Bài tập kế toán tài chính hành chính sự nghiệp – HCSN là việc vận dụng các cơ chế hiện hành vào việc hạch toán những nghiệp vụ tương quan đến các vận động đơn vị như cá chuyển động thu – chi Ngân sách, nhân – rút dự toán. Thuộc Kế toán Việt Hưng xem một số ít dạng bài bác tập ngay sau đây.

Bạn đang xem: Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp chương 2

*
Bài tập kế toán hành chính vì sự nghiệp gồm đáp án 2 | kế toán Việt Hưng

CÂU 4: bài tập kế toán hành chính sự nghiệp – Định khoản nghiệp nạm kế toán gây ra 4

Tại đơn vị chức năng HCSN A vào thời điểm tháng 3/N có các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh như sau (đvt:1.000đ), những tài khoản bao gồm số dư phù hợp lý.

Nhận thông báo dự toán ghê phí vận động do cơ quan tài chính duyệt cho quý I/N số tiền 80.000Ngày 5/3 PT 130 rút dự toán kinh phí hoạt động về nhập quỹ tiền mặt: 30.000Ngày 5/3 PC 149, chi trả lương với phụ cung cấp khác cho viên chức 17.000 phụ cấp lương 2.000Ngày 7/3 PC 150 bỏ ra mua vật tư nhập kho dùng cho vận động HCSN số chi phí 16.500Ngày 8/3 PT 131, thu học phí của sinh viên, số chi phí 135.000Ngày 9/3 PC 151 nhờ cất hộ tiền phương diện vào bank số tiền 50.000Ngày 12/3 PC 153 bỏ ra trả phụ cấp cho học bổng sinh viên, số tiền 12.000Ngày 14/3 PC 154 đưa ra trả tiền năng lượng điện thoại, tiền năng lượng điện 5.540 ghi chi vận động thường xuyênNgày 15/3 PC 155 bỏ ra mua tư liệu phục vụ vận động HCSN ghi chi chuyển động thường xuyên là 10.850Ngày 25/3, PC 156, chi chuyển động nghiệp vụ và trình độ chuyên môn được ghi chi thường xuyên: 9.800Ngày 25/3 nhận cấp phép bằng lệnh chi tiền để chi phí đột xuất (hội thảo chăm đề) số tiền 12.000 đơn vị chức năng nhận được giấy báo tất cả của kho bạc đãi nhà nước.Ngày 27/3 PC 132, rút tiền gửi kho bạc bẽo về quỹ chi phí mặt: 12.000Ngày 27/ PC 157 bỏ ra cho hội thảo chuyên đề 12.000

YÊU CẦU

Định khoản những nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh.

BÀI GIẢI

– NợTK008(dự toán chi hoạt động TX) 80

– 5/3: a. Nợ TK111/CóTK4612 (nguồn KPH động năm nay) 30

Có TK008 30

– 5/3: Nợ TK334/Có TK111 19

– 7/3: Nợ TK152/CóTK111 16

– 8/3: NợTK111/CóTK5111 135

– 9/3: NợTK112/CóTK111 50

– 12/3: NợTK335/CóTK111 12

– 14/3: NợTK6612/CóTK111 5,54

– 15/3: NợTK6612/CóTK111 10,85

– 25/3: NợTK6612/CóTK111 9,8

– 25/3: NợTK112/CóTK46122 12

– 27/3: NợTK111/CóTK112 12

– 27/3: NợTK66122/CóTK111 12

THAM KHẢO: bài tập kế toán tài chính hành chính sự nghiệp bao gồm đáp án 1

CÂU 5: bài xích tập kế toán hành chính vì sự nghiệp – Định khoản nghiệp vắt kế toán tạo ra 5

Tại ĐV HCSN H tháng 10/N có các tài liệu sau (Đvt :1000đ)

A. Số dư đầu tháng 10/N .

TK 111 : 3.500.000

TK 112 (NH) : 1.500.000

TK 112 (KB) : 000

TK 511 : 770.

