân nợ chi phí thuế vẫn quá 10 năm, ban ngành thuế vẫn áp dụng toàn bộ cácbiện pháp chống chế nợ thuế mà lại không thu đầy đủ tiền thuế:

c.1.1) Đối với làm hồ sơ do bỏ ra cục Thuế lập với gửi đến, viên Thuế thẩmđịnh hồ sơ:

Trường phù hợp được xóa nợ với hồ sơ rất đầy đủ thì phòng cai quản nợ lậpvăn bạn dạng đề nghị đương nhiên hồ sơ gửi ubnd cấp tỉnh, tp xem xét, quyết định.

c.1.2) Đối với hồ sơ bởi vì Cục Thuế lập:

Trường hòa hợp được xóa nợ cùng hồ sơ không thiếu thốn thì viên Thuế lập văn bạn dạng đềnghị dĩ nhiên hồ sơ gửi ubnd cấp tỉnh, thành phố xem xét, quyết định.

c.2) Đối với NNT là công ty lớn nợ tiền thuế đang quá 10 năm, cơquan thuế sẽ áp dụng toàn bộ các phương án cưỡng chế nợ thuế tuy vậy không thu đủtiền thuế:

c.2.1) Trường phù hợp hồ sơ ý kiến đề nghị xóa nợ chi phí thuế, tiền phát (chưabao bao gồm tiền phạt chậm rì rì nộp, tiền chậm rì rì nộp) dưới 05 tỷ đồng:

- chi cục Thuế lập cùng gửi hồ nước sơ cho Cục Thuế thẩm định và đánh giá theo quyđịnh tại máu c.1.1 điểm c Khoản này. Sau khi thẩm định xong, giả dụ thuộc trườnghợp được xóa nợ, cục Thuế gửi hồ sơ cho Tổng viên Thuế.

- cục Thuế lập hồ nước sơ đối với NNT bởi vì mình thống trị và giữ hộ Tổng cụcThuế coi xét, quyết định.

- Tổng cục Thuế đánh giá hồ sơ:

c.2.2) Trường vừa lòng hồ sơ đề xuất xóa nợ tiền thuế, tiền phạt (chưabao bao gồm tiền phạt chậm nộp, tiền lờ lững nộp) từ bỏ 05 tỷ mang đến dưới 10 tỷ đồng:

- chi cục Thuế và viên Thuế lập với gửi hồ nước sơ theo phía dẫn tạitiết c.2.1 điểm c Khoản này;

- Tổng cục Thuế đánh giá hồ sơ:

+ Trường vừa lòng không thuộc đối tượng người tiêu dùng xoá nợ thuế hoặc bắt buộc bổ sunghồ sơ thì Tổng viên Thuế thông tin cho cục Thuế theo phía dẫn tại ngày tiết c.2.1điểm c Khoản này;

c.2.3) Trường phù hợp hồ sơ đề nghị xóa nợ chi phí thuế, tiền phát (chưabao gồm tiền phạt chậm trễ nộp, tiền chậm trễ nộp) tự 10 tỷ đồng trở lên:

- chi cục Thuế, viên Thuế và Tổng viên Thuế lập và thẩm định hồ sơtheo lí giải tại ngày tiết c.2.1 điểm c Khoản này;

c.5) trong thời hạn 60 ngày có tác dụng việc, kể từ ngày dìm đủ hồ sơ xoánợ tiền thuế, người có thẩm quyền phải phát hành quyết định xoá nợ cân xứng vớitừng ngôi trường hợp. Trong đó thời hạn xử lý hồ sơ tại chi cục Thuế tối đa là 15ngày làm cho việc, tại viên Thuế là 15 ngày thao tác và trên Tổng cục Thuế hoặc UBNDcấp tỉnh, thành phố tối nhiều là 30 ngày có tác dụng việc kể từ ngày nhấn được vừa đủ hồsơ.

