35,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":17406,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","aurum_image":"main":"

Bạn đang xem: Xi đánh giày kiwi®

xi u0111u00e1nh giu00e0y kiwi+","thumb":"
xi u0111u00e1nh giu00e0y kiwi"},"attributes":"attribute_mau-xi":"Nu00e2u u0111u1eadm(su1ea3n xuu1ea5t tu1ea1i indonesia)","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":35000,"display_regular_price":35000,"image":"title":"Xi u0111u00e1nh giu00e0y kiwi nu00e2u","caption":"","url":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2018/09/8888153100219-1-.u2409.d20170222.t165548.397320.jpg","alt":"Xi u0111u00e1nh giu00e0y kiwi nu00e2u","src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2018/09/8888153100219-1-.u2409.d20170222.t165548.397320.jpg","srcset":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2018/09/8888153100219-1-.u2409.d20170222.t165548.397320.jpg 550w, https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2018/09/8888153100219-1-.u2409.d20170222.t165548.397320-150x150.jpg 150w, https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2018/09/8888153100219-1-.u2409.d20170222.t165548.397320-300x300.jpg 300w, https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2018/09/8888153100219-1-.u2409.d20170222.t165548.397320-330x330.jpg 330w, https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2018/09/8888153100219-1-.u2409.d20170222.t165548.397320-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 550px) 100vw, 550px","full_src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2018/09/8888153100219-1-.u2409.d20170222.t165548.397320.jpg","full_src_w":550,"full_src_h":550,"gallery_thumbnail_src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2018/09/8888153100219-1-.u2409.d20170222.t165548.397320-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2018/09/8888153100219-1-.u2409.d20170222.t165548.397320-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":550,"src_h":550,"image_id":3345,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"35,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":17407,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","aurum_image":"main":"
Xi u0111u00e1nh giu00e0y kiwi nu00e2u+","thumb":"
Xi u0111u00e1nh giu00e0y kiwi nu00e2u","attributes":"attribute_mau-xi":"Tru1eafng","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":149000,"display_regular_price":149000,"image":"title":"xi u0111u00e1nh giu00e0y kiwi mu00e0u tru1eafng- white","caption":"","url":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-mau-trang-white.jpg","alt":"xi u0111u00e1nh giu00e0y kiwi mu00e0u tru1eafng- white","src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-mau-trang-white-680x694.jpg","srcset":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-mau-trang-white-680x694.jpg 680w, https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-mau-trang-white-294x300.jpg 294w, https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-mau-trang-white-768x784.jpg 768w, https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-mau-trang-white.jpg 873w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-mau-trang-white.jpg","full_src_w":873,"full_src_h":891,"gallery_thumbnail_src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-mau-trang-white-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-mau-trang-white-330x330.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":612,"image_id":17421,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"149,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":17408,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","aurum_image":"main":"
xi u0111u00e1nh giu00e0y kiwi mu00e0u tru1eafng- white+","thumb":"
xi u0111u00e1nh giu00e0y kiwi mu00e0u tru1eafng- white","attributes":"attribute_mau-xi":"u0111u1ecf nu00e2u(oxblood)","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":149000,"display_regular_price":149000,"image":"title":"xi u0111u00e1nh giu00e0y kiwi mu00e0u u0111u1ecf nu00e2u - oxblood","caption":"","url":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-mau-do-nau-oxblood.png","alt":"xi u0111u00e1nh giu00e0y kiwi mu00e0u u0111u1ecf nu00e2u - oxblood","src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-mau-do-nau-oxblood.png","srcset":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-mau-do-nau-oxblood.png 640w, https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-mau-do-nau-oxblood-300x300.png 300w, https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-mau-do-nau-oxblood-150x150.png 150w, https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-mau-do-nau-oxblood-330x330.png 330w, https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-mau-do-nau-oxblood-100x100.png 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-mau-do-nau-oxblood.png","full_src_w":640,"full_src_h":640,"gallery_thumbnail_src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-mau-do-nau-oxblood-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-mau-do-nau-oxblood-300x300.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":17417,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"149,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":17409,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","aurum_image":"main":"
+","thumb":"

Xem thêm: Danh Sách Trúng Tuyển Đại Học Lao Động Xã Hội (Csii), Danh Sách Trúng Tuyển Đại Học Lao Động Xã Hội