Xem thêm: Xem Thông Tin Tên Miền, Check Domain Đơn Giản Qua Các Công Cụ Online

000

Các thông tin tài khoản khác gồm số dư hợp lý

B. Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng như sau:

Ngày 1/10 PT 101 Tạm ứng gớm phí nhập quỹ tiền mặt để đưa ra hoạt động thường xuyên 100.000Ngày 3/10 PC 321 chi tiền mặt cài đặt vật liệu nhập kho 25.000.Ngày 4/10 GBN 0031 chi trả lương lao động hợp đồng bằng tiền gửi: 50.000Ngày 8/10 GBC 0231 Thu nợ khách hàng A bằng TGNH 750.000.Ngày 9/10 GBN 0032, PC 322 Cấp kinh phí mang lại ĐV cấp dưới bằng TGKB 120.000, bằng tiền mặt 80.000.Ngày 11/10 PT 102 Thu phí, lệ phí bằng tiền mặt 30.000.Ngày 13/10 GBC 234Ngân hàng gửi giấy báo có số tiền thanh lý tài sản cố định người sử dụng trả là 72.000.Ngày 15/10 Số thu phí, lệ phí yêu cầu nộp đến NSNN 800.000Ngày 20/10 PC 00323 Nộp tiền mặt mang đến Ngân sách Nhà nước số thu, lệ phí phải nộp 800.000Ngày 23/10 GBC235 Nhận lệnh đưa ra tiền bằng TGKB 720.000 đến hoạt động thường xuyên.Ngày 24/10 PC 324Chi tạm ứng bằng tiền mặt đến viên chức A 5.000 đi công tác.Ngày 26/10 Nhận viện trợ 200.000 của tổ chức M bằng TGKB, ĐV chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi.Ngày 27/10 PT 103 Rút TGKB về quỹ tiền mặt để chi theo đưa ra theo lệnh bỏ ra 000.Ngày 28/10 ĐV thanh toán tạm ứng gớm phí với kho bạc ngày 1, số gớm phí tạm ứng ĐV ghi tăng nguồn kinh phí thường xuyênNgày 29/10 PC 325 đưa ra theo lệnh bỏ ra gồm các khoản vào dự toán bằng tiền mặt 720.000.Ngày 30/10 ĐV có chứng từ ghi thu ghi bỏ ra về nghiệp vụ nhận viện trợ ngày 26.

YÊU CẦU

Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sơ đồ tài khoản các nghiệp vụ.Mở và ghi vào sổ kế toán :Sổ quỹ, Nhật ký chung, Sổ cái TK 111,112 trong hình thức NKC

BÀI GIẢI

– 1/10: NợTK111/CóTK336 100

– 3/10: NợTK152/CóTK111 25

– 4/10: NợTK334/CóTK111 50

– 8/10: NợTK112/CóTK3111 750

– 9/10: NợTK341 200

CóTK211 180

CóTK111 20

-11/10: NợTK111/CóTK5111 30

– 13/10: NợTK112/CóTK5118 72

– 15/10: NợTK5111/CóTK3332 800

– 20/10: NợTK3332/CóTK111 800

– 23/10: NợTK112/CóTK4612 720

– 24/10: NợTK312/CóTK111 5

-26/10: NơTK112/CóTK5212 200

– 27/10: NợTK111/CóTK112 720

-28/10: NợTK336/CóTK4612 100

– 29/10:NợTK6612/CóTK111 720

– 30/10: NợTK5212/CóTK4612 200

CÂU 6: bài xích tập kế toán tài chính hành chính sự nghiệp – Định khoản nghiệp cố kỉnh kế toán tạo nên 6

Tài liệu cho: Đơn vị HCSN M trong thời gian N như sau: (đvt:1000đ):

Tình hình đầu tư chi tiêu tài chính ngắn hạn như sau:

TK 1211: 000 (1000 cổ phiếu công ty A)

TK 1218: 000

Các thông tin tài khoản khác có số dư thích hợp lý

Các nhiệm vụ phát sinh như sau:

