chúng ta Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vị chưa Đăng Nhập nên các bạn chỉ xem được ở trong tính của Văn bản. bạn chưa coi được hiệu lực của Văn bản, Văn phiên bản Liên quan, Văn bạn dạng thay thế, Văn bản gốc, Văn phiên bản tiếng Anh,... Nếu chưa tồn tại Tài khoản, mời chúng ta Đăng ký tài khoản tại phía trên
chúng ta Chưa Đăng Nhập Tài khoản! bởi vì chưa Đăng Nhập nên chúng ta chỉ xem được trực thuộc tính
của Văn bản. chúng ta chưa xem được hiệu lực thực thi hiện hành của Văn bản, Văn phiên bản Liên quan, Văn phiên bản thay thế, Văn bạn dạng gốc, Văn bạn dạng tiếng Anh,... Nếu chưa có Tài khoản, mời bạn Đăng ký tài khoản tại trên đây
Theo dõi hiệu lực Văn bản 0" class="btn btn-tvpl btn-block font-weight-bold mb-3" ng-click="SoSanhVBThayThe()" ng-cloak style="font-size:13px;">So sánh Văn bản thay cụ Văn bạn dạng song ngữ

Văn phiên bản hợp duy nhất 03/VBHN-BGDĐT năm năm 2016 quy định review học sinh tiểu học tập do bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo phát hành


*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 03/VBHN-BGDĐT

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2016

THÔNG TƯ

BANHÀNH QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC

Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28tháng 8 năm 2014 của bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo phát hành Quy định đánhgiá học sinh tiểu học, tất cả hiệu lực kể từ ngày 15 mon 10 năm 2014, được sửa đổi,bổ sung bởi:

Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22tháng 9 năm 2016 của bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào sinh sản sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Quy định đánh giá học sinh đái học ban hành kèm theo Thông tứ số30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 mon 8 năm năm trước của bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo,có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 11 năm 2016.

Bạn đang xem: Văn bản hợp nhất số 03 về đánh giá học sinh tiểu học

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CPngày 18 mon 4 thời điểm năm 2012 của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức tổ chức của Bộ, phòng ban ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CPngày 19 tháng 3 năm 2008 của chính phủ nước nhà về phương pháp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CPngày 02 mon 8 năm 2006 của chính phủ quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của khí cụ Giáo dục; Nghị định số31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của cơ quan chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị định số75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của cơ quan chính phủ quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành một số trong những điều của phương tiện Giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09tháng 01 năm trước đó của chính phủ nước nhà về câu hỏi sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghịđịnh số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 mon 5 năm 2011 của cơ quan chính phủ sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của thiết yếu phủquy định chi tiết và khuyên bảo thi hành một số điều của vẻ ngoài Giáo dục;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáodục đái học,

Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạoban hành Thông tư phát hành Quy định review học sinh tè học1.

Điều 1. phát hành kèm theoThông tư này Quy định review học sinh tè học.

Điều 2.2 Thông tư này có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 15 mon 10 năm 2014.Thông bốn này sửa chữa thay thế Thông tứ số 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27 mon 10 năm 2009 củaBộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào chế tác về việc ban hành Quy định nhận xét và xếp loạihọc sinh tè học.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụtrưởng Vụ giáo dục đào tạo Tiểu học, cục trưởng viên Khảo thí cùng Kiểm định hóa học lượnggiáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo, Giámđốc những sở giáo dục đào tạo và huấn luyện chịu trọng trách thi hành Thông bốn này.

Nơi nhận: - Văn phòng chính phủ nước nhà (để đăng Công báo); - Website cỗ GDĐT; - Lưu: VT, PC, Vụ GDTH.

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT

BỘ TRƯỞNG Phùng Xuân Nhạ

QUY ĐỊNH

ĐÁNHGIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC(Ban hành hẳn nhiên Thông tư phát hành Quy định reviews họcsinh tè học)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh và đối tượng người dùng áp dụng

1. Văn phiên bản này quy định về reviews họcsinh tiểu học gồm những: nội dung và phương thức đánh giá, sử dụng tác dụng đánhgiá.