4.1.2. Khi có ra quyết định xoá nợ của cơ quan gồm thẩm quyền, cỗ phậnquản lý nợ thực hiện:

- Gửi phiên bản sao cho bộ phận kê khai cùng kế toán thuế để điều chỉnhgiảm số chi phí thuế nợ bên trên ứng dụng làm chủ thuế.

- Đăng mua trên trang tin tức điện tử ngành thuế hoặc đưa chobộ phận quản lí trị trang tin tức điện tử ngành thuế nhằm đăng sở hữu chậm độc nhất vô nhị là 03ngày có tác dụng việc tính từ lúc ngày ban hành quyết định:

+ Trường hợp thẩm quyền xoá nợ do ubnd tỉnh ra quyết định được đăng tảitrên trang tin tức điện tử của viên Thuế.

+ Trường thích hợp thẩm quyền xoá nợ bởi vì Tổng viên Thuế, cỗ Tài chính, Thủtướng thiết yếu phủ quyết định được đăng cài trên trang tin tức điện tử của Tổngcục Thuế và cục Thuế.

4.1.3. Thành phần quản lý nợ lưu cục bộ hồ sơ tương quan đến xóa nợthuế mang đến NNT, bao gồm: văn bạn dạng đề nghị xóa nợ, tài liệu tương quan đến câu hỏi đềnghị xoá nợ, phiếu gia nhập ý kiến, quyết định xoá nợ.

4.2. Gia hạn nộp thuế

4.2.1. Nhận với thẩm định hồ sơ ý kiến đề nghị gia hạn nộp thuế

Bộ phận cai quản nợ dìm hồ sơ, thực hiện kiểm tra:

c) Trường phù hợp NNT lập hồ nước sơ khá đầy đủ thủ tục, đúng đối tượng người dùng đượcgia hạn nộp thuế thì:

c.1) Trường đúng theo gia hạn nộp thuế ở trong thẩm quyền của ban ngành thuếtrực tiếp làm chủ NNT:

- Trong thời gian 02 ngày làm việc tính từ lúc ngày nhấn được chủ kiến củabộ phận pháp chế, bộ phận quản lý nợ tổng hợp cùng trình lãnh đạo cơ quan liêu thuếphê duyệt ra quyết định gia hạn nộp thuế; nếu để ý lại thấy không độc nhất trí vớiđề nghị gia hạn của NNT thì tiến hành theo lí giải tại ngày tiết 4.2.1.a mục này.

c.2) Trường hợp không có tác dụng nộp thuế đúng hạn do gặp khókhăn đặc biệt quan trọng khác thì thành phần quản lý nợ có ý kiến đềxuất (đồng ý hoặc không đồng ý gia hạn), lập văn bạn dạng trình chỉ đạo cơ quanthuế đưa hồ sơ ý kiến đề nghị gia hạn lên cơ sở thuế cung cấp trên nhằm trình cỗ Tàichính trình Thủ tướng cơ quan chính phủ xem xét quyết định.

d) sau khi nhận được hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế của cục Thuếgửi cho (trường thích hợp không có chức năng nộp thuế đúng hạn do chạm chán khó khăn đặcbiệt khác), Vụ quản lý nợ cùng cưỡng chế nợ thuế trực thuộc Tổng viên Thuế thực hiện:

d.1) Trường thích hợp hồ sơ gần đầy đủ: trong khoảng 03 ngày thao tác làm việc kểtừ ngày nhận ra hồ sơ, Vụ làm chủ nợ với cưỡng chế nợ thuế trình Tổng cục banhành văn bản đề nghị viên Thuế lý giải NNT bổ sung hồ sơ.

d.2) Trường hợp hồ sơ đầy đủ:

- trong tầm 05 ngày làm việc tính từ lúc ngày nhận ra hồ sơ, Vụ Quảnlý nợ và cưỡng chế nợ thuế dự thảo tờ trình Thủ tướng cơ quan chính phủ về câu hỏi đồng ýhay không đồng ý gia hạn cùng gửi xin chủ ý tham gia những đơn vị liên quan.

- sau thời điểm có ý kiến tham gia những đơn vị liên quan, Vụ cai quản nợvà chống chế nợ thuế tiến hành thủ tục trình cỗ Tài chính, trình Thủ tướngChính phủ.

