*

Bài tập kết cấu từ, từ các loại tiếng Anh (Có đáp án), bài tập cấu trúc từ, từ một số loại tiếng Anh có đáp án bao gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm khác nhau giúp đỡ bạn đọc củng cầm cố kiến


Tài Liệu học Thi xin ra mắt đến các bạn “Bài tập cấu tạo từ, từ nhiều loại tiếng Anh” để chúng ta tham khảo. Đây là tài liệu có lợi giúp các bạn ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi THPT giang sơn sắp tới.

Bạn đang xem: Bài tập về từ loại tiếng anh có đáp án

Đồng thời, tài liệu này còn hỗ trợ người học tập rèn luyện lỹ năng làm bài và tích điểm vốn từ bỏ vựng hữu ích cho những kỳ thi và kiểm tra. Mời các bạn cùng thiết lập về để xem rất đầy đủ tài liệu và đáp án đưa ra tiết.

Bạn Đang Xem: bài tập kết cấu từ, từ các loại tiếng Anh (Có đáp án)

Bài tập kết cấu từ, từ một số loại tiếng Anh

Luyện tập – cấu trúc từ với từ loại.

Câu 1: We like their ……

A. Friends

B. Friendly

C. Friendliness

D. A&c

Câu 2: The …. Between Vietnam and trung quốc is good.

A. Friends

B. Friendly

C. Friendliness

D. Friendship

Câu 3: They seem khổng lồ be ….. We dislike them.

A. Friends

B. Friendly

C. Friendliness

D. Friendship

Câu 4: There will be a …. In this street.

A. Meet

B. Meeting

C. Met

D. A&c

Câu 5: We saw …. Girls there.

A. Beauty

B. Beautiful

C. Beautifully

D. Beautify

Câu 6: The garden is … with trees and flowers.

A. Beauty

B. Beautiful

C. Beautifully

D. Beautify

Câu 7: They enjoy the …. Atmosphere here.

A. Peaceably

B. Peace

C. Peaceful

D. A và C

Câu 8: The …. Unit of currency is the Ringgit.

A. Malaysia

B. Malaysian

C. Malay

D. No answer is correct

Câu 9: In ….., there are other religions.

A. Addition

B. Additionally

C. Add

D. Addiction

Câu 10: The _________ of old buildings should be taken into consideration.

A. Preserve

B. Preservation

C. Preservative

D. Preserves

Câu 11: You have to lớn be aware of the damage humans are doing lớn quicken the _______ of wildlife.

A. Extinct

B. Extinctive

C. Extinctions

D. Extinction

Câu 12: The language of …… is Bahasa Malaysia.

A. Instruction

B. Instruct

C. Instructive

D. Instructing

Câu 13: The problem of ________ among young people is hard to solve.

A. Employment

B. Employers

C. Employees

D. Unemployment

Câu 14: The ________ will judge you on your quality and performance.

A. Examining

B. Examinees

C. Examiners

D. Examination

Câu 15: A (An) _________ corporation is a company that operates in more than one country.

Xem thêm: So Sánh Sự Giống Và Khác Nhau Giữa Chất Và Lượng, Em Hãy Theo Nghĩa Triết Học

A. National

B. International

C. Multinational

D. Nationwide

Câu 16: Excessive ___________ to lớn direct sunlight should of course be avoided.

A. Disposition

B. Disposal

C. Exposition

D. Exposure

Câu 17: There was quite a _________ crowd at the match.

A. Respective

B. Respectable

C. Respecting

D. Respected

Câu 18: He was finally _________ in his final attempt.

A. Successful

B. Successive

C. Unsuccessful

D. Success

Câu 19: Our education will help with the _________ of knowledge for the young.

A. Enrichment

B. Rich

C. Riches

D. Richness

Câu 20: There is an …. Match between Vietnam và Lebanon on VTV3.

A. National

B. International

C. Multinational

D. Nationwide

Câu 21: We’re worried about the ….. Here.

A. Pollute

B. Polluted

C. Pollution

D. Polluting

Câu 22: This river is extremely …..

A. Pollute

B. Polluted

C. Pollution

D. Polluting

Câu 23: Her appearance is …. Today.

A. Needful

B. Need

C. Necessary

D. A&C

Câu 24: Artists must be ………, otherwise they just repeat what they see or hear.

A. Create

B. Created

C. Creating

D. Creative

Câu 25: Farm …. Are always exported.

A. Production

B. Productivity

C. Products

D. Produce

Câu 26: This plant’s …. Is high, so it attracts a lot of investment.

A. Production

B. Productivity

C. Products

D. Produce

Câu 27: The ……. Of this machine requires the latest techniques.

A. Production

B. Productivity

C. Products

D. Produce

Câu 28: This energy – …. Bulb is not cheap.

A. Save

B. Saved

C. Saving

D. Savoury

Câu 29: The …. Are requiring us lớn repair the machines.

A. Consume

B. Consumer

C. Consumption

D. Consumers

Câu 30: Watching Korean films on TV is a time – …. Activity.

A. Consume

B. Consumer

C. Consumption

D. Consumers

Tài liệu còn tiếp, mời chúng ta tải về để xem cụ thể nhé!

LỜI GIẢI bỏ ra TIẾT

Câu 1: Đáp án D

Danh từ đứng sau tính từ vấp ngã nghĩa mang đến nó, tính từ bỏ sở hữu

Friend (countable N) các bạn bè

Friendly (adj) thân thiện

Friendliness (n) sự thân thiện

Dịch nghĩa:Chúng tôi thích những người bạn của họ/ :Chúng tôi say đắm sự gần gũi từ họ

Câu 2: Đáp án D

Danh từ bỏ đứng Sau các mạo từ a, an, the hoặc những từ this, that, these, those, each, every, both, no, some, any, few, a few, little, a little,…..

Friend (countable N) các bạn bè

Friendly (adj) thân thiện

Friendliness (n) sự thân thiện

Friendship (n) tình bạn,tình hữu nghị

Dịch nghĩa:Tình bằng hữu giữa việt nam và Trung quốc tốt nhất đẹp

Câu 3: Đáp án D

Tính tự đứng Sau những động từ: khổng lồ be,seem, look, appear, feel, taste, smell ,keep, get, become, stay, remain…Friend (countable N) chúng ta bè

Friendly (adj) thân thiện

Friendliness (n) sự thân thiện

Unfriendly (adj) ko thân thiện

Dịch nghĩa: Họ có vẻ như không thân thiện. Cửa hàng chúng tôi không đam mê họ

Câu 4: Đáp án B

Danh từ đứng Sau những mạo trường đoản cú a, an, the hoặc những từ this, that, these, those, each, every, both, no, some, any, few, a few, little, a little,…..