MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 27/2021/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2021

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN đưa ra TIẾT VỀ NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH VÀ VIỆC TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG,SÁT HẠCH NGHIỆP VỤ ĐÁNH GIÁ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG, VIỆC MIỄN GIẢM CÁC NỘIDUNG HUẤN LUYỆN ĐÃ HỌC ĐỐI VỚI CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG;HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH TẦN SUẤT TAI NẠN LAO ĐỘNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP THI HÀNH

Căn cứ chế độ An toàn, vệ sinh lao độngngày 25 mon 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 mon 02 năm 2017 của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà tổ chức cơ cấu tổ chức của bộ Lao hễ - yêu quý binh với Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 27 mon 5 năm 2020 của cơ quan chính phủ quy định cụ thể mức đóng bảo hiểm xã hội đề xuất vào Quỹ bảo hiểm tai nạn ngoài ý muốn lao động, bệnh dịch nghề nghiệp;

Theo đề nghị của cục trưởng viên Antoàn lao động;

Bộ trưởng cỗ Lao động - Thươngbinh cùng Xã hội phát hành Thông tư hướng dẫn chi tiết về nội dung, chương trìnhvà việc tổ chức triển khai bồi dưỡng, gần kề hạch nghiệp vụ reviews an toàn, dọn dẹp vệ sinh lao động, vấn đề miễn giảm các nội dung huấn luyệnđã học tập đối với chuyên gia đánh giá chỉ an toàn, vệ sinhlao động; phía dẫn biện pháp tính gia tốc tai nàn laođộng và một số trong những biện pháp thi hành.

Bạn đang xem: Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn cụ thể về nộidung, lịch trình và việc tổ chức bồi dưỡng, liền kề hạch nghiệp vụ reviews antoàn, dọn dẹp lao động, việc miễn giảm các nội dung huấn luyện đã học đối vớichuyên gia reviews an toàn, dọn dẹp vệ sinh lao động; hướng dẫn giải pháp tính gia tốc tainạn lao cồn và một số biện pháp thi hành.

Điều 2. Đối tượngáp dụng

1. Người sử dụng lao đụng theo quy địnhtại khoản 3 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội.

2. Tổ chức reviews an toàn, vệ sinhlao hễ (sau đây hotline tắt là tổ chức đánh giá).

3. Chuyên gia đánh giá an toàn, vệsinh lao cồn theo mức sử dụng tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số58/2020/NĐ-CP (sau đây điện thoại tư vấn tắt là chuyên gia đánh giá).

4. Cơ quan, tổ chức và cá thể kháccó tương quan đến việc tiến hành lập báo cáo đánh giá công tác làm việc an toàn, vệ sinhlao động và giảm tần suất tai nàn lao động.

Chương II

BỒI DƯỠNG, SÁT HẠCHNGHIỆP VỤ ĐÁNH GIÁ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ TÍNH TẦN SUẤT TAI NẠN LAO ĐỘNG

Điều 3. Bồidưỡng nghiệp vụ review an toàn, lau chùi lao động

Đối tượng tham gia khoá bồi dưỡngnghiệp vụ reviews là người đào tạo an toàn, lau chùi và vệ sinh lao hộp động cơ hữu của tổchức đánh giá có nhu cầu trở thành chuyên viên đánh giá bán của một đội nhóm chức đánhgiá.

Điều 4. Nội dung,chương trình, thời hạn bồi chăm sóc nghiệp vụ nhận xét về an toàn, dọn dẹp và sắp xếp lao động

1. Nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ

a) Kỹ năng quan trọng để tổ chức và thựchiện hoạt động đánh giá chỉ sự tuân thủ luật pháp về an toàn, lau chùi lao động.

b) tiến trình tổ chức và triển khai hoạtđộng reviews về an toàn, lau chùi lao động.

c) Triển khai thực hiện hoạt độngđánh giá theo từng nội dung công cụ của lao lý về an toàn, dọn dẹp vệ sinh lao động.

d) Tổng thích hợp cơ sở tài liệu để phântích, đánh giá và dự thảo report đánh giá bán sự tuân thủ điều khoản an toàn, vệsinh lao động.

