*

Thông tứ 200-2014 - điều 62. Tài khoản 352 – dự phòng phải trả

*

 

THÔNG TƯ 200-2014 - ĐIỀU 62. TÀI KHOẢN 352 – DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ

1. Hiệ tượng kế toán

a) thông tin tài khoản này dùng để làm phản ánh các khoản dự trữ phải trả hiện nay có, tình trạng trích lập với sử dụng dự trữ phải trả của doanh nghiệp .

Bạn đang xem: Chi phí bảo hành sản phẩm theo thông tư 200

b) dự trữ phải trả chỉ được ghi nhận khi thoả mãn các điều kiện sau:

- công ty có nghĩa vụ nợ hiện tại (nghĩa vụ pháp lý hoặc nhiệm vụ liên đới) do kết quả từ một sự kiện sẽ xảy ra;

- Sự sụt giảm về những công dụng kinh tế rất có thể xảy ra dẫn tới việc yêu cầu phải thanh toán giao dịch nghĩa vụ nợ; và

- Đưa ra được một cầu tính an toàn và đáng tin cậy về quý hiếm của nhiệm vụ nợ đó.

c) quý hiếm được ghi dìm của một khoản dự phòng phải trả là giá trị được mong tính hợp lí nhất về khoản tiền sẽ đề nghị chi để giao dịch thanh toán nghĩa vụ nợ hiện tại tại ngày xong xuôi kỳ kế toán tài chính năm hoặc trên ngày dứt kỳ kế toán thân niên độ.

d) Khoản dự phòng phải trả được lập tại thời khắc lập báo cáo tài chính. Trường hòa hợp số dự trữ phải trả cần lập ở kỳ kế toán này to hơn số dự phòng phải trả đang lập sống kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết thì số chênh lệch được ghi nhận vào chi tiêu sản xuất, sale của kỳ kế toán đó. Trường hòa hợp số dự trữ phải trả lập sinh sống kỳ kế toán này bé dại hơn số dự trữ phải trả đang lập nghỉ ngơi kỳ kế toán tài chính trước chưa thực hiện hết thì số chênh lệch nên được hoàn nhập ghi giảm chi tiêu sản xuất, marketing của kỳ kế toán tài chính đó.

Đối với dự trữ phải trả về bảo hành công trình xây đính thêm được lập mang lại từng công trình xây lắp và được lập vào vào cuối kỳ kế toán năm hoặc cuối kỳ kế toán giữa niên độ. Trường đúng theo số dự trữ phải trả về bh công trình xây lắp đã lập khủng hơn ngân sách chi tiêu thực tế tạo ra thì số chênh lệch được hoàn nhập ghi vào TK 711 “Thu nhập khác”.

đ) Chỉ phần đa khoản ngân sách liên quan cho khoản dự trữ phải trả đã lập ban đầu mới được bù đắp bằng khoản dự phòng phải trả đó.

e) ko được ghi nhấn khoản dự phòng cho những khoản lỗ chuyển động trong tương lai, trừ khi chúng tương quan đến một đúng theo đồng có khủng hoảng rủi ro lớn với thoả mãn điều kiện ghi thừa nhận khoản dự phòng. Nếu như doanh nghiệp gồm hợp đồng có rủi ro lớn, thì nhiệm vụ nợ lúc này theo hợp đồng nên được ghi nhận và reviews như một khoản dự phòng và khoản dự trữ được lập hiếm hoi cho từng đúng theo đồng có rủi ro khủng hoảng lớn.

g) Một khoản dự phòng cho các khoản chi tiêu tái cơ cấu tổ chức doanh nghiệp chỉ được ghi nhấn khi bao gồm đủ những điều kiện ghi nhận so với các khoản dự phòng theo lý lẽ tại đoạn chuẩn chỉnh mực kế toán “Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng”. Khi tiến hành tái tổ chức cơ cấu doanh nghiệp thì nhiệm vụ liên đới chỉ phát sinh khi doanh nghiệp:

- đầu tư chính thức rõ ràng để xác định rõ việc tái tổ chức cơ cấu doanh nghiệp, trong những số đó phải có tối thiểu 5 câu chữ sau:

+ toàn thể hoặc 1 phần của việc kinh doanh có liên quan;

+ những vị trí đặc biệt bị hình ảnh hưởng;

+ Vị trí, trọng trách và con số nhân viên cầu tính sẽ được nhận bồi thường khi họ cần thôi việc;

+ các khoản chi phí sẽ bắt buộc chi trả; và

+ bao giờ kế hoạch được thực hiện.

