Tôi nghe như vầy: Một thuở nọ, tại cung Trời Ðao Lợi, Ðức Phật vày Thánh mẫu mà thuyết Pháp.

Bạn đang xem: Kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện thích trí tịnh

Lúc ấy, thiết yếu nói hết không thể nói hết toàn bộ chư Phật với Ðại nhân tình Tát Ma Ha Tát trong vô lượng quả đât ở mười phương hầu như đến họp hành tán thán Ðức Phật đam mê Ca Mâu Ni hoàn toàn có thể ở trong đời ác Ngũ Trược nhưng hiện sức Ðại Trí Huệ, Thần Thông thiết yếu nghĩ bàn điều phục hầu hết chúng sinh cang cường, khiến cho họ hiểu rằng pháp khổ, pháp vui. Rồi từng Ngài đa số sai thị giả mang đến vấn an Ðức vậy Tôn.

Bấy giờ, Ðức Như Lai mỉm cười, phóng ra trăm nghìn muôn ức vầng mây sáng rỡ lớn như thể vầng mây sáng sủa Ðại Viên Mãn, vầng mây sáng sủa Ðại từ bỏ Bi, vầng mây sáng sủa Ðại Trí Huệ, vầng mây sáng sủa Ðại bát Nhã, vầng mây sáng Ðại Tam Muội, vầng mây sáng Ðại Kiết Tường, vầng mây sáng Ðại Phước Ðức, vầng mây sáng Ðại Công Ðức, vầng mây sáng Ðại Quy Y, vầng mây sáng Ðại Tán Thán.

Ðức Phật phóng ra quan trọng nói hết vầng mây sáng rỡ như thế rồi lại phát ra những âm thanh vi diệu, như thể tiếng Ðàn cha La Mật, giờ đồng hồ Thi bố La Mật, giờ Sằn Ðề tía La Mật, tiếng Tỳ Ly Da bố La Mật, giờ đồng hồ Thiền bố La Mật, tiếng bát Nhã bố La Mật, giờ đồng hồ Từ Bi, tiếng hỷ Xả, giờ đồng hồ Giải Thoát, tiếng Vô Lậu, giờ đồng hồ Trí Huệ, tiếng Ðại Trí Huệ, tiếng Sư Tử Hống, giờ Ðại Sư Tử Hống, tiếng Mây Sấm, giờ Mây Sấm Lớn.

Khi Ðức Phật phạt ra không thể nói hết chẳng thể nói hết âm thanh như thế kết thúc từ nhân loại Ta Bà và các cõi nước phương khác, bao gồm vô lượng ức Thiên, Long, Quỷ, Thần cũng cho tụ tập trên cung trời Ðao Lợi. Ðó là thiên chúng ở trời Tứ Thiên Vương, trời Ðao Lợi, trời Tu Diệm Ma, trời Ðâu Suất Ðà, trời Hóa Lạc, trời thoái hóa Tự Tại, trời Phạm Chúng, trời Phạm Phụ, trời Ðại Phạm, trời Thiểu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời quang quẻ Âm, trời Thiểu Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, trời thay đổi Tịnh, trời Phước Sanh, trời Phước Ái, trời Quảng Quả, trời Vô Tưởng, trời Vô Phiền, trời Vô Nhiệt, trời Thiện Kiến, trời Thiện Hiện, trời Sắc cứu vớt Cánh, trời Ma Hê Thủ La, cho đến trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. Toàn bộ Thiên chúng, Long chúng, cùng các chúng Quỷ, Thần số đông đến hội họp.

Lại có những vị thần ở những cõi nước phương khác cùng trái đất Ta Bà, như Thần biển, Thần sông cái, Thần sông con, Thần cây, Thần núi, Thần đất, Thần suối cùng ao đầm, Thần cây con và phân tử giống, Thần ngày, Thần đêm, Thần lỗi không, Thần trên trời, Thần ăn uống, Thần cỏ cây với gỗ; các vị thần như thế đều đến hội họp.

Lại có chư đại quỷ vương vãi ở các cõi nước phương khác cùng quả đât Ta Bà, như Ác Mục Quỷ Vương, Ðạm tiết Quỷ Vương, Ðạm tinh lực Quỷ Vương, Ðạm thai Noãn Quỷ Vương, Hành bệnh dịch Quỷ Vương, Nhiếp Ðộc Quỷ Vương, Từ trung ương Quỷ Vương, Phước Lợi Quỷ Vương, Ðại Ái Kính Quỷ Vương..., các quỷ vương như vậy đều cho hội họp.

Bấy giờ Ðức Phật say mê Ca Mâu Ni bảo Văn Thù Sư Lợi Pháp vương vãi Tử nhân tình Tát Ma Ha Tát rằng: "Ông xem tất cả chư Phật, người tình Tát với Trời, Rồng, Quỷ, Thần sinh hoạt trong quả đât này cùng nhân loại khác, quốc độ này thuộc quốc độ khác, nay đầy đủ đến hội họp tại cung trời Ðao Lợi như thế, Ông gồm biết số từng nào chăng?"

Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: "Bạch Ðức cố gắng Tôn! Nếu sử dụng thần lực của con để tính đếm trong ngàn kiếp, cũng không thể biết được!"

Ðức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi: "Ngay Ta cần sử dụng Phật Nhãn xem hãy còn ko đếm xiết! Ðây đều là vì Ðịa Tạng người thương Tát trường đoản cú thuở kiếp thọ xa cho nay, hoặc đã độ, đương độ, chưa độ, hoặc đã thành tựu, đương thành tựu, chưa thành tựu."

Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: "Bạch Ðức nuốm Tôn! từ thuở thọ xa về trước bé đã tu căn lành, triệu chứng được Trí Vô Ngại, nghe lời Phật nói kia thời tin nhận liền. Còn hàng Tiểu quả Thanh Văn, Thiên Long chén Bộ, và phần nhiều chúng sanh đời vị lai, dẫu nghe lời trung thực của Như Lai, nhưng chắc là sanh lòng nghi ngờ, dầu cho tất cả lạy vâng đi nữa cũng chưa khỏi hủy báng. Cúi ao ước Ðức cố gắng Tôn nói rõ Ðịa Tạng bồ Tát Ma Ha Tát sinh hoạt nhân địa sẽ tu hạnh gì, lập nguyện gì mà thành tựu được sự chẳng thể nghĩ bàn như thế?"

Ðức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi: "Ví dụ trong cõi Tam Thiên Ðại Thiên trái đất có từng nào cỏ, cây, lùm, rừng, lúa, đay, tre, lau, núi, đá, bụi bặm, cứ mỗi đồ gia dụng một số, mỗi số là 1 sông Hằng; rồi cứ số cát trong mỗi sông Hằng, từng hạt cát làm một cõi giới; rồi trong mỗi cõi giới, cứ từng hạt lớp bụi làm một kiếp; rồi từng nào số lớp bụi chứa trong những kiếp phần lớn đem làm kiếp cả; thì từ cơ hội Ðịa Tạng tình nhân Tát bệnh quả vị Thập Ðịa đến nay, ngàn lần lâu dài số kiếp tỷ dụ ở trên, huống là từ đa số thuở Ðịa Tạng người yêu Tát còn ngơi nghỉ bậc Thanh Văn với Bích đưa ra Phật!"

"Này Văn Thù Sư Lợi! oai thần thệ nguyện của người tình Tát đó tất yêu nghĩ bàn cho được. Trong đời vị lai, nếu có kẻ thiện nam, fan thiện thiếu phụ nào nghe thấy danh tự của ý trung nhân Tát kia rồi hoặc tán thán, hoặc chiêm lễ, hoặc xưng niệm danh hiệu, hoặc bái dường, cho tới tô vẽ, chạm khắc, tạc đúc, đánh thếp hình tượng, thì người ấy sẽ được một trăm lần sanh lên cõi trời ba MươI Ba, vĩnh viễn không có gì bị đọa vào ác đạo.

Này Văn Thù Sư Lợi! quan yếu nói hết cần yếu nói hết số kiếp thọ xa về trước, Ðịa Tạng người tình Tát Ma Ha Tát là nam nhi của một vị đại Trưởng Giả. Thuở đó, vào đời bao gồm đức Phật hiệu là Sư Tử Phấn Tấn gắng Túc Vạn Hạnh Như Lai.

Lúc bấy giờ, nam nhi vị Trưởng đưa thấy Ðức Phật tướng tá mạo tốt đẹp, nghìn phước trang nghiêm, bèn bạch hỏi Ðức Phật đó tu hạnh nguyện gì mà được tướng tá mạo như thế.

Khi ấy, Ðức Sư Tử Phấn Tấn cố gắng Túc Vạn Hạnh Như Lai bảo nam nhi vị Trưởng mang rằng: ‘Muốn triệu chứng được thân tướng này, cần phải lâu lăm độ thoát toàn bộ những bọn chúng sanh bị khốn khổ.’

