Trang phân chia đã kiến thức và kỹ năng học tập excel miễn tầm giá dành riêng góp các bạn sự dụng giỏi excel mang lại học hành cùng công viêc.

Bạn đang xem: Cách Sử Dụng Câu Lệnh If Else Trong Excel


Sau đây là lược đồ vật biểu thị kết cấu if …else

*

Chúng ta đang đi đến từng cấu tạo :

1. if ..end if2. if … else…end if3. if …elseif…else…kết thúc if

1.if ..over if

Một câu lệnh If gồm một biểu thức Boolean theo sau bởi vì một hoặc các câu lệnh. Nếu ĐK được hotline là True, những câu lệnh vào If ĐK được triển khai. Nếu điều kiện biết tới Sai, các câu lệnh sau vòng lặp If được triển khai.

Xem thêm:

Cú pháp Sau đó là cú pháp của một câu lệnh If vào VBA:

if(biểu thức điều kiện) then knhị báo 1 ….. ….. knhị báo n End if

Sơ vật dụng tế bào tả:

*

Ví dụ: Tìm số lớn số 1 vào nhì số cho trước

VBA code:

Private Sub if_demo_Click() Dim x As Integer Dlặng y As Integer

x = 234 y = 32

If x > y Then MsgBox “X la so lon hon Y” End If End Sub

Khi chạy run sẽ mang lại hiệu quả là : X la so lon hon Y

2. if … else…end if

Một câu lệnh If bao gồm 1 biểu thức Boolean theo sau vị một hoặc các câu lệnh. Nếu ĐK được Điện thoại tư vấn là True, những câu lệnh vào If điều kiện được triển khai. Nếu ĐK được cho là Sai, các câu lệnh trong Phần khác được thực thi.

Cú pháp:

If(biểu thức điều kiện) Then knhị báo 1 ..... ..... khai báo n Else khai báo 1 ..... .... Knhì báo n End IfSơ thứ :

*

Ví dụ:Sosánhhaisốx,ychotrước:

Private Sub if_demo_Click() Dlặng x As Integer Dim y As Integer

x = 234 y = 324

If x > y Then MsgBox “X lon hon Y” Else MsgBox “Y lon hon X” End If End Sub

Lúc Run vẫn mang lại kết quả: Y lon hon X

3.if …elseif…else…kết thúc if

Một câu lệnh If được theo sau do một hoặc nhiều câu lệnh Else If bao gồm những biểu thức boolean và sau đó là 1 trong những câu lệnh khác mang định, đã xúc tiến khi tất cả các ĐK đổi thay sai.

Cú pháp:

If(biểu thức điều kiện) Then knhị báo 1 ..... ..... Knhị báo n ElseIf ( biểu thức điều kiện ) Then Knhị báo 1 ..... .... Knhị báo n ElseIf ( biểu thức điều kiện ) Then Knhị báo 1 ..... .... Khai báo n Else Knhì báo 1 ..... .... Knhì báo n End IfSơ đồ mô tả:

*

Ví dụ: so sánh hai số x, y cho trước:

Private Sub if_demo_Click() Dlặng x As Integer Dyên y As Integer

x = 234 y = 234

If x > y Then MsgBox “X lon hon Y” ElseIf y > x Then MsgBox “Y lon hon X” Else MsgBox “X bang Y “ End If End Sub