- sau thời điểm nhận được văn bản có ý kiến lãnh đạo của Thủ tướng tá Chínhphủ:

+ Không gật đầu gia hạn: Vụ quản lý nợ cùng cưỡng chế nợ thuế trìnhTổng cục, trình Bộ phát hành văn bạn dạng không thuận tình gia hạn nộp thuế.

+ Đồng ý gia hạn: trong vòng 03 ngày làm cho việc kể từ ngày dấn đượcvăn bản, Vụ làm chủ nợ cùng cưỡng chế nợ thuế trình Tổng cục, trình bộ ban hànhcông văn giao cục trưởng viên Thuế ban hành quyết định gia hạn nộp thuế.

4.2.2. Lúc có quyết định gia hạn nộp thuế của cơ quan có thẩmquyền, thành phần quản lý nợ thực hiện:

- Gửi phiên bản sao quyết định cho bộ phận kê khai cùng kế toán thuế đểđiều chỉnh lại hạn nộp cho khoản nợ thuế được gia hạn vào vận dụng quản lýthuế;

- Đăng thiết lập trên trang thông tin điện tử ngành thuế hoặc đưa chobộ phận quản lí trị trang tin tức điện tử ngành thuế nhằm đăng cài đặt chậm tuyệt nhất là 03ngày làm việc kể từ ngày phát hành quyết định:

+ Đối với trường hợp gia hạn nộp thuế vì chưng Thủ tướng chính phủ nước nhà quyếtđịnh: đăng cài đặt trên trang tin tức điện tử của Tổng cục Thuế và cục Thuế.

+ Đối với các trường hợp còn lại để đăng sở hữu trên trang thông tinđiện tử của cục Thuế.

4.2.3. Phần tử quản lý nợ lưu cục bộ hồ sơ liên quan đến gia hạnnợ thuế của NNT, bao gồm: những văn bạn dạng đề nghị gia hạn của tín đồ nợ thuế; cácvăn bản bổ sung hồ sơ, không đồng ý gia hạn, phiếu gia nhập ý kiến, quyếtđịnh gia hạn của phòng ban thuế.

4.3. Nộp dần tiền thuế nợ

4.3.1. Nhấn và đánh giá hồ sơ kiến nghị nộp dần tiền thuế nợ

Bộ phận làm chủ nợ dấn hồ sơ, tiến hành kiểm tra:

d) Trường hợp NNT lập hồ nước sơ không thiếu thủ tục, đúng đối tượng người sử dụng đượcnộp dần dần tiền thuế nợ thì cơ sở thuế làm chủ trực tiếp NNT thực hiện:

- Trong thời hạn 02 ngày có tác dụng việc kể từ ngày nhấn được chủ ý củabộ phận pháp chế, phần tử quản lý nợ tổng hợp cùng trình chỉ huy cơ quan tiền thuếphê duyệt quyết định nộp dần dần tiền thuế nợ; nếu lưu ý lại thấy không tuyệt nhất trívới kiến nghị nộp dần dần của NNT thì tiến hành theo giải đáp tại huyết 4.3.1.a mụcnày.

4.3.2. Khi có quyết định nộp dần dần tiền thuế của cơ quan có thẩmquyền, bộ phận quản lý nợ thực hiện:

- Gửi bản sao quyết định cho thành phần kê khai cùng kế toán thuế đểđiều chỉnh lại hạn nộp, tính tiền lừ đừ nộp theo mức 0,05% hằng ngày cho khoản nợthuế được nộp dần dần vào ứng dụng làm chủ thuế;

- Đăng sở hữu trên trang tin tức điện tử ngành thuế hoặc đưa chobộ phận quản ngại trị trang thông tin điện tử ngành thuế để đăng cài đặt chậm nhất là 03(ba) ngày làm việc tính từ lúc ngày ban hành quyết định.