"Này Văn Thù Sư Lợi! Bấy giờ, con trai vị Trưởng mang nhân kia liền phân phát nguyện rằng: ‘Từ nay cho đến tận vị lai kiếp cấp thiết tính đếm về sau, tôi sẽ bởi những chúng sanh tội khổ trong Lục Ðạo nhưng rộng lập các phương tiện, tạo nên họ được giải thoát tất cả, rồi trường đoản cú thân tôi bắt đầu chứng thành Phật Ðạo.’

Bởi đang ở trước Ðức Phật này mà lập đại nguyện như thế, đề nghị đến hiện nay đã trăm ngàn vạn ức na-do-tha tất yêu nói không còn số kiếp, nhưng mà vẫn còn giúp vị tình nhân Tát.

Lại cần thiết nghĩ bàn a-tăng-kỳ kiếp về trước, thuở kia trong đời bao gồm đức Phật hiệu là Giác Hoa Ðịnh Tự trên Vương Như Lai; lâu mạng của Ðức Phật ấy là tư trăm nghìn muôn ức a-tăng-kỳ kiếp.

Trong thời Tượng Pháp, bao gồm một cô gái dòng Bà La Môn nhiều đời tích phước sâu dày, được mọi người kính nể, đi đứng nằm ngồi hầu hết được chư Thiên theo hộ vệ; song bà chị em lại tin theo tà đạo, hay khinh chê ngôi Tam Bảo.

Thuở ấy, Thánh cô bé lập nhiều phương tiện để khuyến dụ mẹ, hầu tạo cho bà sanh chánh kiến, tuy thế bà không tin hẳn; và chẳng bao lâu thì bà mệnh chung, thần hồn bị đọa vào âm ti Vô Gián.

Lúc đó, Thánh nữ Bà La Môn hiểu được bà mẹ lúc còn sống không tin tưởng nhân quả, ắt đề nghị theo nghiệp nhưng sanh vào đường ác, bèn bán nhà, đất, sắm những hương, hoa, cùng phần đông đồ lễ cúng, rồi đem lại chùa tháp bái tiên Phật mà làm đại lễ bái dường.

Trong một ngôi chùa kia, trông thấy hình tượng của Ðức Giác Hoa Ðịnh Tự trên Vương Như Lai đắp vẽ oách dung đủ biện pháp tôn nghiêm, Thánh cô bé Bà La Môn chiêm lễ tôn dung, lòng càng bội phần kính ngưỡng, thầm nghĩ về rằng: ‘Ðức Phật là đấng Ðại Giác tương đối đầy đủ mọi trí huệ. Trường hợp Ðức Phật còn trên thế, thì sau khi mẹ tôi mất, thảng như tôi đến bạch hỏi Phật, tất biết được nơi bà mẹ tôi thác sanh!’

Lúc ấy, Thánh con gái Bà La Môn cúi đầu khóc khôn xiết lâu, rồi lại chiêm luyến tôn tượng của Như Lai, chợt nghe trên ko trung gồm tiếng bảo rằng: ‘Này Thánh thiếu nữ đương khóc kia, thôi đừng có bi tráng quá lắm! nay Ta sẽ bảo mang lại ngươi biết nơi thác sanh của bà mẹ ngươi!’

Thánh cô gái chắp tay phía lên hư không nhưng bạch rằng: ‘Chẳng hay đức thần nào vẫn giải giảm lòng sầu lo của mình như thế? tự khi chị em tôi mất đến nay, tôi ngày đêm thương nhớ, không biết đâu để hỏi đến rõ mẹ tôi thác sanh vào vùng nào.’

Bấy giờ, trên hư không lại sở hữu tiếng bảo Thánh nữ giới rằng: ‘Ta là Ðức Phật quá khứ Giác Hoa Ðịnh Tự trên Vương Như Lai cơ mà ngươi đương chiêm lễ đó. Thấy ngươi thương nhớ chị em trội hơn thường tình của chúng sanh, cần Ta mang đến chỉ bảo.’

Thánh thiếu nữ Bà La Môn nghe nói hoàn thành liền khiêu vũ chồm lên và bị trượt ngã rớt xuống, các khớp thủ công đều bị tổn thương; những người ở bên cạnh liền đỡ dậy. Một thời gian sau Thánh bạn nữ mới tỉnh lại, rồi bạch thuộc trên lỗi không rằng: ‘Cúi xin Ðức Phật từ bi đát xót, bảo ngay lập tức cho bé rõ vị trí thác sinh của chị em con, nay thân vai trung phong của bé sắp chết mất!’

Lúc ấy, Ðức Giác Hoa Ðịnh Tự tại Vương Như Lai bảo Thánh chị em rằng: ‘Cúng dường xong, ngươi hãy mau quay trở lại nhà, rồi ngồi ngay thẳng nghĩ tưởng thương hiệu của Ta, thời sẽ hiểu rằng chỗ thác sanh của mẹ ngươi.’

Bấy giờ, lễ Phật dứt Thánh thanh nữ Bà La Môn liền trở về nhà. Vì chưng thương nhớ mẹ, đề nghị Thánh người vợ ngồi ngay thẳng niệm danh hiệu của Giác Hoa Ðịnh Tự tại Vương Như Lai. Trải trong cả một ngày một đêm, Thánh thanh nữ bỗng thấy thân mình mang lại một bờ đại dương kia, nước trong biển lớn đó sôi sùng sục, có nhiều thú dữ thân thể toàn bởi sắt cất cánh nhảy xung quanh biển, chạy rảo bên này, xua đuổi bên kia; với thấy mọi trai thuộc gái, số nhiều đến trăm nghìn muôn, thoạt chìm thoạt nổi vào biển, bị các thú dữ giành nhau nạp năng lượng thịt; lại thấy những Dạ Xoa hình thù không giống nhau—hoặc các tay, nhiều mắt, những chân, những đầu..., răng nanh chìa ra phía bên ngoài miệng, bén nhọn nhịn nhường gươm—đang lùa những người dân tội mang đến gần thú dữ. Rồi chúng lại trường đoản cú chụp bắt, túm quắp đầu chân lại với nhau, những thiết kế muôn thứ, chẳng dám chú ý lâu.

Khi ấy, Thánh thiếu phụ Bà La Môn nhờ vào nương sức niệm Phật nên thoải mái và tự nhiên không khiếp sợ. Bao gồm một Quỷ Vương tên là Vô Ðộc, mang lại cúi đầu nghênh tiếp, hỏi Thánh bạn nữ rằng: ‘Lành thay, người thương Tát! bởi duyên sự gì mà Ngài mang đến chốn này?’

Bấy giờ, Thánh đàn bà Bà La Môn hỏi Quỷ vương rằng: ‘Ðây là chốn nào?’

Vô Ðộc đáp rằng: ‘Ðây là tầng biển trước tiên ở phía Tây núi Ðại Thiết Vi.’

Thánh người vợ hỏi rằng: ‘Tôi nghe trong núi Thiết Vi gồm địa ngục, bài toán ấy bao gồm thật chăng?’

Vô Ðộc đáp rằng: ‘Thật tất cả địa ngục!’

Thánh nữ hỏi rằng: ‘Nay tôi làm thế nào được mang lại chốn địa ngục?’

Vô Ðộc đáp rằng: ‘Nếu chưa hẳn sức oách thần, cần được do nghiệp lực. Xung quanh hai điều này ra, ắt không bao giờ có thể mang đến được.’

Thánh nàng lại hỏi: ‘Do căn do gì cơ mà nước trong biển này sôi sùng sục với có những người dân tội cùng các thú dữ như thế?’

Vô Ðộc đáp rằng: ‘Ðây là mọi chúng sanh tạo ra ác làm việc cõi Diêm Phù Ðề new chết, quá tứ mươi chín ngày không người kế tự để gia công công đức hầu cứu vớt khổ nạn cho; lúc sống, họ lại không làm được nhân lành như thế nào cả; chính vì như thế nên cứ theo bổn nghiệp mà chiêu cảm mang địa ngục, thoải mái và tự nhiên họ đề nghị lội qua biển cả này trước. Bí quyết biển này mười vạn do-tuần về phía Ðông lại có một chiếc biển, các sự gian nan ở đó còn gấp bội vùng này. Phía Ðông của biển đó lại có một cái biển nữa, sự thống khổ ở kia càng trội hơn. Do ác nhân của Tam Nghiệp cảm vời ra cùng gọi chung là biển nghiệp, chính là chốn này vậy.’

Thánh con gái lại hỏi Quỷ vương vãi Vô Ðộc rằng: ‘Ðịa ngục sinh hoạt đâu?’

Vô Ðộc đáp rằng: ‘Ở trong cha cái biển đó đều là đại địa ngục, không ít đến số trăm ngàn, mỗi ngục đều khác nhau. Về âm ti lớn thì có mươi tám chỗ; bực kế đó có năm trăm chỗ, đầy đủ không lường sự khổ sở; bực kế nữa bao gồm đến nghìn trăm, cũng đầy khó lường sự thống khổ.’

Thánh thiếu nữ lại hỏi Ðại Quỷ vương vãi rằng: ‘Thân mẫu mã tôi mới mất ngay sát đây, song không rõ thần hồn của bạn phải sa vào chốn nào?’

