Excel mang đến intlschool.edu.vn 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 coi thêm...Ít hơn

Kiểm tra xem những điều khiếu nại là đúng tốt sai và thực hiện so sánh lô-gic giữa các biểu thức là điều kiện phổ biến đối với nhiều tác vụ. Bạn có thể sử dụng cáchàm and , OR,NOTvà IF để chế tạo công thức bao gồm điều kiện.

Bạn đang xem: Hàm khác 0 trong excel

Ví dụ: hàm IF sử dụng những đối số sau đây.

*

Công thức dùng hàm IF

*
logical_test: Điều khiếu nại mà bạn muốn kiểm tra.

*
value_if_true: giá bán trị yêu cầu trả về nếu điều kiện là True.

*
value_if_false: quý hiếm trả về nếu đk là False.

Để hiểu biết thêm thông tin về cách tạo công thức, hãy xem mục tạo nên hoặc xóa công thức.

Bạn ao ước làm gì?

Tạo cách làm có điều kiện trả về quý hiếm lô-gic (TRUE hoặc FALSE)

Để tiến hành tác vụ này, hãydùng các hàm AND, ORNOT cũng giống như toán tử như minh họa trong ví dụ như sau đây.

Ví dụ

Ví dụ rất có thể dễ hiểu hơn nếu như bạn coppy nó vào trong 1 trang tính trống.

Tôi làm cố gắng nào để xào nấu ví dụ?

Chọn ví dụ trong nội dung bài viết này.

Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

Nhấn CTRL+C.

Trong Excel, hãy tạo một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.


Quan trọng: Để ví dụ hoạt động đúng cách, bạn phải dán ví dụ này vào ô A1 của trang tính.


Để chuyển giữa coi kết quả và xem công thức trả về kết quả, nhấn CTRL+` (dấu huyền) hoặc trên tab Công thức, trong nhóm Kiểm nghiệm Công thức, bấm nút Hiện Công thức.

Xem thêm: Sega 'The Lost World Jurassic Park', The Lost World: Jurassic Park (Console Game)

Sau khi coppy ví dụ vào trang tính trống, bạn cũng có thể điều chỉnh cho tương xứng với yêu cầu của bạn.

15

Dữ liệu

9

8

Sprockets

Tiện ích

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=AND(A2>A3, A2A3, A2"Spets",A6 = "Tiện ích")

Xác định nếu giá trị trong ô A5 không bởi "Spets" hay không hoặc nếu cực hiếm trong A6 bởi "Tiện ích". (TRUE)

Để hiểu thêm thông tin về kiểu cách sử dụng những hàm này, hãy xem Hàm AND, Hàm ORvà Hàm NOT.

Đầu trang

Tạo một bí quyết có đk dẫn mang đến một phép tính khác hoặc trong các giá trị khác không phải TRUE hoặc FALSE

Để thực hiện tác vụ này, hãy dùng các hàm với toán tử IF, ANDOR như minh họa trong lấy ví dụ như sau đây.

Ví dụ

Ví dụ hoàn toàn có thể dễ đọc hơn trường hợp bạn sao chép nó vào một trang tính trống.

Tôi làm cố gắng nào để xào luộc ví dụ?

Chọn lấy ví dụ trong nội dung bài viết này.


Quan trọng: Không chọn các tiêu đề hàng hoặc cột.


Chọn một lấy một ví dụ từ phần Trợ giúp

Nhấn CTRL+C.

Trong Excel, hãy sinh sản một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.


Quan trọng: Để ví dụ hoạt động đúng cách, bạn phải dán ví dụ này vào ô A1 của trang tính.


Để chuyển giữa coi kết quả và coi công thức trả về kết quả, nhấn CTRL+` (dấu huyền) hoặc trên tab Công thức, vào nhóm Kiểm nghiệm Công thức, bấm nút Hiện Công thức.

Sau khi xào luộc ví dụ vào trang tính trống, chúng ta có thể điều chỉnh cho cân xứng với yêu cầu của bạn.

15

Dữ liệu

9

8

Sprockets

Tiện ích

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=IF(A2=15, "OK", "Không OK")

Nếu cực hiếm trong ô A2 bởi 15, trả về "OK". Giả dụ không, trả về "Không ok." (OK)

=IF(A215, "OK", "Không OK")

Nếu giá trị trong ô A2 không bởi 15, trả về "OK". Nếu như không, trả về "Không ok." (Không nên OK)

=IF(NOT(A2"SPETS", "OK", "Not OK")

Nếu quý giá trong ô A5 không bởi "SPETSETS", trả về "OK". Giả dụ không, trả về "Không ok." (Không đề nghị OK)

=IF(AND(A2>A3, A2A3, A2A4), "OK", "Not OK")

Nếu quý hiếm trong ô A2 không bởi A3 và cực hiếm trong A2 cũng không bởi giá trị trong A4, trả về "OK". Nếu như không, trả về "Không ok." (OK)

=IF(OR(A2>A3, A2"Spets", A6"Widgets"), "OK", "Not OK")

Nếu giá trị trong ô A5 không bởi "Spets" hoặc cực hiếm trong A6 không bằng "Tiện ích", trả về "OK". Nếu không, trả về "Không ok." (Không cần OK)

=IF(OR(A2A3, A2A4), "OK", "Not OK")

Nếu quý hiếm trong ô A2 không bởi giá trị trong A3 hoặc quý giá trong A2 không bằng giá trị trong A4, trả về "OK". Trường hợp không, trả về "Không ok." (OK)

Để hiểu thêm thông tin về cách sử dụng các hàm này, hãy xem hàm IF, Hàm ANDvà hàm OR.