2. Lịch trình khung tu dưỡng nghiệpvụ chi tiết được phát hành tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Thời gian bồi dưỡng nghiệp vụ đánhgiá: thời hạn bồi dưỡng là 40 giờ, không bao hàm thời gian gần kề hạch.

4. đồ sộ và vẻ ngoài tổ chức khoá bồidưỡng

a) đồ sộ khoá bồi dưỡng: không quá 40 người/khoá.

b) hình thức tổ chức bồi dưỡng: Bồidưỡng triệu tập hoặc trực tuyến.

Điều 5. Nguyên tắc,hình thức, ngôn từ và cơ cấu tổ chức điểm gần kề hạch nghiệp vụ reviews an toàn, vệ sinhlao động

1. Học viên được tham gia giáp hạch nếubảo đảm tham gia về tối thiểu 80% thời gian khoá tu dưỡng nghiệp vụ review theochương trình khung luật pháp tại Thông bốn này.

2. Hình thức, nội dung tiếp giáp hạch đối vớikhóa bồi dưỡng nghiệp vụ nhận xét an toàn, dọn dẹp lao động

a) gần kề hạch lý thuyết: học tập viên làmbài gần kề hạch trên chứng từ theo bề ngoài trắc nghiệm trong thời hạn 60 phút.

b) cạnh bên hạch xử lý tình huống: Họcviên bốc thăm và trình diễn 01 tình huống giả định trong quá trình review trướchội đồng gần kề hạch trong thời gian không thật 20 phút/họcviên.

c) toàn bô điểm buổi tối đa là 100 điểm,trong đó điểm gần kề hạch lý thuyết tối đa là 60 điểm, điểm tiếp giáp hạch giải pháp xử lý tình huốngtối đa là 40 điểm. Toàn bô điểm đạt yêu mong là 70 điểm,trong kia điểm lý thuyết phải đạt tối thiểu là 30 điểm, điểm xử lý tình huống ítnhất là đôi mươi điểm.

4. Học viên gia nhập khóa bồi dưỡngnghiệp vụ reviews an toàn, lau chùi và vệ sinh lao động được cạnh bên hạch định hướng và liền kề hạchxử lý trường hợp lần 2 nếu tác dụng sát hạch lần 1 ko đạt yêu cầu. Ngôi trường hợpkết quả tiếp giáp hạch lần 2 vẫn không đạt yêu thương cầu, học tập viên đề xuất tham gia lại khóa bồidưỡng nhiệm vụ lần đầu.

Điều 6. Miễn, giảmcác nội dung bồi dưỡng

1. Người có trình độ chuyên môn đại học tập trở lênvà có tối thiểu 7 năm kinh nghiệm làm công tác làm việc thanh tra, kiểm tra, xây dựngchính sách, luật pháp về an toàn, vệ sinh lao cồn tại những cơ quan tất cả chức năng,nhiệm vụ liên quan trực tiếp nối công tác an toàn, lau chùi và vệ sinh lao cồn theo quy địnhcủa điều khoản thì được miễn toàn thể nội dung bồi dưỡng.

2. Bạn có trình độ chuyên môn đại học tập trở lênvà có tối thiểu 7 năm kinh nghiệm làm công tác làm việc thanh tra, kiểm tra, chế tạo chínhsách, luật pháp thuộc những chuyên ngành không giống thì được bớt nội dung bồi dưỡngtheo nguyên lý tại điểm a cùng điểm b khoản 1 Điều 4 Thông tư này.

Điều 7. Hội đồngsát hạch nghiệp vụ nhận xét an toàn, dọn dẹp lao động

1. Viên trưởng Cục bình yên lao độngquyết định thành lập và hoạt động Hội đồng giáp hạch nghiệp vụ review an toàn, dọn dẹp laođộng (sau đây hotline tắt là Hội đồng gần cạnh hạch).