4.3.3. Phòng, đội làm chủ nợ lưu toàn bộ hồ sơ liên quan đến nộpdần tiền thuế nợ của NNT, bao gồm: văn phiên bản đề nghị nộp dần dần của fan nợ thuế;các văn bản bổ sung hồ sơ, không đồng ý nộp dần, phiếu gia nhập ý kiến,Quyết định nộp dần tiền thuế nợ của phòng ban thuế.

4.4. Miễn tiền đủng đỉnh nộp

4.4.1. Nhận và thẩm định và đánh giá hồ sơ đề nghị miễn tiền chậm nộp

Bộ phận quản lý nợ dấn hồ sơ, tiến hành kiểm tra:

a) Trường vừa lòng NNT ko thuộc đối tượng người tiêu dùng được miễn tiền chậm rì rì nộpthì trong thời hạn 05 ngày làm cho việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, phần tử quản lýnợ trình lãnh đạo cơ quan thuế ký kết duyệt văn bản không thuộc trường thích hợp đượcmiễn tiền chậm chạp nộp.

b) Trường thích hợp NNT thuộc đối tượng người sử dụng được miễn tiền chậm rãi nộp tuy nhiên hồsơ chưa đầy đủ theo luật thì trong thời hạn 03 ngày có tác dụng việc, kể từ ngàytiếp thừa nhận hồ sơ, phần tử quản lý nợ thông tin bằng văn phiên bản cho NNT trả chỉnhhồ sơ; trường hợp NNT không hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu ước của phòng ban thuế thì khôngxem xét miễn tiền lờ lững nộp.

c) Trường đúng theo thuộc đối tượng người tiêu dùng được miễn tiền chậm chạp nộp với hồ sơ đầyđủ theo quy định thì thành phần quản lý nợ thực hiện:

- Trong thời gian 02 ngày có tác dụng việc kể từ ngày dìm được chủ ý củabộ phận pháp chế, thành phần quản lý nợ tổng hợp và trình chỉ đạo cơ quan lại thuếphê duyệt; nếu cẩn thận lại thấy không tốt nhất trí với đề xuất miễn tiền lờ đờ nộpcủa NNT thì thực hiện theo lí giải tại tiết 4.4.1.a mục này.

4.4.2. Khi có quyết định miễn tiền lừ đừ nộp của cơ quan có thẩmquyền, bộ phận quản lý nợ thực hiện:

- Gửi bản sao đưa ra quyết định cho thành phần kê khai với kế toán thuế đểđiều chỉnh lại tiền lờ đờ nộp của NNT trên ứng dụng cai quản thuế.

- Đăng sở hữu trên trang tin tức điện tử ngành thuế hoặc gửi chobộ phận quản ngại trị trang tin tức điện tử ngành thuế nhằm đăng download chậm độc nhất là 03(ba) ngày làm việc kể từ ngày phát hành quyết định.

4.4.3. Bộ phận quản lý nợ lưu toàn bộ hồ sơ liên quan đến miễntiền lờ lững nộp của NNT, bao gồm: các văn phiên bản đề nghị miễn tiền lừ đừ nộp củangười nợ thuế; các văn bạn dạng bổ sung hồ sơ/không thuận tình miễn tiền lờ đờ nộp,phiếu gia nhập ý kiến, đưa ra quyết định miễn tiền lờ đờ nộp của cơ quan thuế.

4.5. Miễn phí chậm nộp

4.5.1. Nhấn và thẩm định và đánh giá hồ sơ đề nghị free chậm nộp

Bộ phận làm chủ nợ dấn hồ sơ, triển khai kiểm tra:

a) Trường hợp NNT thuộc đối tượng phải nộp tiền lờ lững nộp thì trongthời hạn 05 ngày làm cho việc tính từ lúc ngày nhận được hồ sơ, thành phần quản lý nợ trìnhlãnh đạo ban ngành thuế ký duyệt văn phiên bản trả lời NNT về vấn đề phải nộp chi phí chậmnộp.

b) Trường hòa hợp NNT thuộc đối tượng người dùng không đề xuất nộp tiền chậm rì rì nộp thìtrong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày cảm nhận hồ sơ, bộ phận quản lý nợbáo cáo chỉ đạo cơ quan thuế về việc tiến hành kiểm tra trên trụ sở của NNT.Thời gian soát sổ tối nhiều là 03 ngày làm việc và được thực hiện theo quy trìnhkiểm tra thuế.