2. Văn phiên bản này áp dụng đối với trườngtiểu học; lớp tiểu học trong ngôi trường phổ thông có khá nhiều cấphọc với trường siêng biệt; cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dụcphổ thông cấp tiểu học; tổ chức, cá nhân tham gia chuyển động giáo dục tiểu học.

Điều 2. Đánhgiá học viên tiểu học

Đánh giá học viên tiểu học tập nêu trongQuy định này là những hoạt động quan sát, theo dõi, trao đổi, kiểm tra, nhậnxét quy trình học tập, tập luyện của học sinh; bốn vấn, hướng dẫn, khích lệ họcsinh; thừa nhận xét định tính hoặc định lượng về hiệu quả học tập, rèn luyện, sự hìnhthành và phát triển một số năng lực, phẩm chất của học viên tiểu học.

Điều 3. Mụcđích đánh giá

1. Giúp giáo viên điều chỉnh, thay đổi mớiphương pháp, hiệ tượng tổ chức vận động dạy học, hoạt động trải nghiệm ngaytrong quá trình và xong xuôi mỗi quy trình tiến độ dạy học, giáo dục; đúng lúc phát hiệnnhững nắm gắng, tiến bộ của học sinh để cồn viên, khuyến khích và phát hiện nhữngkhó khăn không thể tự thừa qua của học viên để phía dẫn, giúp đỡ; đưa ra nhận địnhđúng những điểm mạnh nổi bật và những hạn chế của mỗi học sinh để có giải pháp kịpthời nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả vận động học tập, tập luyện của họcsinh; góp thêm phần thực hiện mục tiêu giáo dục tè học.

2. Giúp học sinh có tác dụng tự nhậnxét3, tham gia nhấn xét4;tự học, tự điều chỉnh cách học; giao tiếp, hợp tác; bao gồm hứngthú học tập tập cùng rèn luyện để tiến bộ.

3. Giúp phụ huynh học sinh hoặc ngườigiám hộ (sau đây gọi phổ biến là cha mẹ học sinh) tham gia reviews quá trình với kếtquả học tập tập, rèn luyện, quá trình hình thành và phát triển năng lực, phẩm chấtcủa con trẻ mình; lành mạnh và tích cực hợp tác với nhà trường trong các chuyển động giáo dục họcsinh.

4. Giúp cán bộ quản lí giáo dục những cấpkịp thời lãnh đạo các chuyển động giáo dục, thay đổi mới phương pháp dạy học, phươngpháp đánh giá nhằm đạt tác dụng giáo dục.

Điều 4. Yêu thương cầuđánh giá5

1.6Đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh; coi trọng việc động viên, khích lệ sựcố thế trong học tập tập, tập luyện của học sinh; giúp học sinh phát huy nhiều nhấtkhả năng; đảm bảo kịp thời, công bằng, khách hàng quan.

2. Đánh giá trọn vẹn học sinh thôngqua reviews mức độ đạt chuẩn chỉnh kiến thức, khả năng và một số biểu thị năng lực,phẩm chất của học sinh theo phương châm giáo dục đái học.

3.7Đánh giá liên tiếp bằng nhấn xét, reviews định kì bằng điểm số kết hợp với nhận xét; kết hợp nhận xét của giáo viên, học sinh, cha mẹ họcsinh, trong đó đánh giá của cô giáo là đặc trưng nhất.

4. Đánh giá sự tân tiến của học tập sinh,không so sánh học viên này với học viên khác, ko tạo áp lực cho học sinh,giáo viên và bố mẹ học sinh.

Chương II

NỘI DUNG VÀ CÁCHTHỨC ĐÁNH GIÁ

Điều 5. Nội dungđánh giá

1. Đánh giá quy trình học tập, sự tiếnbộ và công dụng học tập của học sinh theo chuẩn chỉnh kiến thức, kỹ năng từng môn họcvà chuyển động giáo dục không giống theo chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông cấp tiểu học.

2. 8Đánh giá sự hình thành và phát triển năng lực, phẩm hóa học của học tập sinh:

a) Năng lực: từ phục vụ, tự quản; hợptác; tự học tập và giải quyết vấn đề;

b) Phẩm chất: siêng học, chuyên làm; tựtin, trách nhiệm; trung thực, kỉ luật; đoàn kết, yêu thương.