Ngày 5/4 tải trái phiếu doanh nghiệp M, kỳ hạn 10 tháng lãi suất 1%/tháng, mệnh giá 50.000, lãi được thanh toán ngay trong khi mua. Các chi phí liên quan 600 toàn bộ đã trả bằng tiền mặtNgày 7/4 cung cấp 500 cổ phiếu doanh nghiệp A giá thành 120/CP thu bởi tiền gửiNgày 15/4 cài đặt 150 cổ phiếu doanh nghiệp D, giá mua 500/CP, đã giao dịch thanh toán bằng chi phí gửi, hoa hồng cần trả là 2%, đang trả bằng tiền mặt.Ngày 20/4 ngân hàng báo gồm (vốn góp ngắn hạn với doanh nghiệp A): doanh nghiệp A giao dịch thanh toán số tiền mà đơn vị góp vốn bằng tiền nhờ cất hộ số tiền: 30.000 và thu nhập được chia từ vận động góp vốn là 2.000Ngày 29/4 ngân hàng gửi giấy báo gồm về khoản lãi tiền gửi ngân hàng 2.000.Ngày 10/5 thiết lập kỳ phiếu bank mệnh giá 50.000, lãi vay 0,5%/tháng, kỳ hạn 12 tháng, lãi giao dịch định kỳ.Ngày 1/6 Góp vốn thời gian ngắn bằng tiền mặt 100.000.Ngày 3/10 mua trái phiếu công ty N kỳ hạn 12 tháng, mệnh giá bán 45.000, lãi suất vay 12% được thanh toán vào ngày đáo hạn

YÊU CẦU

Định khoản với phản ánh vào sơ trang bị tài khoảnCác kinh doanh chứng khoán ngắn hạn của công ty trong quý lúc đáo hạn hạch toán như vậy nào?

BÀI GIẢI

1. Định khoản

– 5/4: a. Nợ TK 1211 50000

bao gồm TK 3318 10*1%*50000 = 5000 (lãi nhấn trước)

