Excel đến intlschool.edu.vn 365 Excel mang lại intlschool.edu.vn 365 dành mang đến máy Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Hàm FREQUENCY đo lường tần suất xuất hiện thêm của những giá trị trong một phạm vi giá bán trị, rồi trả về một mảng số dọc. Ví dụ, dùng hàm FREQUENCY để đếm số điểm kiểm tra nằm trong các phạm vi điểm số. Vì hàm FREQUENCY trả về mảng, nó phải được nhập vào dưới dạng công thức mảng.

Bạn đang xem: Tính tần suất trong excel


FREQUENCY(data_array, bins_array)

Cú pháp hàm FREQUENCY có những đối số bên dưới đây:

data_array Bắt buộc. Một mảng hoặc tham chiếu tới một tập giá trị mà bạn muốn đếm tần suất của nó. Nếu data_array ko chứa giá trị, thì hàm FREQUENCY trả về mảng các số không.

bins_array Bắt buộc. Mảng hoặc tham chiếu tới các khoảng mà bạn muốn nhóm các giá trị vào data_array vào vào đó. Nếu bins_array ko chứa giá trị, thì hàm FREQUENCY trả về số thành phần trong data_array.


Lưu ý: Nếu các bạn có phiên bạn dạng hiện tại của intlschool.edu.vn 365, thì bạn chỉ cần nhập phương pháp vào ô trên cùng bên trái của dải ô đầu ra, rồi nhấn ENTER để chứng thực công thức là phương pháp mảng động. Nếu như không, công thức bắt buộc được nhập dưới dạng phương pháp mảng quá tự bằng cách chọn dải ô cổng đầu ra trước, nhập bí quyết vào ô trên cùng phía bên trái của dải ô đầu ra, rồi nhấn CTRL+SHIFT+ENTER nhằm xác nhận. Excel chèn lốt ngoặc nhọn sinh sống đầu và cuối phương pháp giúp bạn. Để biết thêm thông tin về bí quyết mảng, hãy xem mục khuyên bảo và ví dụ về cách làm mảng.

Xem thêm: Đi Học Sĩ Quan Dự Bị Được Bao Nhiêu Tiền Lương Khi Đào Tạo Sĩ Quan Dự Bị


Số thành phần vào mảng trả về nhiều rộng số thành phần vào bins_array một thành phần. Thành phần phụ trội vào mảng trả về này mang lại biết số lượng của bất kỳ giá trị nào cao hơn khoảng cao nhất. Ví dụ, lúc đếm ba phạm vi giá trị (các khoảng) được nhập vào cha ô, hãy bảo đảm bạn nhập hàm FREQUENCY vào bốn ô để có kết quả. Ô phụ trội này trả về số giá trị trong data_array, mà những giá trị đó lớn hơn giá trị khoảng thứ ba.

Hàm FREQUENCY bỏ qua các ô trống và văn bản.


Ví dụ

*

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn rất có thể hỏi một chuyên viên trong cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhấn sự cung cấp trongCộng đồng trả lời.


*
*
*

Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng mang đến biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)