Quỷ vương hỏi Thánh con gái rằng: ‘Thân mẫu mã của người tình Tát lúc còn sống, thân quen làm số đông nghiệp gì?’

Thánh cô bé đáp rằng: ‘Thân mẫu tôi tà kiến, coi thường chê ngôi Tam Bảo, hoặc có lúc tạm tin, tuy vậy rồi chẳng kính; dầu tắt hơi không bao lâu, mà chưa rõ thác sinh về đâu.’

Vô Ðộc hỏi rằng: ‘Thân mẫu của tình nhân Tát tên bọn họ là gì?’

Thánh người vợ đáp rằng: ‘Thân phụ cùng thân mẫu của tôi đều dòng dõi Bà La Môn. Phụ vương tôi hiệu là Thi La Thiện Kiến, thân chủng loại tôi thương hiệu là phê chuẩn Ðế Lợi.’

Vô Ðộc lẹo tay thưa người yêu Tát rằng: ‘Xin Thánh trả hãy trở về, và chớ yêu thương nhớ bi thiết rầu thừa lắm nữa. Tội đàn bà Duyệt Ðế Lợi được sanh lên cõi trời đến hiện nay đã ba ngày rồi. Nghe nói nhờ con trai của bà có lòng hiếu thuận, vì bà bầu mà thiết cúng để tu phước, và cha thí miếu tháp cúng Ðức Giác Hoa Ðịnh Tự tại Vương Như Lai. Chẳng bắt buộc chỉ thân chủng loại của tình nhân Tát được thoát ra khỏi địa ngục, nhưng ngày đó, phần nhiều tội nhân Vô con gián cũng đầy đủ được an lạc, đồng được thác sinh cả.’

Nói xong, Quỷ Vương lẹo tay chào Thánh đàn bà mà cáo lui."

Thánh phụ nữ Bà La Môn nhường nhịn chiêm bao bỗng dưng tỉnh, rõ biết các việc rồi, bèn đối trước tháp tượng của Ðức Giác Hoa Ðịnh Tự trên Vương Như Lai nhưng mà lập hoằng thệ nguyện rằng: ‘Tôi nguyện tự nay cho đến tận vị lai kiếp, sẽ do những chúng sanh phạm phải tội khổ nhưng mà rộng lập phương tiện, để cho họ phần đa được giải thoát.’

Ðức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: "Quỷ vương Vô Ðộc ngày trước, nay chính là Tài Thủ tình nhân Tát; còn Thánh cô gái Bà La Môn đó, nay là người thương tát Ðịa Tạng vậy."

 

PHẨM THỨ HAI

PHÂN THÂN TẬP HỘI

*

Lúc đó, phân thân của bồ Tát Ðịa Tạng từ các nơi có địa ngục trong trăm ngàn muôn ức cần yếu nghĩ, cấp thiết bàn, tất yêu tính đếm, bắt buộc nói hềt, vô lượng a-tăng-kỳ cầm giới, hồ hết đến họp hành tại cung trời Ðao Lợi.

Do nhờ thần lực của Ðức Như Lai, phân thân từ mỗi phương hợp cùng các chúng đã có được giải ra khỏi chốn nghiệp đạo, cũng đông mang đến số ngàn muôn ức na-do-tha, đồng thế hương hoa mang lại cúng dường Phật.

Những chúng cùng mang đến ấy thảy đông đảo nhờ tình nhân Tát Ðịa Tạng giáo hóa, làm cho vĩnh viễn không còn thối chuyển vị trí A Nậu Ða La Tam Miệu Tam người thương Ðề.

Những bọn chúng sanh này từ không ít kiếp thọ xa mang đến nay, trôi lăn trong khoảng sanh tử, chịu đựng khổ vào sáu đường, không dịp nào tạm chấm dứt dứt. Nhờ vào lòng từ bi quảng đại cùng thệ nguyện thâm sâu của ý trung nhân Tát Ðịa Tạng, nên toàn bộ đều triệu chứng được trái vị. Lúc tới được cung trời Ðao Lợi, lòng họ vui tươi hớn hở chiêm ngưỡng và ngắm nhìn Ðức Như Lai, mắt nhìn mãi ko rời.

Bấy giờ, Ðức cố Tôn đưa cánh tay sắc rubi xoa đảnh các phân thân của Ðịa Tạng người yêu Tát Ma Ha Tát vào trăm ngàn vạn ức chẳng thể nghĩ, không thể bàn, quan yếu tính đếm, chẳng thể nói hềt, vô lượng a-tăng-kỳ chũm giới, rồi dạy rằng:

"Ta làm việc trong đời ác Ngũ Trược giáo hóa gần như chúng sinh cang cường như thế, tạo cho lòng chúng nó điều phục, vứt tà về chánh; tuy thế trong mười phần, vẫn tồn tại một nhì phần quen theo thói ác.

Ta cũng phân ngàn trăm ức thân, rộng lớn lập ra nhiều phương tiện. Hoặc bao gồm kẻ có ích căn, nghe thấy tức thời tín thọ; hoặc tất cả kẻ bao gồm thiện quả, phải ân cần khuyên bảo mới thành tựu; hoặc gồm kẻ ám độn, phải giáo hóa thời lâu bắt đầu quay về; hoặc tất cả kẻ nghiệp nặng, chẳng sanh lòng kính ngưỡng; Ta bèn phân ra nhiều thân nhằm độ thoát những hạng bọn chúng sanh mỗi mỗi sai khác ví như thế.

Hoặc hiện nay thân fan nam, hoặc hiện tại thân tín đồ nữ; hoặc hiện nay thân Trời, Rồng; hoặc hiện tại thân Quỷ, Thần; hoặc hiện ra núi, rừng, mối cung cấp sông, đồng bằng, sông rạch, ao hồ, khe suối, giếng nước, nhằm làm tiện ích cho con người, khiến tất cả đông đảo được độ thoát.

Hoặc hiện tại thân Thiên Ðế, hoặc hiện tại thân Phạm Vương, hoặc hiện nay thân gửi Luân Vương, hoặc hiện thân Cư Sĩ, hoặc hiện nay thân Quốc Vương, hoặc hiện nay thân Tể Phụ, hoặc hiển thị thân các hàng quan tiền thuộc, hoặc chỉ ra thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, cho đến các thân Thanh Văn, La Hán, Bích bỏ ra Phật, người thương Tát... Nhằm hóa độ chúng sanh; chớ chẳng cần chỉ tất cả thân Phật hiển thị trước chúng thôi đâu!

Ông coi Ta trải qua biết bao số kiếp chăm chỉ khó nhọc độ thoát đa số chúng sanh cang cường đầy tội khổ, nặng nề khai hóa như thế. Còn số đông kẻ không được điều phục, thì phải theo nghiệp mà chịu đựng báo ứng. Giả dụ họ bị đọa vào con đường dữ với chịu nhiều sự thống khổ, thì Ông cần nhớ nghĩ đến Ta sinh sống cung trời Ðao Lợi đã thân yêu phó chúc, mà khiến cho chúng sinh ở trái đất Ta Bà đến lúc Ðức phật di-lặc xuất thế rất nhiều được độ thoát, xa lìa vĩnh viễn đầy đủ điều khổ, được chạm chán Phật với được thọ ký."

Bấy giờ, các phân thân của người thương Tát Ðịa Tạng sinh hoạt các quả đât hợp lại thành một hình, rơi lệ ai luyến cơ mà bạch Phật rằng:

"Từ số kiếp thọ xa đến nay, bé nhờ Ðức thay Tôn tiếp độ dắt dìu, khiến cho con đã có được thần lực thiết yếu nghĩ bàn, đầy đủ trí huệ rộng lớn. Các phân thân của nhỏ thị hiện tại ở mọi trăm nghìn muôn ức quả đât nhiều như cát sông Hằng; vào mỗi nhân loại hóa hiện trăm ngàn muôn ức thân, từng một thân đó hóa độ trăm nghìn muôn ức người, làm cho họ quy kính Tam Bảo, vĩnh viễn xa lìa sinh tử, mang đến được niết bàn an lạc.

Những bọn chúng sanh làm sao ở trong Phật Pháp, dù chỉ thao tác làm việc lành bởi chừng một gai lông, một giọt nước, một hạt cát, một phân tử bụi, hoặc mảy lông tơ, nhỏ đều độ bay lần lần, khiến cho họ được tiện ích lớn.

Con cúi ao ước Ðức nuốm Tôn chớ vì những bọn chúng sanh thâm độc đời sau mà lại sanh lòng lo lắng!" Ngài bạch cùng Ðức Phật ba lần như thế.

Lúc ấy, Ðức Phật khen ngợi tình nhân Tát Ðịa Tạng rằng: "Lành thay! Lành thay! Ta hộ trợ đến điều Ông ý muốn để Ông thắng lợi được các hoằng thệ nguyện đang lập từ bỏ số kiếp thọ xa mang lại nay. Việc quảng độ dứt rồi, Ông liền hội chứng quả ý trung nhân Ðề."