Cục trưởng cục Thuế/Chi viên trưởng chi cục Thuế địa thế căn cứ vào tình hìnhthực hiện nhiệm vụ trên địa bàn, phân công cho thành phần chức năng vào cơ quanthuế tiến hành kiểm tra đối với trường hợp không lấy phí chậm nộp bởi vì sử dụngvốn NSNN nhưng không được thanh toán.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc tính từ lúc ngày xong xuôi kiểm tra, bộphận quản lý nợ trình chỉ huy cơ quan thuế ban hành văn bạn dạng trả lời NNT vềviệc thuộc trường hợp không phải nộp tiền lờ đờ nộp hoặc buộc phải nộp tiền đủng đỉnh nộp.

4.5.2. Khi có văn bản về câu hỏi người nộp thuế chưa hẳn nộp tiềnchậm nộp thuế, bộ phận quản lý nợ thực hiện:

- update vào ứng dụng cai quản thuế.

- Gửi phiên bản sao thông báo cho thành phần kê khai và kế toán thuế đểđiều chỉnh lại tiền lờ đờ nộp của NNT trên ứng dụng thống trị thuế nếu như cơ quanthuế sẽ tính tiền chậm nộp.

4.5.3. Theo dõi và quan sát việc thực hiện nghĩa vụ thuế của NNT

Sau khi dìm được thông báo của NNT về việc nộp tiền thuế vàoNSNN, phần tử quản lý nợ thực hiện tính lại những khoản chi phí thuế nợ, tiền chậmnộp cùng xác định đúng đắn số ngày chưa phải nộp tiền chậm rì rì nộp của NNT.

4.5.4. Bộ phận quản lý nợ lưu toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc đềnghị không lấy phí chậm nộp của NNT, gồm những: văn bạn dạng đề nghị bên cạnh tiềnchậm nộp của fan nợ thuế; hồ nước sơ kiểm tra tại trụ sở NNT; thông báo về việcngười nộp thuế không phải nộp tiền lừ đừ nộp thuế; thông tin về việc người nộpthuế nên nộp tiền đủng đỉnh nộp thuế, thông tin của NNT về việc nộp tiền thuế vàoNSNN...”

4.6. Thu chi phí thuế nợ thông qua hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN

Ngay trong ngày nhận được ý kiến đề nghị của thành phần giải quyết hồ sơhoàn thuế về việc xác nhận tiền thuế nợ của NNT, phần tử quản lý nợ hoặc bộphận tham gia tiến hành quy trình thực hiện:

- xác nhận tình trạng nợ thuế căn cứ vào số chi phí thuế nợ vẫn theodõi trên ứng dụng tại cơ sở thuế.

- chuyển phiếu chứng thực tình trạng nợ thuế cho thành phần giải quyếthồ sơ hoàn thuế để có cơ sở lập đưa ra quyết định hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN.

5. Giải pháp xử lý tiền thuế đang hóng điều chỉnh; chi phí thuế nợ cực nhọc thu(trừ trường hợp đã có xóa nợ tại tiết 4.1 điểm 4) và một số lý do gâychênh lệch tiền thuế nợ

5.1. Tiền thuế đang ngóng điều chỉnh

5.1.1. Đối với tiền thuế chờ kiểm soát và điều chỉnh do không đúng sót:

a) Trường vừa lòng NNT ghi sai những chỉ tiêu trên giấy nộp tiền cùng cóđề nghị kiểm soát và điều chỉnh tiền thuế nợ: Căn cứ đăng ký thuế, khai thuế và mục lụcNSNN, thành phần kê khai cùng kế toán thuế thực hiện điều chỉnh thu nộp NSNN theoquy định tại Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế cùng kế toán thuế.

b) trường hợp có sai sót vị KBNN, NHTM:

