Home/ Môn Học/Tổng hợp/Một nhà máy sản xuất dệt thảm được giao làm một số trong những tham xuất khẩu trong đôi mươi ngày. Nhà máy sản xuất đã tăng năng suất lên 20% yêu cầu sau 18 ngày không số đông đã làm cho xong

Bạn đang xem: Một xí nghiệp dệt thảm được giao làm một số thảm xuất khẩu trong 20 ngày

Một nhà máy sản xuất dệt thảm được giao làm một trong những tham xuất khẩu trong 20 ngày. Nhà máy đã tăng năng suất lên 20% đề xuất sau 18 ngày không phần lớn đã có tác dụng xong


Một nhà máy sản xuất dệt thảm được giao làm một số tham xuất khẩu trong trăng tròn ngày. Xí nghiệp sản xuất đã tăng năng suất lên 20% cần sau 18 ngày không mọi đã làm dứt số thảm được giao mà còn giúp thêm được 24 loại thảm nữa. Tính số thảm mà nhà máy đã làm cho trong 18 ngày.


*

Gọi số tấm thảm xí nghiệp sản xuất dệt theo dự tính là x (tấm) x >0

⇒ số tấm thảm nhà máy sản xuất dệt trong một ngày theo dự tính x20(tấm)

Xí nghiệp dệt đc số tấm thảm trong thực tế là x+24 (tấm)

⇒số tấm thảm xí nghiệp dệt trong một ngày thực tế là x+2418 (tấm)

Vì năng suất tăng 20% đề nghị số tấm thảm dệt được trong một ngày thực tiễn sẽ bằng 120% số tấm thảm dệt được trong một ngày theo ý định nên ta có PT :x+2418=120%.x20

⇔x+2418=3x50

⇔50x+1200=54x

⇒x=12004=300(tấm)

Vậy số tấm thảm dệt được trong 18 ngày là 324 tấm


Xem thêm: Danh Sách Code Thời Loạn Mobile Wiki, Thời Loạn Mobile

*

Tryphena
0
Reply

Đáp án:

Gọi số tấm thảm nhà máy dệt theo ý định là x ( tấm, x >0 )

⇒" role="presentation" style="box-sizing: border-box; display: inline; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size: 16px; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;" tabindex="0">⇒số tấm thảm xí nghiệp dệt trong 1 ngày theo dự địnhx20" role="presentation" style="box-sizing: border-box; display: inline; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size: 16px; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;" tabindex="0">x/20 (tấm)

Xí nghiệp dệt được số tấm thảm trong thực tiễn làx+24" role="presentation" style="box-sizing: border-box; display: inline; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size: 16px; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;" tabindex="0">x/24(tấm)

⇒" role="presentation" style="box-sizing: border-box; display: inline; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size: 16px; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;" tabindex="0">⇒số tấm thảm nhà máy sản xuất dệt trong 1 ngày thực tiễn làx+2418" role="presentation" style="box-sizing: border-box; display: inline; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size: 16px; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;" tabindex="0">x+24/18(tấm)

Vì năng suất tăng 20% buộc phải số tấm thảm dệt được trong 1 ngày thực tế sẽ bằng120%" role="presentation" style="box-sizing: border-box; display: inline; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size: 16px; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;" tabindex="0">120%số tấm thảm dệt đc trong một ngày theo dự tính nên ta gồm PT : x+2418=120%.x20" role="presentation" style="box-sizing: border-box; display: inline; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size: 16px; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;" tabindex="0">x+24/x+2418=120%.x20" role="presentation" style="box-sizing: border-box; display: inline; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size: 16px; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;" tabindex="0">18=120% * x+2418=120%.x20" role="presentation" style="box-sizing: border-box; display: inline; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size: 16px; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;" tabindex="0">x/x+2418=120%.x20" role="presentation" style="box-sizing: border-box; display: inline; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size: 16px; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;" tabindex="0">20x+2418=120%.x20" role="presentation" style="box-sizing: border-box; display: inline; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size: 16px; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;" tabindex="0">

⇔x+2418=3x50" role="presentation" style="box-sizing: border-box; display: inline; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size: 16px; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;" tabindex="0">⇔x+24/18=3x/50

⇔50x+1200=54x" role="presentation" style="box-sizing: border-box; display: inline; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size: 16px; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;" tabindex="0">⇔50x+1200=54x

⇒x=12004=300" role="presentation" style="box-sizing: border-box; display: inline; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: normal; font-size: 16px; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;" tabindex="0">⇒x=1200/4=300 (tấm)