 

PHẨM THỨ BA

QUÁN CHÚNG SINH NGHIỆP DUYÊN

*

Lúc đó, Ðức Phật mẫu Ma da Phu Nhân cung kính lẹo tay hỏi bồ Tát Ðịa Tạng rằng: "Thánh Giả! bọn chúng sanh trong cõi Diêm Phù sản xuất nghiệp không đúng khác, cảm lâu sự báo ứng như vậy nào?"

Ngài Ðịa Tạng đáp rằng: "Trong ngàn muôn gắng giới cho tới các quốc độ, nơi có âm phủ hoặc ko địa ngục, nơi có người nữ hoặc không người nữ, nơi có Phật Pháp hoặc không Phật Pháp, cho đến cả Thanh Văn cùng Bích đưa ra Phật cũng hầu như như thế, chứ chẳng buộc phải riêng tội báo nơi âm phủ thôi đâu!"

Ma domain authority Phu Nhân lại bạch cùng người yêu Tát rằng: "Nay tôi mong mỏi nghe về tội báo trong cõi Diêm Phù chiêu cảm mang ác đạo."

Ngài Ðịa Tạng đáp rằng: "Thánh Mẫu! ao ước Ngài lắng nghe dấn lấy, tôi đã lược nói việc đó."

Phật mẫu mã bạch rằng: "Xin Thánh trả nói cho."

Bấy tiếng Ðịa Tạng người yêu Tát nói với Thánh chủng loại rằng: "Danh hiệu của các tội báo vào cõi phái nam Diêm Phù Ðề là như vầy: Như bao gồm chúng sanh chẳng hiếu hạnh với thân phụ mẹ, cho đến giết hại phụ vương mẹ, kẻ đó yêu cầu đọa vào âm ti Vô gián trong nghìn muôn ức kiếp, không lúc nào mong thoát ra khỏi được.

Nếu tất cả chúng sanh nào có tác dụng thân Phật chảy máu, diệt báng Tam Bảo, chẳng kính tôn kinh, kẻ đó cũng phải đọa vào âm ti Vô con gián trong nghìn muôn ức kiếp, không dịp nào mong thoát ra khỏi được.

Nếu có chúng sinh xâm tổn của thường xuyên Trụ, làm nhơ bẩn nhuốc Tăng Ni, hoặc tứ tình hành dâm trong vùng Già Lam, hoặc làm thịt hoặc hại; hạng người như vậy phải đọa vào địa ngục Vô gián trong nghìn muôn ức kiếp, không cơ hội nào mong thoát ra khỏi được.

Nếu gồm chúng sinh giả làm Sa Môn mà trọng tâm chẳng phải Sa Môn, phá hoại, lạm dụng quá của thường xuyên Trụ, đánh lừa hàng bạch y, trái phạm Giới Luật, sản xuất vô số tội ác; hạng người như vậy phải đọa vào âm phủ Vô gián trong ngàn muôn ức kiếp, không thời điểm nào mong thoát khỏi được.

Nếu gồm chúng sinh trộm cắp tài vật, lúa gạo, đồ ăn thức uống, trang phục của hay Trụ, cho đến không mang đến mà đem một vật; kẻ đó nên đọa vào âm phủ Vô con gián trong nghìn muôn ức kiếp, không lúc nào mong thoát khỏi được."

Ngài Ðịa Tạng thưa rằng: "Thánh Mẫu! Nếu bao gồm chúng sanh như thế nào phạm đều tội như thế, thì kẻ đó đề xuất đọa vào Ngũ Vô gián địa ngục, mong tạm kết thúc sự đau buồn trong chừng một niệm cũng không được."

Ma domain authority Phu Nhân lại bạch cùng người tình Tát Ðịa Tạng: "Thế nào hotline là âm ti Vô Gián?"

Ngài Ðịa Tạng thưa rằng: "Thánh Mẫu! toàn bộ địa ngục gần như ở vào núi Ðại Thiết Vi. Ðịa lao tù lớn bao gồm mười tám chỗ; thiết bị kế tất cả năm trăm chỗ, thương hiệu đều khác nhau; sản phẩm kế nữa lại sở hữu đến ngàn trăm, thương hiệu cũng hầu như khác nhau.

Ngục Vô Gián tất cả ngục thành cạnh bên vòng rộng tám vạn dặm; thành kia thuần bằng sắt, cao một vạn dặm; bên trên thành gồm lửa tụ, không ở đâu hở trống. Trong ngục tù thành đó, các nhà ngục thông liền nhau, thương hiệu đều không đúng khác.

Chỉ gồm một ngục tên là Vô Gián. Ngục tù này chu vi một vạn tám nghìn dặm; tường ngục cao một ngàn dặm, toàn bằng sắt và bao gồm lửa cháy xuyên suốt trên trong cả dưới. Trên tường ngục tất cả rắn sắt, chó sắt xịt lửa xua nhau chạy bên này sang bên kia.

Trong ngục bao gồm giường rộng khắp muôn dặm; một fan thọ tội thì tự thấy thân mình nằm chật cả giường, ngàn muôn fan thọ tội thì mọi người cũng hồ hết tự thấy thân bản thân đầy chật cả giường. Ðó là do các nghiệp chiêu cảm nhưng gặt lấy quả báo như thế.

Lại nữa, các tội nhân còn phải chịu đầy đủ sự khổ sở; như có cả ngàn trăm Dạ-xoa cùng những ác quỷ, răng nanh như đao kiếm, đôi mắt như ánh điện chớp, tay gồm móng đồng, lôi kéo người tội.

Lại tất cả quỷ Dạ-xoa nạm cây kích sắt mập đâm vào mình người tội, hoặc đâm trúng mồm mũi, hoặc đâm trúng bụng lưng, rồi hất tung lên trên mặt không với hứng lấy, hoặc còn lại trên giường.

Lại gồm chim ưng bằng sắt mổ ăn mắt bạn tội.

Lại có rắn fe quấn cổ người tội.

Tội nhân còn bị đóng đinh nhiều năm vào các khớp xương và lóng đốt trong thân, kéo lưỡi cày bừa, móc ruột bằm chặt, rót nước đồng vào miệng, quấn sắt rét quanh thân; muôn lần bị tiêu diệt đi sống lại.

Nghiệp cảm như thế, trải qua ức kiếp không cơ hội nào mong thoát khỏi được.

Lúc thế giới này hư hoại thì sanh dựa vào qua quả đât khác; quả đât khác đó hư hoại thì đưa sang phương khác; thời gian phương khác kia hư hoại thì lại lần lượt chuyển đi; rồi sau khi nhân loại này thành thì trở về lại. đông đảo sự tội báo trong ngục Vô con gián là như thế.

Lại do bao gồm năm sự nghiệp cảm, nên gọi là Vô Gián. Hầu như gì là năm?

Một là hôm mai thọ tội, cho đến bao kiếp, không lúc nào dứt, nên người ta gọi là Vô Gián.

Hai là 1 trong người cũng đầy chật, đa số người cũng đầy chật, nên được gọi là Vô Gián.

Ba là bao hàm khí thay hành hình bạn tội như loại chỉa, gậy, chim ưng, rắn, chó sói, chó, cối, cưa, đục, giũa, búa rìu, vạc dầu sôi, lưới sắt, dây sắt, lừa sắt, ngựa sắt, domain authority sống niềng đầu, nước sắt nóng rưới thân; cùng khi đói thì nuốt viên sắt, khát uống nước fe ...; quanh năm suốt kiếp, cho đến na-do-tha kiếp, đau buồn triền miên, không còn gián đoạn, nên được gọi là Vô Gián.

Bốn là bất luận kẻ nam người nữ, Khương hồ di địch, fan già trẻ nhỏ, kẻ sang bạn hèn, hoặc dragon hoặc thần, hoặc trời hoặc quỷ, hễ khiến tội ác thì chiêu cảm mang nghiệp, tất cả đồng chịu đựng như nhau, nên được gọi là Vô Gián.

Năm là giả dụ bị đọa vào địa ngục này, thì từ khi mới vào cho tới trăm ngàn kiếp, mỗi ngày mỗi đêm các muôn lần bị tiêu diệt đi muôn lần sinh sống lại, mong cầu tạm xong trong chừng một niệm cũng ko được, trừ phi nghiệp tội tiêu hết bắt đầu được lâu sanh; do cứ miên man như thế nên được gọi là Vô Gián."

Ðịa Tạng tình nhân Tát thưa cùng với Thánh mẫu mã rằng: "Nói sơ sài về âm ti Vô con gián là như thế. Nếu như nói rộng ra về tên của rất nhiều khí thay hành tội cùng phần đa sự đau buồn trong âm phủ đó, thì trong suốt một kiếp cũng cần thiết nào nói không còn được!"

Ma domain authority Phu Nhân nghe xong, ưu sầu lẹo tay đảnh lễ mà lại lui ra.