3.9 (đượcbãi bỏ)

Điều 6. Đánh giáthường xuyên10

1. Đánh giá tiếp tục là reviews trongquá trình học tập tập, rèn luyện về kiến thức, kĩ năng, cách biểu hiện và một trong những biểu hiệnnăng lực, phẩm chất của học sinh, được triển khai theo quy trình nội dung củacác môn học với các hoạt động giáo dục. Đánh giá thường xuyên cung cấp thông tinphản hồi cho giáo viên và học sinh nhằm hỗ trợ, điều chỉnh kịp thời, tương tác sựtiến bộ của học viên theo kim chỉ nam giáo dục đái học.

2. Đánh giá liên tục về học tập:

a) cô giáo dùng lời nói chỉ ra chohọc sinh biết được chỗ đúng, chưa đúng và bí quyết sửa chữa; viết thừa nhận xét vào vởhoặc sản phẩm học tập của học viên khi yêu cầu thiết, bao gồm biện pháp rõ ràng giúp đỡ kịpthời;

b) học sinh tự dấn xét cùng tham gianhận xét thành phầm học tập của bạn, nhóm các bạn trong quá trình thực hiện các nhiệmvụ học tập tập nhằm học và làm tốt hơn;

c) Khuyến khích cha mẹ học sinh traođổi với giáo viên về những nhận xét, đánh giá học sinh bằng các hiệ tượng phù hợpvà phối phù hợp với giáo viên cồn viên, giúp đỡ học sinh học tập tập, rèn luyện.

3. Đánh giá liên tiếp về năng lực,phẩm chất:

a) Giáo viên địa thế căn cứ vào các biểu hiệnvề nhận thức, kĩ năng, thể hiện thái độ của học sinh ở từng năng lực, phẩm hóa học để nhậnxét, gồm biện pháp hỗ trợ kịp thời;

b) học sinh được tự thừa nhận xét với đượctham gia dìm xét bạn, nhóm bạn về những biểu hiện của từng năng lực, phẩm chấtđể hoàn thiện bản thân;

c) Khuyến khích cha mẹ học sinh traođổi, phối phù hợp với giáo viên cồn viên, giúp sức học sinh rèn luyện cùng phát triểnnăng lực, phẩm chất.

Điều 7.11 (được kho bãi bỏ)

Điều 8.12 (được kho bãi bỏ)

Điều 9.13 (được kho bãi bỏ)

Điều 10. Đánhgiá định kì14

1. Đánh giá bán định kì là nhận xét kếtquả giáo dục của học sinh sau một quy trình tiến độ học tập, rèn luyện, nhằm khẳng định mứcđộ dứt nhiệm vụ học hành của học sinh so với chuẩn kiến thức, tài năng quyđịnh vào chương trình giáo dục phổ thông cấp cho tiểu học với sự hình thành, pháttriển năng lực, phẩm chất học sinh.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Ghép Ảnh Trên Điện Thoại Bằng Phần Mềm Picsart Đơn Giản Đẹp Mắt

2. Đánh giá định kì về học tập tập

a) Vào thân học kì I, cuối học tập kì I,giữa học kì II và cuối năm học, giáo viên địa thế căn cứ vào thừa trình review thườngxuyên và chuẩn kiến thức, khả năng để review học sinh đối với từng môn học, hoạtđộng giáo dục theo các mức sau:

- kết thúc tốt: thực hiện giỏi cácyêu mong học tập của môn học tập hoặc vận động giáo dục;

- hoàn thành: tiến hành được những yêucầu học hành của môn học hoặc vận động giáo dục;

- chưa hoàn thành: chưa triển khai đượcmột số yêu mong học tập của môn học tập hoặc chuyển động giáo dục;

b) vào thời gian cuối học kì I và cuối năm học,đối với những môn học: giờ Việt, Toán, Khoa học, lịch sử vẻ vang và Địa lí, nước ngoài ngữ,Tin học, Tiếng dân tộc có bài bác kiểm tra định kì;

Đối cùng với lớp 4, lớp 5, gồm thêm bài xích kiểmtra định kì môn giờ Việt, môn Toán vào thân học kì I cùng giữa học tập kì II;

c) Đề chất vấn định kì cân xứng chuẩnkiến thức, khả năng và lý thuyết phát triển năng lực, gồm các câu hỏi, bài bác tậpđược xây cất theo các mức như sau:

