Hàm OR là một hàm logic. Hàm trả về công dụng TRUE giả dụ giá trị thỏa mãn nhu cầu một hoặc một vài, tất cả trong số những điều kiện được gửi ra.

Nếu không tồn tại điều kiện nào đúng, công dụng sẽ là FALSE.

Bạn đang xem: Cách sử dụng hàm or

ĐỊNH NGHĨA HÀM OR

Trả về kết quả TRUE nếu giá trị thỏa mãn nhu cầu một trong những các điều kiện được gửi ra.

CÚ PHÁP

=OR (logical1, , …)

Trong đó:

Logical1, logical2, …: Là các giá trị ngắn gọn xúc tích (có thể lên tới 255 đk khác nhau)

CÁCH SỬ DỤNG

Cùng thực hành qua một vài ví dụ sau để biết cách sử dụng hàm:

Ví dụ cầm cố thể:

*

Giải thích: Hàm OR trả công dụng TRUE nếu như điểm môn 1 rộng 70 cùng điểm môn 2 là 100. Sót lại trả kết quả FALSE.

HÀM OR KẾT HỢP VỚI IF

*

Giải thích: nếu OR trả công dụng là TRUE, IF hiển thị “Đỗ”. Tác dụng FALSE hiển thị “Trượt”.

Xem thêm: Biết Hêt Chuyện Của Sao Việt Mới Nhất 2020, Chuyện Làng Sao Việt Mới Nhất 2020

SỬ DỤNG OR NHIỀU ĐIỀU KIỆN

*

Giải thích: OR trả công dụng TRUE giả dụ có ít nhất 1 môn đạt 90 điểm, còn nếu như không trả tác dụng FALSE. Hàm OR có thể kiểm tra buổi tối đa 255 điều kiện. Trả kết quả FALSE nếu tất cả mọi đk đều không đúng (hàng 6).

AND KẾT HỢP VỚI OR

*

Giải thích: & trả công dụng TRUE nếu tất cả các đk được thỏa mãn, trả FALSE ví như 1 trong những điều kiện ko đạt. And có 2 đối số phân làn bởi lốt chấm phẩy (Bàn, Xanh lá cây hoặc Xanh da trời). Và trả TRUE nếu thành phầm là “Bàn” cùng Màu là “Xanh lá cây” hoặc “Xanh da trời”.

WEEKDAY KẾT HỢP VỚI OR

*

Giải thích: WEEKDAY trả hiệu quả là số từ là 1 đến 7 tương xứng với những ngày vào tuần. Có rất nhiều lựa chọn ngày tương xứng số 1, được biểu thị bằng đối số thứ 2 trong WEEKDAY. Đối số này là 1, tương đương số 1 bằng chủ nhật với số 7 bởi thứ 7. OR trả công dụng TRUE nếu ngày làm việc cột A rơi vào tình thế cuối tuần.


Hàm excel

Post navigation


Previous Previous post: HÀM IFS – Hàm Nếu…thì… nhiều điều kiện, Cách áp dụng hàm IFS