- Đưa ra được một dự tính chắc chắn về đầy đủ chủ thể bị ảnh hưởng và tiến hành quá trình tái cơ cấu tổ chức bằng việc bắt đầu thực hiện planer đó hoặc thông tin những vấn đề đặc biệt quan trọng đến phần lớn chủ thể bị ảnh hưởng của việc tái cơ cấu.

h) Một khoản dự phòng cho câu hỏi tái cơ cấu tổ chức chỉ được dự tính cho những chi tiêu trực tiếp phát sinh từ chuyển động tái cơ cấu, sẽ là những ngân sách chi tiêu thoả mãn cả nhị điều kiện:

- cần phải có cho vận động tái cơ cấu;

- Không liên quan đến các hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp.

Khoản dự phòng cho câu hỏi tái cơ cấu tổ chức không bao hàm các giá thành như:

- Đào sinh sản lại hoặc thuyên chuyển nhân viên cấp dưới hiện có;

- Tiếp thị;

- Đầu bốn vào những khối hệ thống mới và các mạng lưới phân phối.

i) những khoản dự phòng phải trả thường bao gồm:

- dự phòng phải trả tái tổ chức cơ cấu doanh nghiệp;

- dự trữ phải trả bảo hành sản phẩm;

- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;

- dự phòng phải trả khác, bao gồm cả khoản dự trữ trợ cung cấp thôi việc theo phương tiện của pháp luật, khoản dự trữ cho vấn đề sửa chữa, bảo trì TSCĐ chu trình (theo yêu ước kỹ thuật), khoản dự trữ phải trả so với hợp đồng có khủng hoảng lớn mà trong các số đó những chi tiêu bắt cần trả cho các nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng vượt thừa những lợi ích kinh tế dự trù thu được từ vừa lòng đồng đó;

k) lúc lập dự trữ phải trả, doanh nghiệp được ghi nhận vào đưa ra phí làm chủ doanh nghiệp, riêng đối với khoản dự trữ phải trả về bảo hành sản phẩm, sản phẩm hoá được ghi nhận vào chi phí bán hàng, khoản dự phòng phải trả về chi phí bảo hành công trình xây thêm được ghi dấn vào chi tiêu sản xuất chung.

2. Kết cấu và văn bản phản ánh của tài khoản 352 – dự phòng phải trả

Bên Nợ:

- Ghi giảm dự trữ phải trả khi tạo ra khoản chi tiêu liên quan đến khoản dự phòng đã được lập ban đầu;

- Ghi sút (hoàn nhập) dự trữ phải trả khi doanh nghiệp chắc chắn không còn cần chịu sự giảm sút về kinh tế tài chính do không hẳn chi trả cho nhiệm vụ nợ;

- Ghi giảm dự phòng phải trả về số chênh lệch thân số dự trữ phải trả phải tạo lập năm nay nhỏ dại hơn số dự trữ phải trả đang lập năm ngoái chưa sử dụng hết.

Bên Có: phản ảnh số dự trữ phải trả trích lập tính vào chi phí.

Số dư mặt Có: phản chiếu số dự trữ phải trả hiện bao gồm cuối kỳ.

