... Front of the class - check ss’ pronounciation Class 3B: Huong, Ha 16 Date : 13/ 09/2014 WEEK : Period : UNIT 3: THIS IS TONY Lesson 3( A 1, 2, 3) I Objectives: By the kết thúc of the lesson, pupils will ... _ ( letters ) 2._ _ _ _ _ ( letters ) 3.

Bạn đang xem: Giáo án tiếng anh lớp 3 mới trọn bộ

_ _ _ _ ( letters ) 4._ _ _ _ _ ( letters ) Class 3A: Ngoc, Nhu, Tuan, Thu Class 3B: Ha, Diep, Loc, Hoang Class 3C: Vy, Hun, Son, Hung New lesson: *PRESENTATION ... Word Tony và y in the word yes t: Is that Tony y: Yes, it is Class 3A: Nhu, Truc Class 3B: Nghia, Hung Class 3C: Lan An, The Anh Activity 2: Listen và write • Teacher: Ask Ss khổng lồ say what they...
*

... Phối chương trình - Cả năm: ngày tiết x 35 tuần = 105 - học kỳ I: máu x 18 tuần = 54 máu - học kỳ II: ngày tiết x 17 tuần = 51 huyết III ra mắt cách học giờ đồng hồ Anh trên lớp: - đơn thân tự lắng nghe giáo ... Lắng tai giáo viên giảng bài, hăng hái phát biểu chủ ý - Rèn luyện tiếp xúc giờ đồng hồ Anh học tiếng Anh, tiêu giảm sử dụng giờ Việt - bạo dạn phát âm chuẩn, thực hành thực tế nói các Học đơn vị - học tập cũ: ... Teacher(n) : giáo viên school(n) : trường học tập class(n) : lớp học tập classroom(n): phòng học desk(n) : bàn HS that(de-pro) : đó, that is = that′s : k Teacher′s activities - Use the pictures (p 26, 27) to...
*

... Exercise A1, (p. 16) , B1, (P.17) workbook UNIT 3: MY FRIENDS p. 18 Date: 16/ 9/2014 A CLOSER LOOK I Aims By the over of the lesson, ss will be able to: 35 TIẾNG ANH SÁCH MỚI năm ngoái - trăng tròn 16 - Ss wil be ... Phân loại học viên Từ GV có biện pháp giảng dạy, giáo dục, hỗ trợ HS tương thích B Objectives:The nội dung of the kiểm tra 49 TIẾNG ANH SÁCH MỚI năm ngoái - đôi mươi 16 THE MATRIX OF FORTY-FIVE MINUTE chạy thử ENGLISH ... Lesson: Unit 1: Closer look Learn by heart all the new words vày Ex A1 P3, B1,2 P4 (WB) TIẾNG ANH SÁCH MỚI năm ngoái - trăng tròn 16 UNIT 1: MY NEW SCHOOL P.04 Date: 21 /8/2015 A CLOSER LOOK I Aims By the end of...
*

... Communication - Learn by heart all the new words - vị Ex B4, B6 (WB) - Find some nice sentences about friendship UNIT 12 Giáo án tiếng Anh lớp Thí điểm_ học tập kỳ I MY NEW SCHOOL huyết 05 Ngày dạy:27 /8/2014 ... The questions in (P11) (Extra - board) Ss: Ask classmates those 6- 8 questions then report the survey 14 Giáo án giờ đồng hồ Anh lớp Thí điểm_ học tập kỳ I ? How many "yes" answers should a good friend have? ... -Let Ss read the three passages Ex1 to kiểm tra their ideas -Ss the task indidually in 16 Giáo án tiếng Anh lớp Thí điểm_ học tập kỳ I minutes -Note some information -Ask Ss khổng lồ read the passages again, then...
*

... Bng ting Anh ting Anh HS thc hin Gv nghe v mang lại im 9ph 4.Listen and check -GVkhuyn khớch HS t -HS t ni dung tranh trc nghe ni dung tranh v hng dn HS nghe -GV bt bng ln -HS nghe v ỏnh du tranh c núi ... Unit * Tranh nh v sỏu hc sinh: Nam, Mai, Alan, Li Li, Peter v Lida * Cỏc ch bng ch cỏi ting anh II Teaching procedure Thi Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh HHT gian 4ph Warm up and nhận xét ... Unit * Tranh nh v sỏu hc sinh: Nam, Mai, Alan, Li Li, Peter v Lida * Cỏc ch bng ch cỏi ting anh II Teaching procedure Thi Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh HHT gian 4ph Warm up & review...
*