Xem thêm: Hồng Và Hà Cùng Đi Từ A Đến B, Hồng Đi Mất 4 Giờ, Hà Đi Mất 6 Giờ

2. Hội đồng cạnh bên hạch tất cả tối thiểu 05thành viên gồm thay mặt đại diện Cục an toàn lao động, chuyên viên từ những bộ, ngành cóliên quan, những viện nghiên cứu, hội nghề nghiệp về an toàn, dọn dẹp vệ sinh lao động,trong đó quản trị Hội đồng gần cạnh hạch là chỉ đạo Cục bình yên lao động.

3. Hội đồng gần kề hạch có trách nhiệm tổchức thực hiện sát hạch khóa tu dưỡng nghiệp vụ reviews an toàn, dọn dẹp và sắp xếp laođộng.

4. Hội đồng liền kề hạch có các nhiệm vụsau đây:

a) Duyệt list học viên đủ điềukiện ngay cạnh hạch theo quy định.

b) Xây dựng, điều chỉnh đề thi gần kề hạchphù hợp với từng khóa tu dưỡng nghiệp vụ review an toàn, dọn dẹp và sắp xếp lao động.

c) Phân công member Hội đồng thamgia gần cạnh hạch lý thuyết và sát hạch cách xử trí tình huống.

d) Tổng hợp kết quả sát hạch, báo cáoCục trưởng Cục an toàn lao động quyết định công nhận kết quả sát hạch. Mẫu report kết quả gần kề hạch biện pháp tại Phụ lục II ban hành kèm theoThông tứ này.

đ) Tổng hợp những ý kiến, đề nghị củahọc viên và những tổ chức, cá thể liên quan đến việc tổ chức,thực hiện gần cạnh hạch và khuyến nghị Cục trưởng Cục bình an lao động xem xét, giải quyết.

Điều 8. Tính tầnsuất tai nạn lao động

1. Tần suất tai nàn lao động làm cho căncứ để được áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo đảm tainạn lao động, bệnh nghề nghiệp được tính theo công thức:

Ki =

Ni x 1000

Pi

Trong đó:

Ki là tần suất tai nạn laođộng của năm i; Ni là số lượt fan bị tai nạn thương tâm lao cồn và số ngườichết vì tai nạn thương tâm lao đụng được hưởng cơ chế bảo hiểm tai nạn lao động từ Quỹ bảohiểm tai nạn lao động, bệnh công việc và nghề nghiệp tính từ thời điểm ngày 01 mon 01 cho đến khi xong ngày31 tháng 12 trong thời hạn thứ i;

Pi là số người lao rượu cồn tham gia bảo đảm xã hội yêu cầu tính từ ngày 01/01 đếnhết ngày 31/12 trong những năm thứ i.

2. Tần suất tai nạn lao hễ trungbình của 3 năm liền kề trước năm khuyến nghị được tính như sau:

Ktb =

K1 + K2 + K3

3

Trong đó:

- Ktb là tần suất tai nạnlao cồn trung bình của 03 năm giáp trước năm đề xuất;

- K1 làtần suất tai nạn thương tâm lao động của năm tiếp giáp trước năm khuyến cáo (năm thứ nhất);

- K2 là gia tốc tai nạnlao động của năm sát trước năm thứ nhất (năm thiết bị hai);

- K3 là gia tốc tai nạnlao động của năm gần cạnh trước năm vật dụng hai (năm lắp thêm ba).

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệmcủa tổ chức review an toàn, dọn dẹp và sắp xếp lao động

Ngoài những trách nhiệm của tổ chức triển khai đánhgiá được cách thức tại Nghị định số 58/2020/NĐ-CP , tổ chức reviews an toàn, vệsinh lao rượu cồn có trọng trách như sau:

1. Thông báo cho Sở Lao rượu cồn - Thươngbinh và Xã hội tại nơi có vận động đánh giá bán bằng hiệ tượng văn bản, fax hoặcthư năng lượng điện tử trước 07 ngày kể từ ngày bước đầu triển khai tấn công giá.