Tài khoản 352 tất cả 4 tài khoản cấp 2

- thông tin tài khoản 3521 - Dự phòng bh sản phẩm mặt hàng hóa: tài khoản này dùng để làm phản ánh số dự phòng bh sản phẩm, hàng hóa cho số lượng sản phẩm, hàng hóa đã xác minh là tiêu hao trong kỳ;

- thông tin tài khoản 3522 - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng: thông tin tài khoản này dùng làm phản ánh số dự phòng bh công trình xây dựng đối với các công trình, hạng mục công trình xây dựng hoàn thành, chuyển nhượng bàn giao trong kỳ;

- tài khoản 3523 - dự trữ tái cơ cấu tổ chức doanh nghiệp: tài khoản này phản ánh số dự phòng phải trả cho hoạt động tái cơ cấu tổ chức doanh nghiệp, như ngân sách di dời vị trí kinh doanh, ngân sách chi tiêu hỗ trợ bạn lao động...;

- thông tin tài khoản 3524 - dự phòng phải trả khác: thông tin tài khoản này làm phản ánh các khoản dự trữ phải trả khác theo khí cụ của quy định ngoài những khoản dự trữ đã được đề đạt nêu trên, như chi tiêu hoàn nguyên môi trường, chi tiêu thu dọn, phục hồi và hoàn trả mặt bằng, dự phòng trợ cấp cho thôi câu hỏi theo phép tắc của vẻ ngoài lao động, chi tiêu sửa chữa, bảo dưỡng, TSCĐ định kỳ...

3. Cách thức kế toán một số giao dịch tài chính chủ yếu

a) cách thức kế toán dự phòng bh sản phẩm, mặt hàng hóa

- Trường phù hợp doanh nghiệp bán hàng cho người sử dụng có cố nhiên giấy bảo hành sửa chữa cho những khoản hỏng hóc bởi lỗi phân phối được phát hiện nay trong thời gian bảo hành sản phẩm, sản phẩm hoá, doanh nghiệp tự ước tính bỏ ra phí bh trên cơ sở số lượng sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa đã xác định là tiêu hao trong kỳ. Khi lập dự phòng cho chi tiêu sửa chữa, bảo hành sản phẩm, hàng hóa đã bán, ghi:

Nợ TK 641 - giá cả bán hàng

Có TK 352 - dự phòng phải trả (3521).

- khi phát sinh những khoản giá cả liên quan cho khoản dự phòng phải trả về bh sản phẩm, hàng hóa đã lập ban đầu, như chi phí nguyên vật dụng liệu, ngân sách chi tiêu nhân công trực tiếp, giá thành khấu hao TSCĐ, ngân sách dịch vụ tải ngoài...,:

+ Trường đúng theo không có bộ phận độc lập về bảo hành sản phẩm, hàng hoá:

Khi phát sinh những khoản giá thành liên quan mang đến việc bh sản phẩm, sản phẩm hoá, ghi:

Nợ những TK 621, 622, 627,...

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có những TK 111, 112, 152, 214, 331, 334, 338,...

Xem thêm: Winx Công Chúa Phép Thuật Phần Tập Cuối Cùng Hay Nhất 2022, Winx Công Chúa Phép Thuật

Cuối kỳ, kết chuyển đưa ra phí bảo hành sản phẩm, hàng hoá thực tế phát sinh trong kỳ, ghi:

Nợ TK 154 - chi tiêu SXKD dở dang

Có những TK 621, 622, 627,...

Khi sửa chữa bảo hành sản phẩm, sản phẩm hoá xong bàn giao mang đến khách hàng, ghi:

Nợ TK 352 - dự phòng phải trả (3521)

Nợ TK 641 - bỏ ra phí bán sản phẩm (phần dự phòng phải trả về bảo hành sản phẩm, mặt hàng hoá còn thiếu)

Có TK 154 - chi tiêu sản xuất, marketing dở dang.

+ Trường hòa hợp có bộ phận độc lập về bh sản phẩm, sản phẩm hoá, số tiền buộc phải trả cho cỗ phận bh về chi phí bảo hành sản phẩm, mặt hàng hoá, công trình xây lắp xong xuôi bàn giao đến khách hàng, ghi:

Nợ TK 352 - dự trữ phải trả (3521)

Nợ TK 641 - đưa ra phí bán hàng (chênh lệch nhỏ dại hơn giữa dự trữ phải trả bh sản phẩm, hàng hoá so với đưa ra phí

thực tế về bảo hành)

Có TK 336 - nên trả nội bộ.

