Từ một số loại Tiếng Anh có 5 loại thiết yếu là: Danh từ, cồn từ, tính từ, trạng từ, giới từ, tự hạn định.Bạn đang xem: Sau danh từ là gì

Bạn đã xem: Sau danh từ bỏ là từ nhiều loại gì

Tiếng Anh tương tự như các đồ vật tiếng khác, nó có khá nhiều từ ngữ không giống nhau. Do đó người ta buộc phải bỏ hầu như từ này vào trong những loại từ khác nhau.

Bạn đang xem: Sau danh từ là từ loại gì trong tiếng anh

Mỗi từ loại Tiếng Anh này đóng một vai trò và chức năng riêng biệt trong câu. Nếu muốn sử dụng giờ đồng hồ Anh giỏi hơn, chúng ta cần biết các từ ngữ thuộc phần đông từ nhiều loại nào với có tính năng gì.

Việc xác định từ các loại Tiếng Anh thường gây “bối rối” cho rất nhiều bạn. Vì chưng vậy hôm nay intlschool.edu.vn English Center để giúp đỡ các bạn “Thông” não kỹ năng về từ nhiều loại Tiếng Anh qua bài tổng hòa hợp sau đây.

Let’s check it out!!!


*

Từ loại trong tiếng Anh – intlschool.edu.vn English Center

1. Danh từ giờ Anh

Định nghĩa

Danh trường đoản cú trong giờ đồng hồ Anh là Noun, viết tắt là chữ N. Danh tự là cái từ cơ mà chỉ ra chiếc “danh”. Danh là “tên”, y hệt như “biệt danh” giỏi “chức danh”.

Danh từ là những từ chỉ người, sinh vật, sự vật, sự việc, khái niệm, hiện nay tượng,..

Vị trí của danh từ trong câu

Danh từ làm chủ ngữ trong câu

Thường đứng sinh sống đầu câu cùng sau trạng ngữ chỉ thời gian.

Ví dụ: Yesterday Hue went home at 9.pm. (Hôm qua Huệ về bên lúc 9 giờ tối)

Hue là danh từ thương hiệu riêng, cầm đầu câu với sau danh từ chỉ thời hạn là Yesterday, đóng vai trò cai quản ngữ.

Danh từ che khuất tính từ

Danh trường đoản cú đi sau những tính từ sở hữu như: my, your, our, their, his, her, its. Hoặc những tính từ khác như good, beautiful….

Ví dụ: Hoa is a my student. (Hoa là học sinh của tôi)

Trong câu trên, ta thấy sau tính từ mua my (của tôi) là danh từ bỏ student (học sinh).

Danh từ có tác dụng tân ngữ, che khuất động từ

Ví dụ: We love English. (chúng tôi yêu giờ Anh)

Sau động từ Love là danh từ English

Danh từ đứng sau “enough”

Ex: Hoan didn’t have enough money khổng lồ buy that computer. (Hoàn đã không tồn tại đủ tiền để sở hữ chiếc laptop kia)

Danh từ bỏ đứng au các mạo từ

Các mạo từ bỏ như: a, an, the

Hoặc những từ như this, that, these, those, each, every, both, no, some, any, few, a few, little, a little,…

Ví dụ: This book is an interesting book.

Danh từ lép vế giới từ

Các giới từ bỏ như: in, on, of, with, under, about, at …

Ví dụ: Phuong Nguyen is good at dancing. (Phượng Nguyễn rất giỏi về khiêu vũ nhót)

Dấu hiệu thừa nhận biết 

Danh từ giờ đồng hồ Anh thường có hậu tố là:

tion: nation,education,instruction……….sion: question, television ,impression,passion……..ment: pavement, movement, environmemt….ce: differrence, independence,peace………..ness: kindness, friendliness……

2. Tính tự trong tiếng Anh

Tính từ trong giờ đồng hồ Anh là Adjective, viết tắt là Adj. Tính từ bỏ là từ mà nêu ra tính chất của sự vật, sự việc, hiên tượng.

Vị trí của tính từ vào câu

Tính từ thường đứng ở các vị trí sau

Tính từ bỏ đứng trước danh từ

 Adj + N

Ví dụ: My Tam is a famous singer.

Tính từ lép vế động trường đoản cú liên kết
:

tobe/seem/appear/feel/taste/look/keep/get + adj

Ví dụ: She is beautiful

Tom seems tired now.