2. Bảo đảm tính đúng mực trong quátrình tấn công giá.

3. Bảo quản hồ sơ đánh giá an toàn, vệsinh lao động.

Điều 10. Tráchnhiệm của Cục bình yên lao động

1. Tổ chức triển khai bồi dưỡng,sát hạch, công nhận kết quả sát hạch nghiệp vụ reviews an toàn, lau chùi lao động.

2. Ra mắt danh sách chuyên gia đánhgiá nằm trong tổ chức reviews đã được giáp hạch đạt yêu mong về nghiệp vụ đánh giácông tác an toàn, lau chùi và vệ sinh lao động, các vi phạm tương quan đến vận động đánhgiá, điều chỉnh mức đóng góp vào quỹ bảo hiểm tai nạn đáng tiếc lao động,bệnh nghề nghiệp và công việc theo mẫu phương pháp tại phụ lục III banhành dĩ nhiên Thông tư này cùng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng,sát hạch nghiệp vụ reviews an toàn, dọn dẹp và sắp xếp lao đụng trên trang thông tin điệntử của Cục bình an lao động, cỗ Lao đụng - mến binh với Xã hội(http://antoanlaodong.gov.vn).

3. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệthông tin trong vận động bồi dưỡng chăm môn, nghiệp vụ reviews an toàn, vệsinh lao động.

Điều 11. Tráchnhiệm của Sở Lao hễ - thương binh và Xã hội

1. Phối hợp với các cơ quan liên quanphổ biến, phía dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện Thông tứ này.

2. Báo cáo cho cỗ Lao hễ - Thươngbinh với Xã hội (thông qua Cục bình an lao động) ngay sau thời điểm tiến hành xử phạt,đình chỉ, tịch thu, thu hồi Giấy ghi nhận đủ điều kiện vận động huấn luyệnan toàn, dọn dẹp lao động và các hành vi liên quan đến hoạt động đánh giá chỉ antoàn, dọn dẹp và sắp xếp lao động.

Điều 12. Hiệu lựcthi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực kể từngày 01 tháng 3 năm 2022.

2. Trong quá trình thực hiện Thông tưnày, nếu bao gồm vướng mắc, đề nghị những cá nhân, tổ chức phản ánh về cỗ Lao hễ -Thương binh với Xã hội để nghiên cứu giải quyết./.

địa điểm nhận: - Ban túng bấn thư trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng thiết yếu phủ; - Văn phòng trung ương Đảng và các Ban của Đảng; - văn phòng và công sở Quốc hội; - văn phòng công sở Tổng túng bấn thư; - Văn phòng chủ tịch nước; - Viện kiểm cạnh bên nhân dân tối cao; - toàn án nhân dân tối cao nhân dân buổi tối cao; - truy thuế kiểm toán Nhà nước; - các Bộ, cơ quan ngang bộ, phòng ban thuộc chủ yếu phủ; - ban ngành trung ương của các đoàn thể; - HĐND, UBND các tỉnh, TP trực ở trong trung ương; - Sở LĐTBXH các tỉnh, TP trực ở trong TƯ; - Công báo; - Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ bốn pháp); - Cổng thông tin điện tử thiết yếu phủ; - Trung tâm tin tức (để đăng tải); - Lưu: VT, cục ATLĐ (30 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Lê Văn Thanh

PHỤ LỤC I

CHƯƠNG TRÌNH size BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐÁNH GIÁ ANTOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG(Kèm theo Thông tư số27/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28 mon 12 năm 2021 của cục trưởng bộ Lao động- Thươngbinh cùng Xã hội)

STT

Nội dung

Số giờ đồng hồ bồi dưỡng

Lý thuyết

Thảo luận tình huống

Tổng

I

Kỹ năng tổ chức, thực hiện vận động đánh giá

8

0

8

1

Tổ chức thực hiện vận động đánh giá cùng phân công trách nhiệm trong hoạt động đánh giá

