Máy khách Để bàn intlschool.edu.vn Project Online intlschool.edu.vn Project Professional 2021 intlschool.edu.vn Project Standard 2021 Project Professional 2019 Project Standard 2019 Project Professional năm 2016 Project Standard năm 2016 Project Professional 2013 Project Standard 2013 Project 2010 Project Standard 2010 Xem thêm...Ít hơn

Project automatically wraps text in the Task Name column, but you can turn text wrapping on in other columns as well. This helps change the row height in your project.

Bạn đang xem: Căn chỉnh dòng trong project

Display a view that has a table (except the Team Planner).

Right-clichồng the heading of the column you want to wrap, and cliông xã Wrap Text.

*

Project wraps text in all cells of the column if it is longer than the column width & has at least one space. It doesn’t recognize manual line breaks.

To turn text wrapping off, right-cliông xã the column heading and clichồng Wrap Text again.


Note: Text that"s already wrapped stays wrapped until you decrease the adjusted row height. Any new text you type won"t wrap—you"ll need khổng lồ cliông xã Wrap Text again lớn turn it back on.


Adjust the column height to lớn wrap text

A quichồng way to lớn wrap text that isn"t wrapped or completely visible in a cell is to lớn increase the row height khổng lồ enlarge the cell.

Xem thêm:

In any sheet view, drag the bottom of the row heading (the leftmost cell) down until the text wraps onlớn the next line.

*


Tip: You can adjust the row height for multiple rows at the same time. Just select the rows, và then drag the bottom of the row heading of the last row in the selection lớn the height you want.


To unwrap text, drag the bottom border of the row heading up until the text is on one line again.

 Adjust all rows khổng lồ the same height

Here"s a quichồng way lớn adjust all rows khổng lồ the same height. You can use this when you no longer want the text lớn be wrapped khổng lồ multiple lines.

Right-cliông xã the header of the column you no longer want the text to lớn be wrapped for, và choose Wrap Text.

Select the box in the top left corner of the view to lớn select the entire view.

*

Hover over a row header divider line. When you get the resize cursor, drag up or down khổng lồ rekích thước the row. When you are done dragging the line, all rows will be resized lớn the kích thước you chose.

*

More information


*
*
*

Quý khách hàng cần thêm trợ giúp?


Phát triển các khả năng của bạn
Khám phá văn bản đào tạo
Sngơi nghỉ hữu tính năng lạ đầu tiên
Tmê man gia intlschool.edu.vn sử dụng nội bộ
*

Gói đăng ký giúp tận dụng tối đa thời gian của bạn
Dùng thử một tháng miễn phí

Thông tin này có hữu ích không?


CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng mang đến biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.) Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng đến biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?


Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Khác
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Khác

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)


Gửi phản hồi

Cảm ơn phản hồi của bạn!


×
Nội dung mới
intlschool.edu.vn Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Nhà vạc triển
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © intlschool.edu.vn 2021