Chú ý: cấu tạo keep/make + O + adj

Ví dụ: He makes me happy

Tínd từ lép vế “ too”

S + tobe/seem/look….+ too +adj…

Ví dụ: He is too short khổng lồ play basketball.

Tính từ bỏ đứng trước “enough”

S + tobe + adj + enough…

Trong cấu tạo so…that
:

tobe/seem/look/feel…..+ so + adj + that

Ví dụ: The weather was so bad that we decided lớn stay at home

Tính trường đoản cú còn được sử dụng dưới những dạng so sánh
 (lưu ý tính từ nhiều năm hay lép vế more, the most, less, as….as)

Huyen is the most intelligent student in my class

Tính từ trong câu cảm thán

How +adj + S + V

What + (a/an) + adj + N

Dấu hiệu nhận thấy tính từ

al: national, cutural…ful: beautiful, careful, useful,peaceful…ive: active, attractive ,impressive……..

Xem thêm:

able: comfortable, miserable…ous: dangerous, serious, homorous,continuous,famous…cult: difficult…ish: selfish, childish…ed: bored, interested, excited…y: danh từ+ Y thành tính từ bỏ : daily, monthly, friendly, healthy…

3. Động trường đoản cú trong giờ Anh

Động từ giờ đồng hồ Anh là Verb, được viết tắt là chữ V. Động từ bỏ chỉ hành động (drive, run, play, …) hoặc chỉ tâm trạng của công ty ngữ (seem, feel,…).

Trọng một có thể không bao gồm chủ ngữ, tân ngữ nhưng nhất thiết phải gồm động từ

Vị trí của hễ từ

Động từ thường che khuất Chủ ngữ: Lam Anh plays volleyball everyday.Động từ thua cuộc trạng từ bỏ chỉ tần suất: I usually get up late.

Một số trạng trường đoản cú chỉ gia tốc thường gặp:

Always: luôn luôn luônUsually: thường xuyên thườngOften : thườngSometimes: Đôi khiSeldom: hi hữu khiNever: không bao giờ

Cách nhận thấy động từ

Động trường đoản cú thường dứt bởi các đuôi sau: -ate, -ain -flect, -flict -spect, -scribe, -ceive, -fy, -ise/-ize, -ude, -ide, -ade, -tend, v.v…Ví dụ: Compensate, Attain, Reflect, Inflict, Respect, Describe, Deceive, Modify, Industrialise/ize, Illude, Divide, Evade, Extend, v.v…

Một số quy tắc thay đổi từ loại

Động từ bỏ đuôi –ate danh từ thường là –ation: Compensate -> CompensationĐộng tự đuôi –ceive danh từ là –ception: Deceive -> DeceptionĐộng từ đuôi –scribe danh từ bỏ là –scription: Inscribe -> InscriptionĐộng tự đuôi –ade/-ude/-ide danh từ thường xuyên là –asion/-usion/-ision: Illude -> Illusion, Protrude -> Protrusion, Divide -> DivisionĐộng từ bỏ đuôi –ise/-ize danh tự là –isation/-ization: Modernise/ize -> Modernisation/zationTính từ đuôi –ant/-ent danh từ bỏ là –ance/-ence: Important -> Importance, Evanescent -> EvanescenceTính tự đuôi –able/-ible danh trường đoản cú là –bility: Responsible -> Responsibility.

4. Trạng từ bỏ trong tiếng Anh

Trạng từ tiếng Anh là Adverb, được viết tắt là Adv. Trạng trường đoản cú là tự nêu ra trạng thái hay tình trạng.

Vị trí của trạng từ

Trạng từ đứng trước hễ từ thường

(nhất là các trạng trường đoản cú chỉ tàn suất: often, always, usually, seldom….)

Ví dụ: We often get up at 6 a.m.

Trạng từ đứng thân trợ động từ và hễ từ thường

Ví dụ: I have recently finished my homework.

Trạng từ lép vế động trường đoản cú tobe/seem/look… cùng trước tính từ

tobe/feel/look… + adv + adj

Ví dụ: Hoai Phuong is very nice.

Trạng từ đứng sau “too”

V(thường) + too + adv

Ví dụ: Quynh Trang speaks too quickly.

Trạng từ bỏ đứng trước “enough”

V(thường) + adv + enough

Ví dụ: My teacher speaks slowly enough for me lớn understand.

Trạng trường đoản cú trong kết cấu so….that

V(thường) + so + adv + that

Ví dụ: phái mạnh drove so fast that he caused an accident.