- nút 1: nhấn biết, kể lại được kiếnthức, kỹ năng đã học;

- mức 2: phát âm kiếnthức, kĩ năng đã học, trình bày, giải thích được kiến thức theo cách hiểu củacá nhân;

- nút 3: biết vận dụng kiến thức, kĩnăng đang học để xử lý những vấn đề quen thuộc, giống như trong học tập, cuộcsống;

- mức 4: vận dụng các kiến thức, kĩnăng đang học để giải quyết và xử lý vấn đề mới hoặc gửi ra những phản hồi hợp lí trong họctập, cuộc sống một phương pháp linh hoạt;

d) bài xích kiểm tra được gia sư sửa lỗi,nhận xét, mang đến điểm theo thang 10 điểm, quán triệt điểm 0, cấm đoán điểm thậpphân cùng được trả lại đến học sinh. Điểm của bài bác kiểm tra định kì không sử dụng đểso sánh học sinh này với học sinh khác. Nếu hiệu quả bài soát sổ cuối học tập kì Ivà cuối năm học không bình thường so với đánh giá thường xuyên, giáo viên lời khuyên vớinhà trường rất có thể cho học viên làm bài kiểm tra khác nhằm đánhgiá đúng công dụng học tập của học tập sinh.

3. Đánh giá chỉ định kì về năng lực, phẩmchất

Vào giữa học kì I, cuối học tập kì I, giữahọc kì II và thời điểm cuối năm học, giáo viên nhà nhiệm địa thế căn cứ vào các thể hiện liênquan đến nhận thức, kĩ năng, thái độ trong thừa trình review thường xuyên về sựhình thành và cải tiến và phát triển từng năng lực, phẩm chất của mỗi học sinh, tổng phù hợp theo những mức sau:

a) Tốt: đáp ứng nhu cầu tốt yêu ước giáo dục,biểu hiện thị rõ và hay xuyên;

b) Đạt: thỏa mãn nhu cầu đượcyêu ước giáo dục, bộc lộ nhưng không thường xuyên;

c) bắt buộc cố gắng: chưa đáp ứng được đầyđủ yêu mong giáo dục, biểu hiện chưa rõ.

Điều 11.15(được bến bãi bỏ)

Điều 12. Đánhgiá học sinh khuyết tật và học viên học ở những lớp học linh hoạt16

Đánh giá học sinh khuyết tật với họcsinh học tập ở những lớp học linh hoạt bảo vệ quyền được chăm sóc và giáo dục.

1. Học sinh khuyết tật học tập theophương thức giáo dục đào tạo hòa nhập được review như đối với họcsinh ko khuyết tật có kiểm soát và điều chỉnh yêu ước hoặc theo yêu cầu của kế hoạch giáodục cá nhân.

2. Học viên khuyết tật học tập theophương thức giáo dục và đào tạo chuyên biệt được review theo quy định giành riêng cho giáo dụcchuyên biệt hoặc theo yêu cầu của kế hoạch giáo dục đào tạo cá nhân.

3. Đối với học viên học ở những lớp họclinh hoạt: giáo viên địa thế căn cứ vào dìm xét, review thường xuyên thẳng qua các buổi họctại lớp hoạt bát và kết quả đánh giá định kì môn Toán, môn tiếng Việt được thựchiện theo giải pháp tại Điều 10 của vẻ ngoài này.

Điều 13. Hồ nước sơđánh giá cùng tổng hợp tác dụng đánh giá 17

1. Hồ sơ reviews gồm học bạ và Bảngtổng hợp công dụng đánh giá giáo dục của lớp.

2. Giữa học kì cùng cuối học kì, giáoviên ghi tác dụng đánh giá giáo dục của học viên vào Bảng tổng hợp tác dụng đánhgiá giáo dục đào tạo của lớp. Bảng tổng hợp tác dụng đánh giá chỉ giáo dục của những lớp đượclưu giữ tại nhà trường theo quy định.

3. Cuối năm học, giáo viên chủ nhiệmghi tác dụng đánh giá giáo dục đào tạo của học viên vào học bạ. Học bạ được nhà trườnglưu duy trì trong xuyên suốt thời gian học viên học tại trường, được giao đến học sinhkhi kết thúc chương trình tiểu học hoặc đi học trường khác.