 

PHẨM THỨ TƯ

NGHIỆP CẢM CỦA CHÚNG SINH Ở CÕI DIÊM PHÙ

*

Lúc đó, Ðịa Tạng người thương Tát Ma Ha Tát bạch thuộc Ðức Phật rằng: "Bạch Ðức nắm Tôn! nhỏ nhờ nương sức oai nghiêm thần của Ðức Phật Như Lai, yêu cầu chia được thân hình này mang lại khắp trăm nghìn vạn ức quả đât để cứu giúp vớt toàn bộ chúng sinh bị nghiệp báo.

Nếu không nhờ vào sức đại tự của Ðức Như Lai, thì chẳng thể thay đổi được như thế. Bé nay lại được Ðức Phật phó chúc: từ nay cho tới khi Ngài A Dật Ða thành Phật, phải tạo cho chúng sinh trong Lục Ðạo phần đa được độ thoát. Bé xin vâng! Bạch Ðức gắng Tôn, xin Ngài chớ lo âu!"

Bấy giờ Ðức Phật bảo tình nhân Tát Ðịa Tạng rằng: "Những bọn chúng sanh không được giải bay thì tánh thức ko định, quen làm cho điều ác thì kết thành nghiệp, quen làm điều thiện thì kết thành quả; làm thiện có tác dụng ác hầu hết theo cảnh mà lại sanh, luân chuyển trong Ngũ Ðạo, chẳng tạm xong ngớt; trải qua trằn kiếp, mê hoặc chướng nạn, như cá bơi lội trong lưới theo làn nước chảy, lâm thời thoát ra được rồi lại mắc vào lưới. Bởi những kẻ này mà Ta nên lo nghĩ.

Ðời trước Ông sẽ phát nguyện, những kiếp lập trọng thệ quảng độ hồ hết kẻ bao gồm tội, thì Ta còn lo gì nữa!"

Nói cho đây, vào Pháp Hội bao gồm một vị người tình Tát Ma Ha Tát hiệu là Ðịnh Tự trên Vương, bạch thuộc Ðức Phật rằng: "Bạch Ðức cầm Tôn! từ không ít kiếp mang đến nay, người yêu Tát Ðịa Tạng sẽ phát thệ nguyện gì mà bấy giờ được Ðức nắm Tôn đon đả ngợi khen như thế? Cúi muốn Ðức cụ Tôn lược nói cho."

Bấy tiếng Ðức cụ Tôn bảo Ðịnh Tự trên Vương người yêu Tát: "Lóng nghe! Lóng nghe! đề xuất khéo suy nghĩ đó, Ta sẽ vì Ông mà san sẻ rõ ràng."

Vào thuở quá khứ, vô lượng a-tăng-kỳ na-do-tha quan trọng nói hết số kiếp về trước, cơ hội đó tất cả Ðức Phật hiệu là độc nhất vô nhị Thiết Trí thắng lợi Như Lai, Ứng Cúng, Chánh phát triển thành Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ thế gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, cố Tôn. Ðức Phật này lâu sáu vạn kiếp.

Xem thêm: Phim Đội Vệ Binh Siêu Đẳng, Đội Vệ Binh Siêu Đẳng 2016 Full Hd Vietsub

Khi không xuất gia, Ngài là vua một nước nhỏ tuổi và kết chúng ta với vua của một nước lấn cận; rồi thuộc nhau thực hành Thập Thiện, nhiêu ích bọn chúng sanh. Quần chúng. # trong nước kề bên đó phần lớn tạo nhiều việc ác, nhì vua bèn bàn tính, rộng lập phương tiện.

Một vua vạc nguyện: "Tôi nguyện sớm thành Phật Ðạo để độ hết đa số kẻ ấy, không sót một ai."

Một vua thì nguyện: "Như tôi chẳng trước độ những kẻ tội khổ, tạo cho họ được an vui, cho đến đắc quả người thương Ðề, thì tôi nguyện chưa thành Phật."

Ðức Phật bảo ý trung nhân Tát Ðịnh Tự trên Vương rằng: "Vị vua vạc nguyện nhanh chóng thành Phật đó đó là Ðức độc nhất Thiết Trí thành quả Như Lai; còn vị vua phân phát nguyện vĩnh viễn cứu vãn độ bọn chúng sanh tội khổ, chưa chịu thành Phật đó, đó là Bồ Tát Ðịa Tạng vậy.

Lại vào đời thừa khứ, vô lượng a-tăng-kỳ kiếp về trước, tất cả Ðức Phật ra đời hiệu là thanh tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Ðức Phật đó thọ bốn mươi kiếp.

Trong thời Tượng Pháp, gồm một vị La Hán phước đức cứu giúp độ bọn chúng sanh. Nhân đi tuần trường đoản cú giáo hóa, vị La Hán chạm mặt một người cô gái tên là quang đãng Mục thiết bày vật thực thờ dường.

Vị La Hán bèn hỏi: "Ngươi muốn cầu điều chi?"

Quang Mục thưa rằng: "Ngày thân mẫu con mất, con có làm việc phước thiện hầu cứu giúp vớt bà; tuy vậy chưa rõ thân mẫu nhỏ thác sanh về đâu!"

Vị La Hán cảm thương, bèn nhập Ðịnh quan lại sát, thì thấy người mẹ của quang quẻ Mục bị đọa vào con đường ác, khôn cùng khổ sở. Vị La Hán hỏi quang đãng Mục rằng: "Thân mẫu mã ngươi cơ hội sanh tiền sẽ làm phần lớn hạnh nghiệp gì, mà lúc bấy giờ phải sinh sống trong mặt đường ác, chịu cực khổ như thế?"

Quang Mục thưa rằng: "Tánh thân mẫu nhỏ chỉ thích nạp năng lượng cá, bố ba, cùng trứng cùng con của các loài ấy; hoặc rán hoặc nấu, tha hồ nhưng mà ăn; giả dụ tính đếm số sinh mạng đó thì đến hơn ngàn muôn. Thưa Tôn giả từ mẫn, con đề nghị làm cầm cố nào nhằm giải cứu chủng loại thân?"

Vị La Hán xót yêu đương bèn lập phương tiện khuyên quang quẻ Mục rằng: "Ngươi yêu cầu chí thành niệm Ðức thanh tịnh Liên Hoa Mục Như Lai cùng vẽ đắp hình tượng, thì kẻ còn cùng bạn mất đầy đủ được phước báo!"

Quang Mục nghe xong, tức khắc từ bỏ những sản phẩm yêu thích, rồi tô vẽ tượng Phật để thờ cúng, và lại lấy lòng cung kính, khóc yêu quý chiêm lễ. Thốt nhiên đến thân khuya thì mộng thấy thân Phật, sắc đá quý sáng chói, như núi Tu Di, phóng ánh nắng lớn mà lại bảo với quang quẻ Mục rằng: "Chẳng bao thọ nữa thân mẫu ngươi sẽ sanh vào nhà đất của ngươi, lúc vừa biết đói rét mướt thì lập tức biết nói."

Sau đó, người chị em tỳ trong bên sanh một bé bỏng trai, gần đầy ba ngày đang biết nói. Ðứa nhỏ bé đó bi thảm khóc nhưng mà nói với quang quẻ Mục rằng:

"Nghiệp duyên sinh tử, trái báo tự thọ. Tôi là bà bầu của người, xưa nay ở chốn tối tăm. Từ lúc vĩnh biệt người, tôi đề nghị đọa vào đại địa ngục. Nhờ phước lực của tín đồ nên mới được lâu sanh có tác dụng kẻ hạ tiện, lại thêm lâu mạng ngắn ngủi, đến năm mười cha tuổi lại buộc phải đọa vào ác đạo. Người dân có phương kế gì khiến tôi được bay miễn chăng?"

Quang Mục nghe nói, biết là bà mẹ mình chẳng sai, cần nghẹn ngào mến khóc mà nói với bé kẻ cô gái tỳ rằng: "Ðã là chị em tôi, vớ biết bổn tội; bởi làm hạnh nghiệp gì mà đề xuất đọa vào ác đạo như thế?"

Con kẻ cô gái tỳ đáp rằng: "Do nhì nghiệp là giáp hại với hủy mạ mà yêu cầu thọ báo. Nếu như không nhờ phước đức của tín đồ cứu nàn cho, thời cứ theo đông đảo nghiệp kia thì tôi vẫn không được giải thoát."

Quang Mục hỏi rằng: "Những câu hỏi tội báo trong địa ngục ra sao?"

Con kẻ thanh nữ tỳ đáp rằng: "Những việc tội khổ tâm sự càng bất nhẫn, trong cả cả trăm ngàn năm cũng cạnh tranh mà kể đến hết được!"

Quang Mục nghe xong, rơi lệ gào khóc, bạch thuộc giữa lỗi không rằng: "Nguyện đến thân mẫu bé được vĩnh viễn thoát khỏi chốn địa ngục, với khi mãn mười bố tuổi thì không còn trọng tội, cũng chẳng nên trải qua những ác đạo nữa.