- khi lập báo cáo tài chính, doanh nghiệp lớn phải xác minh số dự phòng bảo hành sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa cần trích lập:

+ Trường hòa hợp số dự phòng cần lập ở kỳ kế toán tài chính này lớn hơn số dự trữ phải trả sẽ lập nghỉ ngơi kỳ kế toán tài chính trước nhưng mà chưa áp dụng hết thì số chênh lệch hạch toán vào chi phí, ghi:

Nợ TK 641 - giá cả bán hàng

Có TK 352 - dự trữ phải trả (3521).

+ Trường thích hợp số dự trữ phải trả yêu cầu lập sinh hoạt kỳ kế toán này nhỏ dại hơn số dự phòng phải trả vẫn lập sinh hoạt kỳ kế toán tài chính trước tuy vậy chưa sử dụng hết thì số chênh lệch trả nhập ghi giảm đưa ra phí, ghi:

Nợ TK 352 - dự phòng phải trả (3521)

Có TK 641 - giá thành bán hàng.

b) phương thức kế toán dự phòng bảo hành công trình xây dựng

- việc trích lập dự phòng bh công trình thành lập được thực hiện cho từng công trình, hạng mục dự án công trình hoàn thành, chuyển nhượng bàn giao trong kỳ. Khi xác định số dự trữ phải trả về bỏ ra phí bảo hành công trình xây dựng, ghi:

Nợ TK 627 - chi tiêu sản xuất chung

Có TK 352 - dự trữ phải trả (3522).

- khi phát sinh những khoản giá cả liên quan đến khoản dự phòng phải trả về bảo hành công trình chế tạo đã lập ban đầu, như chi tiêu nguyên trang bị liệu, giá cả nhân công trực tiếp, giá thành khấu hao TSCĐ, ngân sách dịch vụ tải ngoài...,:

+ ngôi trường hợp công ty lớn tự tiến hành việc bảo hành công trình xây dựng:

Khi vạc sinh các khoản giá thành liên quan tới sự việc bảo hành, ghi:

Nợ các TK 621, 622, 627,...

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có những TK 111, 112, 152, 214, 331, 334, 338,...

Cuối kỳ, kết chuyển đưa ra phí bảo hành thực tế tạo ra trong kỳ, ghi:

Nợ TK 154 - giá cả SXKD dở dang

Có những TK 621, 622, 627,...

Khi sửa chữa bảo hành công trình ngừng bàn giao mang lại khách hàng, ghi:

Nợ TK 352 - dự phòng phải trả (3522)

Nợ TK 632 - giá vốn hàng cung cấp (chênh lệch giữa số dự phòng đã trích lập bé dại hơn chi phí thực tế về bảo hành)

Có TK 154 - giá thành sản xuất, kinh doanh dở dang.

+ Trường vừa lòng giao cho đơn vị chức năng trực nằm trong hoặc mướn ngoài thực hiện việc bảo hành, ghi:

Nợ TK 352 - dự trữ phải trả (3522)

Nợ TK 632 - giá bán vốn hàng bán (chênh lệch thân số dự trữ đã trích lập nhỏ hơn chi tiêu thực tế về bảo hành)

Có các TK 331, 336...