Chương III

SỬ DỤNG KẾT QUẢĐÁNH GIÁ

Điều 14. Xéthoàn thành chương trình lớp học, dứt chương trình tiểu học

1.18Xét ngừng chương trình lớp học:

a) học viên được chứng thực hoàn thànhchương trình lớp học phải đạt những điều kiện sau:

- Đánh giá định kì về tiếp thu kiến thức cuốinăm học của từng môn học tập và hoạt động giáo dục: chấm dứt tốt hoặc hoàn thành;

- Đánh giá chỉ định kì về từng năng lựcvà phẩm chất thời điểm cuối năm học: giỏi hoặc Đạt;

- bài bác kiểm tra định kì cuối năm học củacác môn học được điểm 5 trở lên;

b) Đối với học viên chưa được xác nhậnhoàn thành lịch trình lớp học, cô giáo lập kế hoạch, hướng dẫn, giúp đỡ;đánh giá bổ sung cập nhật để xét dứt chương trình lớp học;

c) Đối với học sinh đã được hướng dẫn,giúp đỡ cơ mà vẫn không đủ điều kiện dứt chương trình lớp học, tùy theo mứcđộ chưa dứt ở những môn học, chuyển động giáo dục, mứcđộ xuất hiện và phân phát triển một số trong những năng lực, phẩm chất, giáo viên lập danh sáchbáo cáo hiệu trưởng xem xét, quyết định việc lên lớp hoặc làm việc lại lớp.

2. Xét chấm dứt chương trình tè học:

Học sinh chấm dứt chương trình lớp5 (năm) được chứng thực và ghi vào học bạ: xong xuôi chương trình tiểu học.

Điều 15. Nghiệmthu, bàn giao chất lượng giáo dục học tập sinh19

1. Nghiệm thu, bàn giao unique giáodục học viên nhằm bảo vệ tính một cách khách quan và trọng trách của thầy giáo về kếtquả nhận xét học sinh; giúp cô giáo nhận học viên vào năm học tiếp theo sau có đủthông tin quan trọng để bao gồm kế hoạch, phương án giáo dục hiệu quả.

2. Hiệu trưởng chỉ huy nghiệm thu,bàn giao quality giáo dục học sinh:

a) Đối với học sinh lớp 1, lớp 2, lớp3, lớp 4: giáo viên công ty nhiệm hiệp thương với gia sư sẽ nhận học sinh vào năm họctiếp theo về đều nét khá nổi bật hoặc hạn chế của học tập sinh, bàn giao hồ sơ đánhgiá học sinh theo nguyên tắc tại khoản 1 Điều 13 của hiện tượng này;

b) Đối với học sinh lớp 5: tổ chuyênmôn ra đề chất vấn định kì cuối năm học cho cả khối; tổ chức coi, chấm bài bác kiểmtra bao gồm sự thâm nhập của thầy giáo trường trung học các đại lý trên thuộc địa bàn; giáoviên công ty nhiệm hoàn thành xong hồ sơ review học sinh, chuyển giao cho đơn vị trường.

3. Trưởng phòng giáo dục và đào tạochỉ đạo những nhà trường bên trên cùng địa phận tổ chức nghiệm thu, chuyển giao chất lượnggiáo dục học sinh xong chương trình tiểu học tập lên lớp 6 cân xứng với điềukiện của các nhà trường cùng địa phương.

Điều 16. Khenthưởng20

1. Hiệu trưởng khuyến mãi giấy khen mang đến họcsinh:

a) Khen thưởng cuối năm học:

- học sinh hoàn thành xuất sắccác nội dung học tập với rèn luyện: công dụng đánh giá các môn học tập đạtHoàn thành tốt, những năng lực, phẩm chất đạt Tốt; bài bác kiểm tra định kì cuối nămhọc các môn học tập đạt 9 điểm trở lên;

- học viên có thành tích vượt trộihay tiến bộ vượt bậc về ít nhất một môn học hoặc ít nhất một năng lực, phẩm chấtđược giáo viên ra mắt và bằng hữu lớp công nhận;

b) Khen thưởng thốt nhiên xuất: học viên cóthành tích bỗng nhiên xuất trong những năm học.

