sút 30.000 cho đơn hàng trên 600.000 bớt 50.000 cho deals trên một triệu ( vận dụng cho giao dịch tiếp theo )
*
eva nice 9 S7356
*
eva nice 8 V8445
*
eva nice 3 G2182
*
eva nice 5 Q6376
*
eva nice 6 T7455
*
eva nice 11 A0327
*
eva nice 10 B0811
*
eva nice 1 E1000
*
eva nice 2 G2657
*
eva nice 7 U8823
*
eva nice 4 F2560