Bộ phận cai quản nợ hoặc bộ phận tham gia tiến hành quy trình lậpvăn bản gửi phần tử kê khai cùng kế toán thuế thực hiện:

- Đề nghị KBNN, NHTM tiến hành đúng vẻ ngoài khi lập hội chứng từ thuNSNN hoặc hội chứng từ chuyển khoản qua ngân hàng thuế đã thu tự NHTM vào tài khoản thu NSNN củaKBNN phải ghi khá đầy đủ các thông tin về mã số thuế, mục lục ngân sách, kỳ thuế,chi tiết theo từng khoản nộp, số với ngày quyết định xử lý về thuế, xử phát viphạm hành chính qua điều tra (kiểm tra) vấn đề chấp hành pháp luật thuế cùng ngàynộp thuế.

- Yêu ước KBNN ghi đầy đủ thông tin trên bảng kê triệu chứng từ nộp NSNNgửi phòng ban thuế như thương hiệu NNT, mã số thuế, số và ngày triệu chứng từ, mục lục ngânsách, kỳ thuế số và ngày đưa ra quyết định xử lý về thuế ...

- Đề nghị KBNN với NHTM tiến hành điều chỉnh kịp thời những khoảntiền thuế đang nộp NSNN bị không nên lệch.

c) ngôi trường hợp bao gồm sai sót vày cơ quan tiền thuế:

Đối với sai sót vày nhập không nên dữ liệu: giả dụ phát hiện tại sai sót, bộphận làm chủ nợ hoặc bộ phận tham gia thực hiện quy trình thông tin cho bộ phậnkê khai và kế toán thuế thực hiện điều chỉnh.

5.1.2. Đối với những khoản chi phí thuế chờ kiểm soát và điều chỉnh do hội chứng từ luânchuyển lờ lững hoặc thất lạc, bộ phận quản lý nợ hoặc thành phần tham gia thực hiệnquy trình thông báo cho phần tử kê khai và kế toán thuế, bộ phận kiểm tra thuếđể xác định chứng từ bỏ nộp thuế của NNT trên KBNN, NHTM để điều chỉnh giảm số tiềnthuế nợ của NNT bên trên ứng dụng làm chủ thuế.

5.1.3. Đối với những khoản nộp được tiến hành bằng hình thức ghi thu- ghi đưa ra qua ngân sách, thành phần quản lý nợ hoặc thành phần tham gia thực hiện quytrình đề nghị thành phần kê khai và kế toán thuế, soát sổ thuế xác minh thời hạnnộp ngân sách, theo đó kiểm soát và điều chỉnh lại thời hạn nộp thuế trên vận dụng quản lýthuế.

5.1.4. Đối với những nguyên hiền lành quá trình tăng cấp ứng dụng quảnlý thuế

Bộ phận làm chủ nợ hoặc thành phần tham gia tiến hành quy trình phốihợp với phần tử kê khai với kế toán thuế vạc hiện những khoản nợ chênh lệch donguyên nhân này, chuyển phần tử tin học để triển khai sửa lỗi ứng dụng kịp thời.

5.2. Đối với tiền thuế nợ cạnh tranh thu

5.2.1. Tiền thuế nợ của NNT được pháp luật coi là đã chết, mấttích, mất năng lượng hành vi dân sự chưa có hồ sơ đề nghị xoá nợ, không được xóanợ tại huyết 4.1, điểm 4, mục II, phần B quy trình này; phần tử quản lý nợ hoặcbộ phận tham gia thực hiện quy trình thực hiện:

a) report lãnh đạo cơ sở thuế chỉ đạo các bộ phận kiểm trathuế; quản lý nợ; team thuế liên xã, phường, thị trấn triển khai xác minh về cáctrường đúng theo này.

b) Căn cứ tác dụng xác minh, trình lãnh đạo cơ thuế quan phê duyệtbiện pháp đôn đốc hoặc giải pháp xử lý tiền thuế nợ:

- nếu NNT vẫn sinh sống trên địa bàn, tài giỏi sản thì đề xuất cácbiện pháp thu chi phí thuế nợ theo quy định;

- giả dụ NNT sẽ chết, mất tích, mất năng lượng hành vi dân sự thì thựchiện theo dụng cụ tại huyết 5.1, điểm 5, mục II, phần B các bước này.