2. Học sinh có thành tích đặc trưng đượcnhà ngôi trường xem xét, đề nghị cấp bên trên khen thưởng.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Trách nhiệmcủa sở giáo dục đào tạo và đào tạo, phòng giáo dục đào tạo và đào tạo 21

1. Người đứng đầu sở giáo dục và huấn luyện và đào tạo chịutrách nhiệm:

a) chỉ huy trưởng phòng giáo dục đào tạo vàđào tạo tổ chức triển khai việc thực hiện đánh giá học sinh tiểu học tập trên địa bàn; báo cáokết quả triển khai về Bộ giáo dục và Đào tạo;

b) khuyên bảo việc áp dụng Học bạ củahọc sinh.

2. Trưởng phòng giáo dục và đào tạochỉ đạo hiệu trưởng tổ chức triển khai việc tiến hành đánh giá, nghiệm thu, chuyển giao chấtlượng giáo dục học viên tiểu học trên địa bàn; report kết quả tiến hành về sởgiáo dục cùng đào tạo.

3. Giám đốc sở giáo dục và đào tạo và đào tạo,trưởng phòng giáo dục và đào tạo và đào tạo chịu trọng trách theo dõi, kiểm tra, giải quyết và xử lý khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nay Thông bốn này tạiđịa phương.

Điều 18. Tráchnhiệm của hiệu trưởng22

1. Chịu trách nhiệm lãnh đạo tổ chức,tuyên truyền thực hiện đánh giá học sinh theo công cụ tại Thông tứ này; đảm bảochất lượng đánh giá; báo cáo kết quả tiến hành về phòng giáo dục và đào tạo.

2. Tôn kính quyền tự công ty của giáoviên vào việc tiến hành quy định reviews học sinh.

3. Chỉ đạo việc ra đề kiểm tra địnhkì; tạo ra và tiến hành kế hoạch bồi dưỡng, giúp đỡ học sinh; nghiệm thu, bàngiao unique giáo dục học sinh; chứng thực kết quả review học sinh cuối nămhọc; xét lên lớp; quản ngại lí hồ sơ đánh giá học sinh.

4. Giải trình, giải quyết và xử lý thắc mắc,kiến nghị về nhận xét học sinh trong phạm vi và quyền lợi và nghĩa vụ của hiệu trưởng.

Điều 19. Trách nhiệmcủa giáo viên23

1. Giáo viên công ty nhiệm:

a) chịu trách nhiệm chính vào việcđánh giá chỉ học sinh, kết quả giáo dục học viên trong lớp; xong xuôi hồ sơ đánhgiá học viên theo quy định; nghiệm thu, bàn giao unique giáo dục học tập sinh;

b) thông tin riêng cho bố mẹ họcsinh về tác dụng đánh giá quá trình học tập, rèn luyện của mỗi học tập sinh;

c) hướng dẫn học viên tự thừa nhận xét vàtham gia dấn xét bạn, team bạn. Tuyên truyền cho bố mẹ học sinh về nội dungvà phương thức đánh giá chỉ theo mức sử dụng tại Thông tứ này; kết hợp và giải đáp chamẹ học viên tham gia vào quá trình đánh giá.

2. Thầy giáo không làm công tác làm việc chủnhiệm:

a) chịu trách nhiệm đánh giá quátrình học tập, tập luyện và kết quả học tập của học tập sinh so với môn học, hoạtđộng giáo dục và đào tạo theo quy định;

b) kết hợp vớigiáo viên chủ nhiệm, gia sư cùng lớp, cha mẹ học sinh thực hiện việc đánhgiá học sinh; chấm dứt hồ sơ nhận xét học sinh; nghiệm thu chất lượng giáo dụchọc sinh;

c) phía dẫn học viên tự dấn xét vàtham gia dấn xét bạn, nhóm bạn.

3. Gia sư theo dõi sự tiến bộ củahọc sinh, ghi chép những lưu ý với học sinh có ngôn từ chưa kết thúc hoặc cókhả năng thừa trội. Trong trường hợp nên thiết, giáo viên thông tin riêng chocha mẹ học viên về tác dụng đánh giá của mỗi học sinh.

Điều 20. Quyềnvà trọng trách của học sinh24

1. Được nêu chủ ý và dấn sự hướng dẫn,giải say đắm của giáo viên, hiệu trưởng về kết quả đánh giá.