Cúi xin thập phương chư Phật từ buồn xót, lắng nghe nhỏ nay vì mẹ mà phạt lời thệ nguyện to lớn rằng:

Như thân mẫu nhỏ được dài lâu lìa khỏi chốn Tam Ðồ với hàng hạ tiện, cho tới cùng kiếp chưa phải thọ thân người nữ nữa, bé xin đối trước tượng của Ðức tịnh tâm Liên Hoa Mục Như Lai nhưng phát lời nguyện rằng: tính từ lúc nay cho đến trăm ngàn muôn ức kiếp về sau, hễ ở đâu có nỗ lực giới còn có các chúng sanh chịu tội khổ nơi âm ti cùng Tam Ác Ðạo, nhỏ nguyện sẽ cứu vớt và có tác dụng cho tất cả đều xa lìa các nẻo ác Ðịa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh... đều kẻ mắc tội báo như vậy thành Phật cả rồi, thì kế tiếp con mới thành Chánh Giác."

Phát thệ nguyện xong, tức thì nghe rõ giờ đồng hồ của Ðức tịnh tâm Liên Hoa Mục Như Lai dạy dỗ rằng: "Này quang Mục! Ngươi quả tất cả lòng đại tự mẫn, khéo vì người mẹ mà phân phát lời đại nguyện như thế!

Ta quan sát thấy bà bầu ngươi thời điểm mãn mười tía tuổi, khi bỏ báo thân này rồi, đã thọ sanh làm tín đồ Phạm Chí sống thọ trăm tuổi; sau khi hết báo thân ấy, sẽ được sanh về cõi nước Vô Ưu, lâu mạng lâu dài hơn đến cần yếu tính kể; và sau rốt sẽ chiến thắng Phật Quả, quảng độ nhân thiên số những như mèo sông Hằng."

Ðức Phật bảo Ðịnh Tự trên Vương ý trung nhân Tát rằng: "Vị La Hán phước lành độ quang Mục thuở đó, chính là Vô Tận Ý ý trung nhân Tát; thân chủng loại của quang đãng Mục là Giải Thoát bồ Tát; còn quang quẻ Mục là Ðịa Tạng bồ Tát trên đây vậy!

Trong nhiều kiếp thọ xa sống quá khứ, ý trung nhân Tát đã bao gồm lòng từ mẫn, lập thệ nguyện những như cat sông Hằng rộng lớn độ bọn chúng sanh như thế.

Trong đời vị lai, như có kẻ nam người phái nữ nào không làm cho lành nhưng làm ác, cho tới kẻ chẳng tin nhân quả, kẻ thông gian vọng ngữ, kẻ lưỡng thiệt ác khẩu, kẻ hủy báng Ðại Thừa; số đông chúng sanh có những nghiệp như thế tất buộc phải đọa vào mặt đường ác.

Nếu chạm mặt được hàng Thiện trí thức khuyên bảo khiến trong chừng khảy móng tay ngay tắp lự quy y Ðịa Tạng người tình Tát, mọi chúng sanh đó lập tức được ra khỏi báo khổ của ba Ác Ðạo.

Nếu có thể chí trung khu quy kính và chiêm lễ tán thán, cùng sử dụng hương, hoa, y phục, những thứ trân bảo, hoặc đồ ăn thức uống, mà lại cúng phụng, thì vào trăm nghìn muôn ức kiếp về sau, thường xuyên được sinh hoạt cõi Trời, hưởng thọ sự vui thù chiến thắng vi diệu. Nếu phước trời hết, bắt buộc sanh xuống nhân gian, thì vẫn còn đó trăm ngàn kiếp thường làm bậc Ðế Vương, lại ghi nhớ được túc mạng cùng gốc ngành nhân quả.

Này Ðịnh Tự tại Vương! người tình Tát Ðịa Tạng bao gồm không thể nghĩ bàn oai vệ thần lực lớn, ích lợi rộng bự cho chúng sanh như thế. Những Ông, phần nhiều bậc ý trung nhân Tát, bắt buộc ghi nhớ gớm này hầu tuyên dương, lưu ba rộng ra."

Ngài Ðịnh Tự tại Vương bạch Phật rằng: "Bạch Ðức rứa Tôn! Xin Ngài chớ lo nghĩ! nghìn muôn ức nhân tình Tát Ma Ha Tát chúng nhỏ đều rất có thể nương oai phong thần của Phật nhưng tuyên diễn rộng thoải mái Kinh này nơi cõi Diêm Phù Ðề để ích lợi cho bọn chúng sanh."

Ðịnh Tự tại Vương ý trung nhân Tát bạch cùng với Ðức cố kỉnh Tôn xong, bèn cung kính lẹo tay có tác dụng lễ nhưng mà lui ra.

Bấy giờ, tư vị Thiên Vương cai quản bốn phương đồng từ số ghế đứng dậy, cung kính lẹo tay mà bạch Phật rằng: "Bạch Ðức nuốm Tôn! người tình Tát Ðịa Tạng tự kiếp lâu xa đến hiện nay đã phát đại nguyện như thế, do sao đến lúc này vẫn độ không hết, lại còn phân phát quảng đại thệ nguyện nữa? Cúi xin Ðức cầm cố Tôn dạy mang đến chúng con rõ."

Ðức Phật bảo bốn vị Thiên vương vãi rằng: "Lành thay! Lành thay! Ta ni sẽ bởi vì sự công dụng rộng lớn của các Ông cùng các chúng trời, tín đồ ở lúc này và vị lai, mà nói vấn đề Bồ Tát Ðịa Tạng ngơi nghỉ Ta Bà nỗ lực Giới, trong mặt đường sanh tử địa điểm cõi Diêm Phù Ðề, trường đoản cú mẫn cứu giúp vớt, phương tiện độ thoát toàn bộ chúng sinh tội khổ."

Bốn vị Thiên vương vãi bạch rằng: "Vâng! Bạch Ðức nỗ lực Tôn, chúng bé xin mong được nghe."

Ðức Phật bảo tư vị Thiên vương rằng: "Bồ Tát Ðịa Tạng từ bao kiếp lâu xa cho tới nay, độ thoát bọn chúng sanh vẫn còn đấy chưa mãn nguyện. Tình nhân Tát từ bi quan xót hồ hết chúng sanh tội khổ sống đời này, lại tiệm thấy vô lượng kiếp về sau, nghiệp nhân cứ lây dây chẳng dứt; vì lẽ đó buộc phải lại vạc trọng nguyện. Nhân tình Tát nghỉ ngơi Ta Bà nắm Giới, trong cõi Diêm Phù Ðề, dùng trăm nghìn vạn ức phương tiện để giáo hóa.

Này tư ông Thiên Vương! người yêu Tát Ðịa Tạng nếu gặp mặt kẻ tiếp giáp sanh, thì dạy rõ trái báo vì ương lụy đời trước mà cần chết yểu.

Nếu gặp gỡ kẻ trộm cắp, thì dạy rõ quả báo nghèo nàn khổ sở.

Nếu gặp gỡ kẻ tà dâm, thì dạy dỗ rõ quả báo làm cho chim se sẻ, người tình câu, uyên ương.

Nếu chạm chán kẻ nói lời thô ác, thì dạy dỗ rõ trái báo quyến trực thuộc kình phòng nhau.

Nếu chạm mặt kẻ hay hủy báng, thì dạy dỗ rõ trái báo không lưỡi, miệng lở.

Nếu gặp kẻ nóng giận, thì dạy rõ quả báo xấu xí, căn bệnh hoạn, tàn tật.

Nếu chạm mặt kẻ bỏn xẻn, thì dạy dỗ rõ trái báo sở mong không toại nguyện.

Nếu chạm chán kẻ ẩm thực ăn uống vô độ, thì dạy rõ trái báo đói, khát, cổ họng đau đớn.

Nếu chạm mặt kẻ săn phun buông lung, thì dạy dỗ rõ trái báo gớm cuồng, mất mạng.

Nếu gặp gỡ kẻ ngỗ ngược với phụ vương mẹ, thì dạy rõ quả báo trời đất đánh chết.

Nếu gặp gỡ kẻ đốt núi rừng cây cối, thì dạy rõ trái báo cuồng mê cho chết.

Nếu chạm chán kẻ làm cha mẹ trước hoặc cha mẹ sau nhưng độc ác, thì dạy dỗ rõ trái báo sanh trở về hiện đời bị roi vọt.

Nếu chạm chán kẻ để lưới, giăng bẫy để bắt các sinh vật dụng còn non yếu, thì dạy rõ quả báo cốt nhục chia lìa.

Nếu gặp kẻ hủy báng Tam Bảo, thì dạy rõ quả báo đui, điếc, câm, ngọng.

Nếu gặp gỡ kẻ khinh thường chê giáo pháp, thì dạy rõ quả báo nghỉ ngơi mãi trong ác đạo.

Nếu chạm mặt kẻ tiêu hủy của hay Trụ, thì dạy dỗ rõ quả báo ức kiếp luân hồi nơi địa ngục.

Nếu gặp kẻ ô nhục phạm hạnh cùng vu báng Tăng Già, thì dạy dỗ rõ trái báo nghỉ ngơi mãi trong loài súc sanh.