2

Giao tiếp trong vận động đánh giá

3

Thu thập tài liệu, hồ nước sơ

4

Kinh nghiệm trong chuyển động đánh giá an toàn, lau chùi và vệ sinh lao động

0

4

4

II

Quy trình thực hiện vận động đánh giá

4

0

4

1

Yêu cầu chuyển động đánh giá bán tại doanh nghiệp:

a) Đánh giá chỉ hồ sơ, tài liệu

b) Đánh giá bán trực tiếp trên nơi làm việc và chất vấn người lao động, fan quản lý

2

Thu thập hồ sơ, tài liệu, hồ sơ liên quan đến sự tuân thủ lao lý về an toàn, dọn dẹp vệ sinh lao đụng của doanh nghiệp

3

Phân tích cơ sở tài liệu hồ sơ thu thập, so sánh với phép tắc của pháp luật, điều kiện thực tiễn tại doanh nghiệp và dự thảo báo cáo đánh giá

4

Tổ chức trải qua dự thảo báo cáo đánh giá cùng tiếp thu thêm thông tin, hồ nước sơ, giải trình và hoàn thành dự thảo báo cáo đánh giá

5

Thông qua báo cáo đánh giá bán an toàn, dọn dẹp và sắp xếp lao cồn và chỉ dẫn doanh nghiệp thực hiện quá trình tiếp theo

III

Nội dung review về an toàn, lau chùi và vệ sinh lao động

1

Đánh giá về cơ cấu tổ chức bộ máy và phân công trọng trách về an toàn, lau chùi lao động

4

0

4

2

Công tác lập các kế hoạch về an toàn, dọn dẹp vệ sinh lao động

3

Xây dựng nội quy, quá trình và các biện pháp đảm bảo an toàn an toàn, dọn dẹp vệ sinh lao động

4

Quản lý máy, thiết bị, thứ tư, chất có yêu ước nghiêm ngặt về an toàn, lau chùi lao động

5

Quản lý hoạt động thông tin, tuyên truyền, đào tạo và huấn luyện về an toàn, lau chùi và vệ sinh lao cồn và việc xây dựng văn hóa bình yên lao động

6

Kiểm soát những yếu tố nguy hiểm, vô ích tại nơi làm việc:

4

0

4

a) thực hiện quan trắc môi trường lao động

b) tổ chức nhận diện và reviews nguy cơ rủi ro về an toàn, dọn dẹp lao động

c) Áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn chỉnh kỹ thuật về an toàn, vệ sinh lao động

d) bài toán trang bị cơ sở vật chất, trang sản phẩm công nghệ y tế, chống chống cháy nổ và kế hoạch, cách thực hiện phòng ngừa, ứng phó sự cầm cố khẩn cấp

đ) Việc cải thiện điều khiếu nại lao động

7

Chế độ bảo hộ lao động, quan tâm sức khoẻ tín đồ lao động:

4

0

4

a) triển khai thời giờ có tác dụng việc, thời giờ sống và việc làm thêm giờ

b) Đánh giá, phân loại lao hễ theo đk lao cồn và thực hiện chế độ đối với người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, gian nguy và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

c) Thực hiện cơ chế trang cấp phương tiện bảo đảm cá nhân, tu dưỡng chống ô nhiễm bằng hiện tại vật

d) chế độ khám mức độ khoẻ, điều trị dịch nghề nghiệp, điều dưỡng, hồi phục sức khoẻ, bố trí công việc phù hợp với mức độ khoẻ, lập và làm chủ hồ sơ sức khoẻ fan lao động

8

Khai báo, điều tra, thống kê về tai nạn ngoài ý muốn lao động, bệnh nghề nghiệp và việc thực hiện trách nhiệm của người tiêu dùng lao đụng và tính gia tốc tai nàn lao động:

4

0

4

a) Khai báo, điều tra, thống kê tai nạn thương tâm lao động, bệnh nghề nghiệp

b) tiến hành trách nhiệm của người sử dụng lao động so với người lao cồn bị tai nạn ngoài ý muốn lao động, dịch nghề nghiệp

c) Tính tần suất tai nạn lao động

9

Thực hiện cơ chế về an toàn, lau chùi và vệ sinh lao hễ với các đối tượng người dùng lao hễ đặc thù