... Vận dụng Tổng KQ TL KQ TL KQ TL I.Language 8c 8c Focus 4đ 4đ II Reading 6c 6c 3 3 III 2c 2c Structure 1đ 1đ IV Writing 4c 4c 2đ 2đ Tổng 8c 6c 6c 20c 4đ 3 II ĐỀ KIỂM TRA TIẾT: I/ Choose the most ... Lesson: Unit : Write / pages 32 + 23 V Draw on experiences:………………………………………………………………… 37 Week : 06 Period : 16 Date of planning: 24 / / 2010 Date of teaching: 27 / / 2010 Unit 33 : :AT trang chủ Unit AT home ... Pages 31 + 32 V Draw on experiences: …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 35 Week : 06 Period : 15 Date of planning : đôi mươi / 9/ 2010 Date of teaching: 23 / /...

Xem thêm: Ca Sỹ Chi Dân - Tiểu Sử, Đời Tư, Sự Nghiệp Ca Sĩ Chi Dân


... Có) II GTBM 4. Listen and check - Hớng dẫn hs quan liền kề tranh đoán nội - Quan sát tranh đoán văn bản tranh Đọc lần 1, yêu mong hs nghe dung tranh - Nghe, ghi lại tranh đánh dấu vào tranh nghe đợc ... Hoạt động trò - Nói viết - nhận xét - Quan ngay cạnh tranh đoán câu chữ tranh.(Tranh vẽ địa danh) - Nghe, lưu lại tranh - Đổi chéo để kiểm soát nhận xét - Quan gần kề nhận xét - Đọc theo - Đọc đồng - ... Vận động trò - Nói viết - nhận xét - Quan cạnh bên tranh đoán văn bản tranh.(Tranh vẽ địa danh) - Nghe, khắc ghi tranh - Đổi chéo cánh để chất vấn nhận xét - Quan sát nhận xét - Đọc theo - Đọc đồng -...
... Clothing in the 198 0s 5.The sale of jeans stopped growing because worldwide economic situation got worse in the 199 0s POST – READING : True/ false statements Many students wore jeans in 199 0s ... Vegetables Swimming in the river Feeding the chickens Harvesting the crop/ cutting the rice Feeding the pigs 34 Plowing in the field A buffalo boy is flying his kite Some children are playing soccer ... Look at Mr Thanh’s itinerary for his business trip khổng lồ Singapore Base on the information in the itinerary, you complete the sentences by using the prepositions in the box” - Ss work in close pairs...
... 39 TrêngTH- thcs Hưng trạch Gi¸o ¸n : TiÕng Anh * Experienced lesson: …………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Preparing Date : 22 /11 /20 12 Teaching Date: 23 / 11 /20 12 Period 22 ... …………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Preparing Date : 2 49/ 12 Teaching Date: 28 /9/ 12 Period: Unit 2: Lesson 2: Speak+Listen A Teaching points: By the kết thúc of the lesson Ss will able ... A letter was received by phái nam yesterday D Result 9E 9H 9- 10 7-8 5-6 26 21 3-4 0 -2 E Give the remark 26 TrêngTH- thcs Hưng trạch Gi¸o ¸n : TiÕng Anh - Most of Ss know how to the thử nghiệm on paper sheet...
... Friends - vì chưng Ex 1, (P.4) - Prepare the new lesson: A -8 (P.2-13) class 6a 6b 6c period date total ab Period Unit : A 5 ,6, 7,8 I, Objectives : By the end of the lesson Ss will be able lớn know the ... Not weak She is strong Homework: (1) - bởi the Ex in workbook Remember : (P.99 ) Class 6A 6B 6C Period Period 56 Date Total Ab UNIT 9: THE toàn thân Lesson 3: A Parts of the body.A5 A7 I OBJECTIVE: By ... And thin II.Practice: 1-Lucky Number 2_ b 3_c 4_ a _d 6_ e Homework: (1) - Ss write a short passage lớn describe their friend Class 6A 6B 6C Period Period 59 _Correct Date Total Ab UNIT 10: STAYING...
... Prepare: Unit 1: Lesson 3: B1 -6 http://tutenglish.com – Giáo án giờ đồng hồ Anh – Đề thi tiếng Anh Teaching date: PERIOD : UNIT : (CONT) Lesson : B Good morning ( B1 – 6) A/ The aims and objectives: ... - Prepare: Unit 1: Lesson 5: C3,4 ,6 **************************** The end *************************** http://tutenglish.com – Giáo án giờ Anh – Đề thi giờ Anh Teaching date: ======================================================================== ... Prepare: Unit 2: Lesson 3: B4,5 ,6 ======================================================================== http://tutenglish.com – Giáo án giờ Anh – Đề thi tiếng Anh Teaching date: PERIOD 9:...