","attributes":"attribute_mau-xi":"mu00e0u gu1ee5(Mahogany)","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":149000,"display_regular_price":149000,"image":"title":"xi u0111u00e1nh giu00e0y kiwi mu00e0u gu1ed7 gu1ee5 -mahogany","caption":"","url":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-mau-go-gu-mahogany.jpg","alt":"xi u0111u00e1nh giu00e0y kiwi mu00e0u gu1ed7 gu1ee5 -mahogany","src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-mau-go-gu-mahogany-680x823.jpg","srcset":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-mau-go-gu-mahogany-680x823.jpg 680w, https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-mau-go-gu-mahogany-248x300.jpg 248w, https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-mau-go-gu-mahogany-846x1024.jpg 846w, https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-mau-go-gu-mahogany-768x929.jpg 768w, https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-mau-go-gu-mahogany.jpg 1113w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-mau-go-gu-mahogany.jpg","full_src_w":1113,"full_src_h":1347,"gallery_thumbnail_src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-mau-go-gu-mahogany-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-mau-go-gu-mahogany-330x330.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":726,"image_id":17419,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"149,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":17410,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","aurum_image":"main":"
+","thumb":"
","attributes":"attribute_mau-xi":"mu00e0u u0111u1ecf su1eadm(Cordovan)","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":149000,"display_regular_price":149000,"image":"title":"xi u0111u00e1nh giu00e0y kiwi mu00e0u u0111u1ecf su1eadm- cordovan","caption":"","url":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-mau-do-sam-cordovan.jpg","alt":"xi u0111u00e1nh giu00e0y kiwi mu00e0u u0111u1ecf su1eadm- cordovan","src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-mau-do-sam-cordovan.jpg","srcset":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-mau-do-sam-cordovan.jpg 425w, https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-mau-do-sam-cordovan-300x296.jpg 300w, https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-mau-do-sam-cordovan-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 425px) 100vw, 425px","full_src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-mau-do-sam-cordovan.jpg","full_src_w":425,"full_src_h":419,"gallery_thumbnail_src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-mau-do-sam-cordovan-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-mau-do-sam-cordovan-330x330.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":425,"src_h":419,"image_id":17418,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"149,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":17411,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","aurum_image":"main":"
","attributes":"attribute_mau-xi":"nu00e2u vu00e0ng(mid - tan)","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":149000,"display_regular_price":149000,"image":"title":"xi u0111u00e1nh giu00e0y kiwi mu00e0u nu00e2u vu00e0ng-mid tan","caption":"","url":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-mau-nau-vang-mid-tan.jpg","alt":"xi u0111u00e1nh giu00e0y kiwi mu00e0u nu00e2u vu00e0ng-mid tan","src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-mau-nau-vang-mid-tan.jpg","srcset":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-mau-nau-vang-mid-tan.jpg 449w, https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-mau-nau-vang-mid-tan-300x300.jpg 300w, https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-mau-nau-vang-mid-tan-150x150.jpg 150w, https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-mau-nau-vang-mid-tan-330x330.jpg 330w, https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-mau-nau-vang-mid-tan-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 449px) 100vw, 449px","full_src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-mau-nau-vang-mid-tan.jpg","full_src_w":449,"full_src_h":450,"gallery_thumbnail_src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-mau-nau-vang-mid-tan-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-mau-nau-vang-mid-tan-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":449,"src_h":450,"image_id":17420,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"149,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":17412,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","aurum_image":"main":"
","attributes":"attribute_mau-xi":"vu00e0ng bu00f2(Tan)","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":149000,"display_regular_price":149000,"image":"title":"xi u0111u00e1nh giu00e0y kiwi mu00e0u vu00e0ng bu00f2 - tan","caption":"","url":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-mau-vang-bo-tan.jpg","alt":"xi u0111u00e1nh giu00e0y kiwi mu00e0u vu00e0ng bu00f2 - tan","src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-mau-vang-bo-tan.jpg","srcset":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-mau-vang-bo-tan.jpg 450w, https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-mau-vang-bo-tan-300x300.jpg 300w, https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-mau-vang-bo-tan-150x150.jpg 150w, https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-mau-vang-bo-tan-330x330.jpg 330w, https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-mau-vang-bo-tan-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 450px) 100vw, 450px","full_src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-mau-vang-bo-tan.jpg","full_src_w":450,"full_src_h":450,"gallery_thumbnail_src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-mau-vang-bo-tan-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-mau-vang-bo-tan-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":450,"src_h":450,"image_id":17422,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"149,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":17413,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","aurum_image":"main":"
","attributes":"attribute_mau-xi":"khu00f4ng mu00e0u","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":149000,"display_regular_price":149000,"image":"title":"xi u0111u00e1nh giu00e0y kiwi khu00f4ng mu00e0u","caption":"","url":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-khong-mau.jpg","alt":"xi u0111u00e1nh giu00e0y kiwi khu00f4ng mu00e0u","src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-khong-mau-680x663.jpg","srcset":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-khong-mau-680x663.jpg 680w, https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-khong-mau-300x293.jpg 300w, https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-khong-mau-1024x999.jpg 1024w, https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-khong-mau-768x749.jpg 768w, https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-khong-mau.jpg 1500w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-khong-mau.jpg","full_src_w":1500,"full_src_h":1463,"gallery_thumbnail_src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-khong-mau-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/xi-danh-giay-kiwi-khong-mau-330x330.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":585,"image_id":17416,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"149,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":17414,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","aurum_image":"main":"
">">Màu xi
Chọn một tùy chọnĐen(sản xuất tại indonesia)Nâu đậm(sản xuất tại indonesia)Trắngđỏ nâu(oxblood)màu gụ(Mahogany)màu đỏ sậm(Cordovan)nâu vàng(mid - tan)vàng bò(Tan)không màuXóa