4

0

4

10

Thực hiện chính sách bảo hiểm tai nạn thương tâm lao động, bệnh công việc và nghề nghiệp bắt buộc

11

Chấp hành qui định về thống kê, báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động, report tai nàn lao động

12

Chấp hành kết luận, kiến nghị, xử lý vi phạm sau thanh tra, kiểm tra, điều tra của cơ quan bao gồm thẩm quyền

IV

Báo cáo reviews sự tuân thủ luật pháp về an toàn, vệ sinh lao động

4

0

4

1

Tổng hợp cửa hàng dữ liệu, triệu chứng cứ cùng dự thảo báo cáo

2

Chỉnh sửa dự thảo với công bố báo cáo chính thức

Tổng khoảng thời gian bồi dưỡng

36

4

40

*Ghi chú: 1 giờ học = 60 phút

PHỤ LỤC II

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ SÁT HẠCH KHÓA BỒI DƯỠNGNGHIỆP VỤ ĐÁNH GIÁ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG(Kèm theo Thông tứ số 27/2021/TT-BLĐTBXHngày 28 tháng 12 năm 2021 của bộ trưởng cỗ Lao đụng - yêu đương binh và Xã hội)

HỘI ĐỒNG SÁT HẠCH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: …………………

…………, tháng ngày …… năm 20…

BÁOCÁO

Kết quả gần cạnh hạch khóa bồi dưỡng nghiệp vụ reviews an toàn, dọn dẹp và sắp xếp laođộng

1. THÔNG TIN VỀ KHÓA BỒI DƯỠNGNGHIỆP VỤ ĐÁNH GIÁ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

- tổng thể họcviên dự kiến, số lượng học viên thực tiễn tham gia (kèm danhsách).

- Thời gian, địa điểm tổ chức tiếp giáp hạch.

- Công tác tổ chức sát hạch ……

- những nội dung không giống ……………

2. KẾT QUẢ SÁT HẠCH

- Số học tập viên đủ điều kiện sát hạch ……; số học tập viên vi phạm quy chế giáp hạch: ...

- Số học tập viên cạnh bên hạch đạt yêu cầu: ……; số học tập viên không đạt: ……

Danh sách cụ thể kết quả sát hạch củacác học tập viên được gởi kèm báo cáo này

3. Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁT HẠCH (Ký cùng ghi rõ chúng ta tên)

DANHSÁCH NGƯỜI ĐƯỢC SÁT HẠCH VÀ KẾT QUẢ SÁT HẠCH

STT

Họ cùng tên

Tên tổ chức đánh giá

Kết quả gần cạnh hạch

Đánh giá chỉ (Đạt/ ko đạt)

Lần 1

Lần 2

Điểm lý thuyết

Điểm giải pháp xử lý tình huống

Điểm lý thuyết

Điểm giải pháp xử lý tình huống

1

Nguyễn Văn A

…/…

…/…

…/…

…/…

PHỤ LỤC III

MẪU CÔNG BỐ DANH SÁCH CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁAN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG SÁT HẠCH ĐẠT YÊU CẦU VÀ CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VI PHẠM TRONGHOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ(Kèm theo thông tư số27/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộtrưởng bộ Lao động - yêu đương binh và Xã hội)

I. Danh sách chuyên viên đánh giá chỉ thuộc tổ chức reviews an toàn, vệ sinhlao động gần kề hạch đạt yêu thương cầu

STT

Tên tổ chức đánh giá

Tên chuyên gia đánh giá thuộc tổ chức/Mã số

Địa chỉ tổ chức

Ghi chú

1

2

II. Danh sách tổ chức, cá thể vi phạmtrong chuyển động đánh giá chỉ an toàn, lau chùi lao đụng và điều chỉnh mức đóng góp vàoquỹ bảo hiểm tai nạn ngoài ý muốn lao động, bệnh nghề nghiệp