5.2.2. Chi phí thuế nợ của NNT có liên quan đến trách nhiệm hình sự:

a) Công chức cai quản nợ hoặc công chức tham gia triển khai quytrình report lãnh đạo ban ngành thuế về chứng trạng của NNT.

b) phần tử quản lý nợ hoặc bộ phận tham gia tiến hành quy trìnhgửi các cơ quan chức năng liên quan liêu để thông tin về triệu chứng tiền thuế nợ đểđược xử lý khi có tóm lại của cơ quan điều khoản hoặc theo phiên bản án của Toà án.

c) lúc có tóm lại của phòng ban điều tra, quyết định của Toà án,nếu NNT chưa nộp vào NSNN thì công chức cai quản nợ hoặc công chức thâm nhập thựchiện quy trình thực hiện các biện pháp đôn đốc thu chi phí thuế nợ.

5.2.3. Tiền thuế nợ của NNT bỏ địa chỉ kinh doanh:

Bộ phận quản lý nợ hoặc phần tử tham gia thực hiện quy trình thựchiện:

a) report lãnh đạo phòng ban thuế chỉ đạo bộ phận kiểm tra thuế đểxác minh về NNT.

b) Căn cứ công dụng xác minh, trình chỉ huy cơ quan thuế phê duyệtbiện pháp đôn đốc hoặc cách xử lý tiền thuế nợ:

- trường hợp NNT vẫn còn vận động sản xuất kinh doanh tại địa bàn thìgiao thành phần quản lý nợ hoặc bộ phận tham gia tiến hành quy trình triển khai đônđốc thu chi phí thuế nợ.

- nếu NNT không còn chuyển động sản xuất sale tại địa bàn thìchuyển bộ phận quản lý nợ; phần tử tham gia tiến hành quy trình nhằm tiếp tụctheo dõi.

5.2.4. Tiền thuế nợ của NNT đợi giải thể

a) Công chức thống trị nợ hoặc công chức tham gia thực hiện quytrình báo cáo lãnh đạo cơ sở thuế về tình trạng nợ thuế của NNT.

b) bộ phận quản lý nợ hoặc phần tử tham gia tiến hành quy trìnhgửi nhà doanh nghiệp tứ nhân, hội đồng thành viên hoặc chủ cài công ty, hộiđồng quản trị trực tiếp tổ chức triển khai thanh lý tài sản (nếu có), cơ quan đăng ký kinhdoanh, người có quyền, nhiệm vụ và ích lợi liên quan thông báo về tình trạngtiền thuế nợ để có căn cứ phát hành phương án giải quyết tiền thuế nợ.

c) nếu NNT chưa nộp vào NSNN thì công chức cai quản nợ hoặc côngchức tham gia thực hiện quy trình thực hiện các giải pháp đôn đốc thu chi phí thuếnợ này.

5.2.5. Chi phí thuế nợ của NNT mất khả năng thanh toán:

a) Công chức làm chủ nợ hoặc công chức tham gia thực hiện quytrình report lãnh đạo cơ quan thuế về chứng trạng của NNT.

b) thành phần quản lý nợ hoặc phần tử tham gia thực hiện quy trìnhgửi các cơ quan: toà án, đk kinh doanh, những chủ nợ, người có quyền, nghĩavụ và tác dụng liên quan thông tin về chứng trạng tiền thuế nợ nhằm được giải pháp xử lý nợtheo cơ chế của mức sử dụng Doanh nghiệp, cách thức Phá sản.

c) lúc có ra quyết định của Toà án thì phần tử quản lý nợ hoặc bộphận tham gia tiến hành quy trình tiến hành thủ tục thu hồi, xử lý tiền thuế nợtheo đưa ra quyết định của Toà án.

5.2.6. Tiền thuế nợ đã v