Khuyến mãi hot: - FreeShip, COD toàn quốc, Được kiểm tra trước khi nhận (ngoại trừ Lazada) - xuất hiện Trên Shopee, Lazada. Chat để HD mua hàng - dịch vụ giặt hấp Doctor giá chỉ 80k - dịch vụ thay lòng Doctor giá bán chỉ 350k - tặng kèm Voucher 50K khi mua tại siêu thị lần tiếp theo sau
","backorders_allowed":true,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1650000,"display_regular_price":2479000,"image":"title":"e0a5335eb0d0c-d422","caption":"","url":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/e0a5335eb0d0c-d422.jpg","alt":"","src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/e0a5335eb0d0c-d422.jpg","srcset":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/e0a5335eb0d0c-d422.jpg 551w, https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/e0a5335eb0d0c-d422-300x261.jpg 300w","sizes":"(max-width: 551px) 100vw, 551px","full_src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/e0a5335eb0d0c-d422.jpg","full_src_w":551,"full_src_h":480,"gallery_thumbnail_src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/e0a5335eb0d0c-d422-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/e0a5335eb0d0c-d422-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":551,"src_h":480,"image_id":1442,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"dr2014tl03","variation_description":" Xem bỏ ra tiu1ebft ","variation_id":1930,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_size-doctor":"4","availability_html":"Cu00f2n hu00e0ng ","backorders_allowed":true,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1650000,"display_regular_price":2479000,"image":"title":"e0a5335eb0d0c-d422","caption":"","url":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/e0a5335eb0d0c-d422.jpg","alt":"","src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/e0a5335eb0d0c-d422.jpg","srcset":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/e0a5335eb0d0c-d422.jpg 551w, https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/e0a5335eb0d0c-d422-300x261.jpg 300w","sizes":"(max-width: 551px) 100vw, 551px","full_src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/e0a5335eb0d0c-d422.jpg","full_src_w":551,"full_src_h":480,"gallery_thumbnail_src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/e0a5335eb0d0c-d422-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/e0a5335eb0d0c-d422-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":551,"src_h":480,"image_id":1442,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"dr2014tl04","variation_description":" Xem chi tiu1ebft ","variation_id":1931,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_size-doctor":"5","availability_html":"Cu00f2n hu00e0ng ","backorders_allowed":true,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1650000,"display_regular_price":2479000,"image":"title":"e0a5335eb0d0c-d422","caption":"","url":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/e0a5335eb0d0c-d422.jpg","alt":"","src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/e0a5335eb0d0c-d422.jpg","srcset":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/e0a5335eb0d0c-d422.jpg 551w, https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/e0a5335eb0d0c-d422-300x261.jpg 300w","sizes":"(max-width: 551px) 100vw, 551px","full_src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/e0a5335eb0d0c-d422.jpg","full_src_w":551,"full_src_h":480,"gallery_thumbnail_src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/e0a5335eb0d0c-d422-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/e0a5335eb0d0c-d422-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":551,"src_h":480,"image_id":1442,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"dr2014tl05","variation_description":" Xem chi tiu1ebft ","variation_id":1932,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_size-doctor":"6","availability_html":"Cu00f2n hu00e0ng ","backorders_allowed":true,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1650000,"display_regular_price":2479000,"image":"title":"e0a5335eb0d0c-d422","caption":"","url":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/e0a5335eb0d0c-d422.jpg","alt":"","src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/e0a5335eb0d0c-d422.jpg","srcset":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/e0a5335eb0d0c-d422.jpg 551w, https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/e0a5335eb0d0c-d422-300x261.jpg 300w","sizes":"(max-width: 551px) 100vw, 551px","full_src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/e0a5335eb0d0c-d422.jpg","full_src_w":551,"full_src_h":480,"gallery_thumbnail_src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/e0a5335eb0d0c-d422-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/e0a5335eb0d0c-d422-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":551,"src_h":480,"image_id":1442,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"dr2014tl06","variation_description":" Xem đưa ra tiu1ebft ","variation_id":1933,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_size-doctor":"7","availability_html":"Cu00f2n hu00e0ng ","backorders_allowed":true,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1650000,"display_regular_price":2479000,"image":"title":"e0a5335eb0d0c-d422","caption":"","url":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/e0a5335eb0d0c-d422.jpg","alt":"","src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/e0a5335eb0d0c-d422.jpg","srcset":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/e0a5335eb0d0c-d422.jpg 551w, https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/e0a5335eb0d0c-d422-300x261.jpg 300w","sizes":"(max-width: 551px) 100vw, 551px","full_src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/e0a5335eb0d0c-d422.jpg","full_src_w":551,"full_src_h":480,"gallery_thumbnail_src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/e0a5335eb0d0c-d422-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/e0a5335eb0d0c-d422-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":551,"src_h":480,"image_id":1442,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"dr2014tl07","variation_description":" Xem bỏ ra tiu1ebft ","variation_id":1934,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_size-doctor":"8","availability_html":"Cu00f2n hu00e0ng ","backorders_allowed":true,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1650000,"display_regular_price":2479000,"image":"title":"e0a5335eb0d0c-d422","caption":"","url":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/e0a5335eb0d0c-d422.jpg","alt":"","src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/e0a5335eb0d0c-d422.jpg","srcset":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/e0a5335eb0d0c-d422.jpg 551w, https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/e0a5335eb0d0c-d422-300x261.jpg 300w","sizes":"(max-width: 551px) 100vw, 551px","full_src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/e0a5335eb0d0c-d422.jpg","full_src_w":551,"full_src_h":480,"gallery_thumbnail_src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/e0a5335eb0d0c-d422-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/e0a5335eb0d0c-d422-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":551,"src_h":480,"image_id":1442,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"dr2014tl08","variation_description":" Xem chi tiu1ebft ","variation_id":1935,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_size-doctor":"9","availability_html":"Cu00f2n hu00e0ng ","backorders_allowed":true,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1650000,"display_regular_price":2479000,"image":"title":"e0a5335eb0d0c-d422","caption":"","url":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/e0a5335eb0d0c-d422.jpg","alt":"","src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/e0a5335eb0d0c-d422.jpg","srcset":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/e0a5335eb0d0c-d422.jpg 551w, https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/e0a5335eb0d0c-d422-300x261.jpg 300w","sizes":"(max-width: 551px) 100vw, 551px","full_src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/e0a5335eb0d0c-d422.jpg","full_src_w":551,"full_src_h":480,"gallery_thumbnail_src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/e0a5335eb0d0c-d422-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://intlschool.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/e0a5335eb0d0c-d422-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":551,"src_h":480,"image_id":1442,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"dr2014tl09","variation_description":" Xem đưa ra tiu1ebft ","variation_id":1936,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">Chọn Size:
Chọn một tùy chọn3456789Xóa