Nếu gặp gỡ kẻ làm cho bỏng, đốt, chém, chặt, hoặc đả yêu thương sinh vật, thì dạy dỗ rõ trái báo đề nghị luân hồi đền trả lẫn nhau.

Nếu gặp gỡ kẻ phá giới phạm trai, thì dạy rõ quả báo làm cho thân gắng thú đói khát.

Nếu gặp kẻ hủy hoại vật dụng một giải pháp phi lý, thì dạy dỗ rõ quả báo đa số sở cầu đông đảo thiếu hụt.

Nếu gặp kẻ kiêu mạn cống cao, thì dạy rõ trái báo có tác dụng nô dịch nhát hạ.

Nếu gặp kẻ nói hai lưỡi gây xích mích, thì dạy dỗ rõ quả báo ko lưỡi hoặc trăm lưỡi.

Nếu gặp kẻ tà kiến, thì dạy dỗ rõ trái báo thọ sanh ở vùng biên địa.

Trăm nghìn sự báo ứng kết quả bởi tập vận xấu ác từ bỏ thân khẩu ý nghiệp của chúng sanh trong cõi Diêm Phù Ðề như thế, ni chỉ nói sơ lược đó thôi.

Nghiệp cảm của bọn chúng sanh trong chốn Diêm Phù Ðề sai biệt như thế, bắt buộc Bồ Tát Ðịa Tạng phải dùng trăm ngàn phương tiện đi lại để giáo hóa. Các chúng sanh ấy, trước tiên đề xuất thọ lãnh những quả báo như thế, tiếp đến lại đọa vào địa ngục, trải trải qua không ít kiếp không có kỳ hạn bay ra. Vì thế cho nên, các Ông yêu cầu hộ trì người, phù trì quốc gia, chớ để đông đảo nghiệp chướng đó làm hấp dẫn chúng sanh."

Bốn vị Thiên vương nghe xong, rơi lệ than thở, lẹo tay lễ Phật nhưng lui ra.

---Hết quyển Thượng---

 

QUYỂN TRUNG

 

PHẨM THỨ NĂM

DANH HIỆU CỦA ÐỊA NGỤC

*

Lúc đó, Phổ Hiền người yêu Tát Ma Ha Tát thưa thuộc Ðịa Tạng người tình Tát rằng: "Thưa Nhân Giả! Xin Ngài hãy vì chưng trời, rồng, tứ chúng và tất cả chúng sinh ở bây giờ cùng vị lai, cơ mà nói rõ danh hiệu của các địa ngục, nơi thọ báo của các chúng sinh tội khổ ở quả đât Ta Bà và cõi Diêm Phù Ðề, cùng phần đông sự ác báo, làm cho chúng sanh trong thời Mạt Pháp sống đời sau hiểu ra những quả báo đó."

Ngài Ðịa Tạng đáp rằng: "Thưa Nhân Giả! ni tôi nương oai phong thần của Ðức Phật thuộc oai lực của Ðại Sĩ, nhưng mà lược nói danh hiệu của các địa ngục, cùng phần nhiều sự về tội báo cùng ác báo.

"Thưa Nhân Giả! Phương Ðông của cõi Diêm Phù Ðề tất cả dãy núi tên là Thiết Vi. Hàng núi đó buổi tối thẫm, không tồn tại ánh sáng sủa của khía cạnh trời, phương diện trăng; trong những số ấy có âm ti lớn tên là cực Vô Gián, lại có địa ngục tù tên là Ðại A Tỳ, lại sở hữu địa ngục tù tên là tứ Sừng , lại có địa ngục tù tên là Dao cất cánh .."

"Lại có âm ti tên là tên gọi Lửa , lại sở hữu địa ngục tù tên là Núi Ép, lại có địa ngục tù tên là Giáo Đâm, lại có địa ngục tù tên là xe cộ Sắt, lại có địa lao tù tên là chóng Sắt, lại sở hữu địa ngục tên là Trâu Sắt, lại có địa ngục tù tên là Áo Sắt..."

"Lại có âm phủ tên là ngàn Mũi Nhọn, lại sở hữu địa ngục tù tên là Lừa Sắt, lại có địa ngục tù tên là Nước Đồng Sôi, lại sở hữu địa lao tù tên là Ôm Trụ Đồng, lại sở hữu địa ngục tù tên là Lửa Chảy, lại sở hữu địa ngục tù tên là Cày Lưỡi, lại có địa lao tù tên là Chém Đầu, lại có địa ngục tên là Đốt Chân, lại có địa ngục tên là Móc Mắt, lại có địa lao tù tên là Viên Sắt..."

"Lại có âm phủ tên là cãi Cọ, lại sở hữu địa ngục tên là Rìu Sắt, lại sở hữu địa lao tù tên là các Nóng Giận."

Ngài Ðịa Tạng nói rằng: "Thưa Nhân Giả! Trong dãy núi Thiết Vi gồm những địa ngục như thế, số nhiều vô hạn. Lại sở hữu địa lao tù Kêu Gào, địa ngục Rút Lưỡi, âm ti Phân và Nước Tiểu, âm phủ Khóa Đồng, địa ngục Voi Lửa, âm phủ Chó Lửa, địa ngục con ngữa Lửa, âm ti Trâu bò Lửa, địa ngục Núi Lửa, âm phủ Đá Lửa, âm ti Giường Lửa, địa ngục Rường Lửa, âm ti Chim Ưng Lửa, âm ti Cưa Răng, địa ngục Lột Da, âm ti Uống Máu, âm ti Đốt Tay, địa ngục Đốt Chân, địa ngục Đâm Ngược, địa ngục Nhà Lửa, âm phủ Nhà Sắt, địa ngục Chó Sói Lửa.

"Các thứ âm phủ như thế, trong mỗi thứ lại có những âm phủ nhỏ, hoặc một, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, cho đến trăm, ngàn; trong số đó danh hiệu đều chẳng đồng nhau."

Ðịa Tạng bồ Tát nói với Phổ Hiền ý trung nhân Tát rằng: "Thưa Nhân Giả! Ðây đều là vì chúng sanh trong cõi nam giới Diêm Phù Ðề làm điều ác nhưng tùy nghiệp chiêu cảm ra như thế. Nghiệp lực hết sức lớn, có thể sánh cùng với núi Tu Di, rất có thể sâu dường biển khơi cả, có thể chướng ngăn Thánh Ðạo. Do thế, bọn chúng sanh chớ khinh điều ác nhỏ mà chỉ ra rằng không tội, sau khi chết đều phải có quả báo, dầu mảy mún đều phải thọ chịu. Chí thân như cha với con, mọi người đều mỗi ngả mặt đường khác nhau, dầu có gặp gỡ cũng chẳng bằng lòng chịu khổ núm cho nhau. Ni tôi nương oách lực của Ðức Phật mà lại lược nói đa số sự tội báo vị trí địa ngục; mong mỏi Nhân mang tạm nghe lời đó."

Ngài Phổ hiền lành đáp rằng: "Tôi từ lâu đã rõ tội báo nơi cha Ác Ðạo. Tôi ý muốn Nhân mang nói ra để khiến cho tất cả chúng sanh ác hạnh vào đời Mạt Pháp sau này, nghe được lời dạy của Nhân giả mà trở lại với Phật."

Ngài Ðịa Tạng nói rằng: "Thưa Nhân Giả! Về tội báo ở vùng địa ngục, câu hỏi ấy như vầy:

Hoặc có âm phủ kéo lưỡi bạn tội ra đến trâu cày lên; hoặc có địa ngục moi tim fan tội mang lại quỷ Dạ Xoa ăn; hoặc có địa ngục vạc nước sôi sùng sục nấu thân người tội; hoặc có âm ti đốt trụ đồng nóng đỏ rồi bắt tín đồ tội ôm lấy; hoặc có địa ngục những bựng lửa xua đuổi theo người tội; hoặc có địa ngục toàn là băng giá; hoặc có âm ti đầy vô hạn đồ dùng phẩn tiểu; hoặc có địa ngục toàn là một số loại chùy gai bay; hoặc bao gồm địa ngục có nhiều giáo lửa; hoặc có âm phủ chỉ đập ngực lưng; hoặc có địa ngục chỉ đốt tay chân; hoặc có âm phủ rắn fe quấn cắn; hoặc có âm phủ xua đuổi chó sắt; hoặc có âm phủ toàn kéo la sắt ..."

"Nhân Giả! hầu như quả báo như thế, trong những ngục gồm trăm nghìn thứ pháp luật nghiệp đạo số đông là bởi đồng, bởi sắt, bởi đá, bằng lửa; tứ thứ này là do các hành nghiệp cảm vời ra. Nếu như nói rộng ra về đông đảo sự tội báo ngơi nghỉ địa ngục, thì trong mỗi ngục còn tồn tại cả trăm ngàn trang bị khổ sở, huống chi là nhiều ngục!

Nay tôi nương sức oai thần của Ðức Phật và bởi Nhân trả hỏi mang lại mà nói sơ lược như thế; nếu như nói rộng lớn ra thì cùng kiếp nói cũng không hết được!"