Trạng từ hay đứng cuối câu

Ví dụ: The doctor told me to eat slowly.

Trạng tự cũng thường xuyên đứng một mình ở đầu câu, hoặc thân câu cùng cách các thành phần khác của câu bằng dấu phẩy(,)

Ví dụ: Yesterday, I buy a new T-Shirt

Cách nhận ra trạng từ

Trạng từ thường xuyên được thành lập bằng cách thêm đuôi “ly” vào tính từ

Ví dụ: beautifully, usefully, carefully, bly, badly

Lưu ý có một số trong những trạng từ đặc biệt quan trọng không tuân theo quy tắc trên, nên ghi nhớ

good welllate late/latelyill illfast fast

5. Giới tự trong tiếng ANh

Giới trường đoản cú trong tiếng Anh là preposition, viết tắt là chữ Pre. Các giới từ thân quen như là: inonatwithfor… Giới trường đoản cú chỉ sự liên quan giữa các từ nhiều loại trong nhiều từ, vào câu. Hầu hết từ thường đi sau giới trường đoản cú là tân ngữ (Object), Verb + ing, cụm danh trường đoản cú ..

Ví dụ: I went into my room. 

Hue was sitting in the room at that time.

Vị trí của giới trường đoản cú trong tiếng anh

Tính từ lép vế TO BE, trước danh từ

Ví dụ: My máy vi tính is on the table. 

Giới từ thua cuộc động từ: rất có thể liền sau cồn từ, rất có thể bị 1 từ không giống chen giữa cồn từ cùng giới từ.

Ví dụ: I live in Hanoi

Take out your pen

Giới từ che khuất tính từ

Ví dụ: She is angry with her boyfriend

Các nhiều loại giới tự thường chạm chán trong giờ Anh

1) Giời tự chỉ thời gian:-At : vào thời gian ( hay đi với giờ đồng hồ )-On : vào ( hay đi với ngày )-In : vào ( thường đi cùng với tháng, năm, mùa, núm kỷ )-Before: trước -After : sau -During : ( trong khoảng) ( đi với danh tự chỉ thời hạn )
2) Giời từ chỉ chỗ chốn:-At : tại ( cần sử dụng cho vị trí chốn bé dại như ngôi trường học, sảnh bay…)

-In : vào (chỉ ở phía bên trong ) , làm việc (nơi chốn phệ thành phố, tỉnh ,quốc gia, châu lục…)

-On,above,over : trên

_On : nghỉ ngơi trên nhưng mà chỉ xúc tiếp bề mặt.

3) Giời trường đoản cú chỉ sự chuyển dịch:-To, into, onto : dến+to: chỉ hướng tiếp cận tới người,vật,địa điểm.+into: tiếp cận cùng vào bên phía trong vật,địa điểm đó+onto: tiếp cận với tiếp xúc bề mặt,ở phía bên cạnh cùng của vật,địa điểm-From: chỉ xuất phát xuất xứ Ex: i come from vietnamese-Across : ngang qua Ex: He swims across the river. ( anh ta bơi ngang qua sông)-Along : dọc theo-Round,around,about: quanh
4) Giới tự chỉ thể cách:-With : với -Without : không, ko có-According to: theo-In spite of : khoác dù-Instead of : cầm cố vì
5) Giới từ chỉ mục đích:-To : để-In order khổng lồ : để-For : dùm, dùm cho-Ex: Let me bởi it for you : nhằm tôi có tác dụng nó dùm cho bạn. -So as to: để
5) Giới tự chỉ nguyên do:-Thanks lớn : dựa vào ở-Ex: Thanks to lớn your help, I passed the exam ( nhờ việc giúp đở của người sử dụng mà tôi thi đậu).-Through : do, vì-Ex: Don’t die through ignorance ( đừng chết vì thiếu hiểu biết).-Because of : vì vì -Owing to : nhờ vào ở, vì ở-Ex: Owing lớn the drought,crops are short ( vày hạn hán đề xuất mùa màng thất bát)-By means of : nhờ, bằng phương tiện

6. Trường đoản cú hạn định trong giờ Anh

Các từ bỏ hạn định rất thân thuộc là a/an và the.

Khóa Ngữ pháp giờ Anh MIỄN PHÍ đang chờ đợi những bạn làm việc viên cuối cùng. Nhanh tay đăng kí để trở thành một thành viên của lớp nào!