- hết thời hạn bảo hành công trình xây dựng, nếu công trình xây dựng không phải bảo hành hoặc số dự trữ phải trả về bảo hành công trình xây dựng bự hơn giá cả thực tế gây ra thì số chênh lệch cần hoàn nhập, ghi:

Nợ TK 352 - dự phòng phải trả (3522)

Có TK 711 - thu nhập khác.

c) cách thức kế toán dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp và dự trữ phải trả khác

- khi trích lập dự phòng cho các khoản ngân sách tái cơ cấu doanh nghiệp, dự trữ phải trả khác, dự phòng cho các hợp đồng có khủng hoảng lớn mà trong số đó những ngân sách chi tiêu bắt cần trả cho các nghĩa vụ liên quan đến vừa lòng đồng vượt thừa những tiện ích kinh tế dự trù thu được từ thích hợp đồng đó (như khoản đền bù hoặc đền rồng bù do vấn đề không triển khai được vừa lòng đồng, những vụ kiện pháp lý...), ghi:

Nợ TK 642 - bỏ ra phí quản lý doanh nghiệp (6426)

Có TK 352 - dự phòng phải trả (3523, 3524).

- lúc trích lập dự phòng cho các khoản túi tiền hoàn nguyên môi trường, ngân sách chi tiêu thu dọn, phục hồi và hoàn trả mặt bằng, dự phòng trợ cung cấp thôi bài toán theo lý lẽ của hình thức lao động..., ghi:

Nợ những TK 627, 641, 642

Có TK 352 - dự phòng phải trả

- Đối cùng với TSCĐ theo yêu cầu kỹ thuật đề xuất được tiến hành thay thế sửa chữa định kỳ, kế toán tài chính phải tiến hành trích trước ngân sách chi tiêu sửa chữa trị TSCĐ, ghi:

Nợ những TK 627, 641, 642

Có TK 352 - dự phòng phải trả

- khi phát sinh những khoản ngân sách chi tiêu liên quan mang lại khoản dự phòng phải trả vẫn lập, ghi:

Nợ TK 352 - dự trữ phải trả (3523, 3524)

Có các TK 111, 112, 241, 331,...

- lúc lập report tài chính, doanh nghiệp lớn phải xác minh số dự phòng phải trả nên trích lập:

+ Trường hòa hợp số dự trữ phải trả bắt buộc lập làm việc kỳ kế toán này to hơn số dự phòng phải trả vẫn lập sinh sống kỳ kế toán trước nhưng lại chưa áp dụng hết thì số chênh lệch hạch toán vào đưa ra phí, ghi:

Nợ TK 642 - đưa ra phí quản lý doanh nghiệp (6426)

Có TK 352 - dự phòng phải trả (3523, 3524).

+ Trường phù hợp số dự phòng phải trả đề nghị lập nghỉ ngơi kỳ kế toán tài chính này nhỏ hơn số dự trữ phải trả đang lập sống kỳ kế toán trước dẫu vậy chưa thực hiện hết thì số chênh lệch hoàn nhập ghi giảm đưa ra phí, ghi:

Nợ TK 352 - dự phòng phải trả (3523, 3524)

Có TK 642 - chi phí làm chủ doanh nghiệp (6426).

d) Trong một số trong những trường hợp, doanh nghiệp rất có thể tìm kiếm một mặt thứ 3 để thanh toán 1 phần hay toàn bộ chi phí cho khoản dự trữ (ví dụ, trải qua các thích hợp đồng bảo hiểm, những khoản bồi thường hoặc các giấy bh của nhà cung cấp), mặt thứ 3 hoàn toàn có thể hoàn trả lại rất nhiều gì mà doanh nghiệp đang thanh toán. Lúc doanh nghiệp nhận thấy khoản đền bù của một mặt thứ 3 để thanh toán một trong những phần hay toàn bộ chi phí cho khoản dự phòng, kế toán ghi:

Nợ các TK 111, 112,...

Có TK 711- các khoản thu nhập khác.

đ) kế toán tài chính xử lý những khoản dự phòng phải trả trước lúc chuyển công ty lớn 100% vốn công ty nước thành công ty cổ phần

Các khoản dự trữ phải trả sau khoản thời gian bù đắp tổn thất, đến thời điểm chính thức chuyển thành doanh nghiệp cổ phần, giả dụ còn thì hạch toán tăng vốn đơn vị nước tại thời khắc bàn giao, ghi:

Bài viết liên quan