 

PHẨM THỨ SÁU

NHƯ LAI TÁN THÁN

*

Lúc đó, body của Ðức cố kỉnh Tôn phóng ra ánh nắng lớn soi mọi trăm nghìn muôn ức thế giới nhiều như cát sông Hằng của chư Phật, lại vạc ra âm thanh lớn bảo mọi các trái đất của chư Phật rằng:

"Tất cả hàng ý trung nhân Tát Ma Ha Tát cùng Trời, Rồng, Quỷ, Thần, nhân, phi nhân, v. V... Hãy lắng nghe lúc này Ta xưng dương tán thán Ðịa Tạng người thương Tát Ma Ha Tát về câu hỏi ở trong mười phương gắng giới, hiện nay sức trường đoản cú bi oai nghiêm thần to béo không thể suy nghĩ bàn, để cứu giúp toàn bộ những kẻ tội khổ.

Sau khi Ta khử độ, thì hàng bồ Tát Ðại Sĩ các Ông, cùng với Trời, Rồng, Quỷ, Thần v. V... Nên dùng nhiều phương tiện để cất giữ Kinh này, khiến cho tất cả bọn chúng sanh đều triệu chứng được cảnh vui Niết Bàn."

Nói lời ấy xong, trong Pháp Hội có một vị người thương Tát thương hiệu là Phổ Quảng cung kính chắp tay bạch cùng Ðức Phật rằng: "Nay bé nghe Ðức ráng Tôn tán thán Ðịa Tạng người yêu Tát bao gồm đức oai nghiêm thần rộng lớn bất khả tứ nghì như thế, nhỏ trông hy vọng Ðức nạm Tôn lại vì chưng những bọn chúng sanh vào thời Mạt Pháp sống đời sau, mà tuyên thuyết những sự nhân quả của Ðịa Tạng người thương Tát làm lợi ích cho mặt hàng Trời, Người; hầu tạo cho Thiên Long bát Bộ và chúng sanh vào đời sau thảy đều kính vâng lời của Ðức Phật."

Lúc bấy giờ, Ðức vắt Tôn bảo bồ Tát Phổ Quảng cùng tứ bọn chúng rằng: "Lắng nghe! Lắng nghe! Ta đang vì các Ông nhưng lược nói về những sự phước đức của Ðịa Tạng người tình Tát làm ích lợi cho mặt hàng Trời, Người."

Ngài Phổ Quảng bạch rằng: "Vâng! Bạch Ðức nắm Tôn! bọn chúng con vui mừng muốn được nghe."

Ðức Phật bảo ý trung nhân Tát Phổ Quảng: "Trong đời vị lai, như có thiện phái nam tử giỏi thiện cô bé nhân làm sao nghe được thương hiệu của Ðịa Tạng người tình Tát Ma Ha Tát, hoặc là lẹo tay, hoặc là tán thán, hay là đảnh lễ, hay là luyến mộ, người này sẽ qua khỏi tội khổ trong cha mươi kiếp.

Này Phổ Quảng! Như gồm thiện phái mạnh tử hay thiện người vợ nhân nào, hoặc đánh vẽ hình tượng, hoặc dùng đất, đá, keo, sơn, vàng, bạc, đồng, sắt, tạc tượng nhân tình Tát này, rồi cứ một lần chiêm ngưỡng và ngắm nhìn một lần đảnh lễ, thì bạn đó sẽ tiến hành sanh lên cõi trời bố Mươi tía một trăm lần, vĩnh viễn không phải đọa vào ác đạo.

Giả sử phước trời đang hết, phải sanh xuống nhân gian, cũng vẫn làm vị Quốc Vương, không thể mất sự lợi lớn."

"Giả sử tất cả người nàng nào nhàm chán nàng thân, hết lòng cúng nhường tượng vẽ của người thương Tát Ðịa Tạng, cùng phần lớn tượng bởi đất, đá, keo, sơn, đồng, sắt, v.v..., ngày ngày như thế, không hề thối chuyển; lại thường rước hoa, hương, vật dụng ăn, thức uống, y phục, gấm lụa, tràng phan, tiền bạc, trang bị báu v.v... Thờ dường; thì người thiện cô gái đó sau thời điểm mãn một báo thân chị em hiện tại, thời mang lại trăm nghìn muôn kiếp còn ko sanh vào nhân loại có người nữ, huống hồ là lâu lại nữ giới thân!

Trừ phi vì nguyện lực từ bi, muốn thọ người vợ thân để độ thoát bọn chúng sanh, còn thì nương vị trí sức cúng nhường Ngài Ðịa Tạng thuộc sức công đức, vào trăm nghìn muôn kiếp chẳng còn buộc phải thọ nữ giới thân nữa."

"Lại nữa, này Phổ Quảng! Nếu bao gồm người cô gái nào chán thân xấu xí cùng nhiều dịch tật, cho trước tượng của Ðịa Tạng ý trung nhân Tát, chí trung tâm chiêm lễ trong chừng một bữa ăn, người đàn bà đó trong ngàn muôn kiếp sẽ được thọ sinh thân hình tướng mạo viên mãn. Người bạn nữ xấu xí đó, nếu không nhàm chán thân gái, thì trong trăm nghìn muôn ức đời thường có tác dụng Vương Nữ, cho đến Vương Phi, hoặc đàn bà dòng dõi Tể Phụ, Ðại Quan, Ðại Trưởng Giả, đoan chánh thọ sanh, những tướng viên mãn.

Do chí trọng tâm chiêm lễ hình mẫu của Ðịa Tạng người tình Tát cơ mà được phước như thế."

"Lại nữa, này Phổ Quảng! Như gồm thiện phái mạnh tử, thiện người vợ nhân nào có thể đối trước tượng người thương Tát mà trổi các thứ kỹ nhạc, thuộc ca vịnh, tán thán, cúng nhịn nhường hương hoa, cho đến khuyến hóa được một fan hay những người; hạng người đó nghỉ ngơi trong đời bây giờ cùng vị lai thường xuyên được trăm ngàn Quỷ Thần hôm mai theo hộ vệ, không khiến cho những việc hung ác đến tai, huống là khiến cho chịu những tai vạ bất ngờ!"

"Lại nữa, này Phổ Quảng! trong đời sau như có ác nhân thuộc ác thần, hung quỷ nào thấy kẻ thiện nam, thiện người vợ quy kính cúng dường, tán thán, chiêm lễ biểu tượng của nhân tình Tát Ðịa Tạng, nhưng mà vọng sanh khinh thường chê là không tồn tại công đức cùng sự lợi ích, hoặc nhăn răng ra cười, hoặc chê sau lưng, hoặc khuyên nhủ bảo fan khác thuộc chê, hoặc một người chê, hoặc nhiều người dân chê, cho đến sanh lòng chê bai vào chừng một niệm; hầu hết kẻ như thế, sau khi một ngàn ông phật trong nhân từ Kiếp diệt độ cả, bởi tội báo khinh chê nên vẫn còn đấy ở trong âm ti A Tỳ chịu đựng tội rất nặng.

Qua khỏi kiếp này xong xuôi mới lâu thân ngạ quỷ, rồi mãi mang lại một nghìn kiếp sau new thọ thân súc sanh; lại buộc phải trải qua một ngàn kiếp nữa new được thân người. Dầu thọ thân người, cơ mà là hạng nghèo khó hạ tiện, các căn không đầy đủ, thường hay bị nghiệp ác kết buộc vào tâm, chẳng bao thọ lại bắt buộc đọa vào ác đạo."

"Cho nên, Phổ Quảng, khinh chê sự cúng nhường của fan khác nhưng mà còn phạm phải tội báo như thế, huống là tự sanh ác kiến diệt diệt!"

"Lại nữa, này Phổ Quảng! trường hợp trong đời sau có người nam xuất xắc người người vợ nào ở liệt mãi trên nệm gối, mong sống hay cầu chết đa số không được, hoặc đêm mộng thấy ác quỷ cho đến kẻ thân mê say trong nhà, hoặc đi trên đường hiểm, hoặc những lần bị láng đè, hoặc cùng quỷ thần dạo chơi..."

"Trải trải qua nhiều ngày nhiều tháng các năm, trở nên ốm mòn, lao sái; trong giấc ngủ kêu gào khổ sở, thảm thiết ko vui. Ðây đều là vì nơi nghiệp đạo còn đang luận đối, chưa quyết định là dịu hay nặng, buộc phải hoặc là tương đối khó chết, hoặc là rất khó lành.

Mắt thế tục của kẻ nam, người phái nữ không thể biện rõ vấn đề đó, nên làm đối trước tượng của chư Phật, chư người thương Tát, bự tiếng đọc tụng kinh này một biến; hoặc lấy số đông vật ngưỡng mộ của bạn bệnh như y phục, vật dụng quý báu, bên cửa, ruộng vườn..., đối trước bạn bệnh mà bự tiếng xướng rằng:

‘Chúng con, tên đó họ đó, xin vì người bệnh này mà đối trước kinh, tượng, thí xả rất nhiều v