gồm TK 111 45000

NợTK1211 600

CóTK111 600

NợTK3318 5000/10t = 500

CóTK531 500

– 7/4: Nợ TK 112 500*120 = 60000

có TK 1211A 500*100 = 50000

bao gồm TK 531 10000

-15/4: a. Nợ TK 1211D 150*500 = 75000

gồm TK 112 75000

Nợ TK 1211D 2%*75000 = 1500

bao gồm TK 111 1500

– 20/4: Nợ TK 112 32000

tất cả TK 1218 30000

gồm TK 531 2000

– 29/4; Nợ TK 112 2000

CóTK531 2000

– 10/5: a. Nợ TK 1211 50000

có TK 112 50000

Nợ TK 3118 50000*0,5% = 250

có TK 531 250

– 1/6 Nợ TK 1218 100000

bao gồm TK 111 100000

– 3/10 Nợ TK 1211 45000

bao gồm TK 112 45000

2. Khi đáo hạn các chứng khoán:

– NV1: a. Nợ TK 112 / tất cả TK 1211 45000

Nợ TK 3318 / gồm TK 531 500

-NV6: a. Nợ TK 112 / gồm TK 1211 50000

Nợ TK 112 / tất cả TK 531 250

– NV8: a. Nợ TK 112 / gồm TK 1211 45000

Nợ TK 112 / có TK 531 45000*12% = 5400

CÂU 7: bài bác tập kế toán hành chính vì sự nghiệp – Dạng tổng hợp

Tài liệu trên một đơn vị hành bao gồm ­ sự nghiệp có chuyển động kinh doanh tính thuế giá chỉ trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ vào quí I/N (đvt 1.000đ)Tình hình đầu quý:Tạm ứng: 000Phải trả công ty cung cấp: 000Phải trả viên chức: 000Phải trả nợ vay: 000Hao mòn TSCĐ: 000Nguồn vốn tởm doan: 000Chênh lệch thu chi, chưa giải pháp xử lý (dư có): 000Nguồn ngân sách đầu tư hoạt động:Năm nay: 000Năm trước: 000Dự toán ngân sách đầu tư hoạt động: 300.000Tài sản thắt chặt và cố định HH: 560.000Nguyên thứ liệu: 000Thành phẩm, mặt hàng hóa: 000Tiền mặt: 000Phải thu tín đồ mua: 000Chi phí SXKD dở dang: 000Nguồn kinh phí đã tạo ra TSCĐ 000Chi vận động năm trước: 000Dụng cụ: 000Các nghiệp vụ phát sinh vào quý:Ngày 2/1 người tiêu dùng thanh toán cục bộ tiền sản phẩm còn nợ kỳ trước bởi chuyển khoản.Ngày 3/1 Xuất kho trang bị liệu làm cho sản xuất 160.000, cho chuyển động sự nghiệp 150.000Ngày 4/1 Tính ra tổng số chi phí lương cần trả cho cán bộ, công chức với công nhân cung ứng trong kỳ 360.000, trong các số ấy cho phần tử cán bộ, công chức hành thiết yếu ­ sự nghiệp 300.000, bộ phận công nhân phân phối 60.000 (trong đó nhân viên trực tiếp thêm vào 40.000, nhân viên quản lý 20.000)Ngày 10/1 Trích KPCĐ, BHXH, BHYT theo tỷ lệ quy định.Ngày 13/1 Trích khấu hao TSCĐ ở bộ phận sản xuất 25.000Ngày 18/1 Nhận kinh phí hoạt động, tổng thể 800.000, bao gồm:Tiền mặt: 100.000Tiền gửi kho bạc: 230.000Vật liệu: 140.000Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình: 330.000.Ngày 21/1 chi phí dịch vụ mua ngoài sử dụng cho vận động sản xuất vẫn trả bởi tiền trợ thì ứng (gồm cả thuế GTGT 10%) là 33.000.Ngày 24/1 Xuất phương pháp cho hoạt động sự nghiệp 40.000, cho vận động sản xuất 20.000.Ngày 25/1 Nhập kho sản phẩm từ sản xuất số lượng 10000 sản phẩmNgày 2/2 Xuất buôn bán trực tiếp tại kho cho những người mua 9000 thành phẩm, giá cả chưa thuế 70.000, thuế GTGT 10%. Chi phí hàng người mua sẽ giao dịch thanh toán vào quý sau.Ngày 4/2 Các giá cả vận chuyển, bốc tháo hàng tiêu thụ sẽ chi bởi tiền khía cạnh 6.000Ngày 8/2 Rút dự toán kinh phí sự nghiệp đưa ra trực tiếp cho vận động sự nghiệp 100.000Ngày 10/2 dấn viện trợ bằng tiền mặt bổ sung nguồn kinh phí vận động đã gồm chứng từ bỏ ghi thu, ghi đưa ra 200.000.Ngày 20/2 bổ sung cập nhật nguồn ghê phí vận động từ chênh lệch thu, chi 50.000Ngày 23/2 Rút dự toán kinh phí đầu tư sự nghiệp 190.000, trong những số ấy mua dụng cụ hoạt động ( đã nhập kho) trị giá bán 40.000, thanh toán cho những người bán 150.000.Ngày 27/2 report quyết toán năm trước được duyệt, công nhận số đưa ra họat hễ 250.000 được kết đưa vào nguồn khiếp phí. Số tởm phí thời gian trước còn lại chưa thực hiện hết, đơn vị đã nộp lại ngân sách chi tiêu bằng tiền gởi kho bạc.Ngày 2/3 Tổng số chi phí điện, nước, điện thoại đã trả bằng tiền phương diện thuộc chuyển động sự nghiệp vào kỳ 50.000.Ngày 12/3 Thanh toán những khoản được cho cán bộ, công chức với công nhân tiếp tế của đơn vị chức năng bằng tiền phương diện 340.000.Ngày 31/3 Kết chuyển ngân sách chi tiêu và xác định kết quả kinh doanh trong kỳ.Ngày 31/3 bổ sung cập nhật quỹ khen thưởng: 25%, quỹ phúc lợi an sinh 25%, quỹ vạc triển hoạt động sự nghiệp 20%, còn lại bổ sung cập nhật kinh phí vận động thường xuyên từ chênh lệch thu, chi chưa xử lý.Yêu cầu: Định khoản những nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh và phản ánh vào tài khoảnLập bảng phẳng phiu tài khoảnLập báo cáo tổng hợp thực trạng kinh giá thành và quyết toán kinh phí đầu tư đã sử dụng.Lập báo cáo kết quả hoạt động sự nghiệp có thu.

Biết rằng giá trị thành phầm dở dang vào cuối kỳ (CPSXKD dở dang cuối kỳ) là 100 triệu đồng.

BÀI GIẢI

Nợ TK 112 / có TK 3111 150Nợ TK 631 160

Nợ TK 6612 150

bao gồm TK 152 310

Nợ TK 6612 300

Nợ TK 631 60

tất cả TK 334 360

Nợ TK 6612 300*17% = 51

Nợ TK 631 60*19% = 11,4

Nợ TK 334 300*7% + 60*6% = 24,6

tất cả TK 332 87

Nợ TK 631 / gồm TK 214 250Nợ TK 111 100

Nợ TK 112 230

Nợ TK 152 140

Nợ TK 211 330

bao gồm TK 4612 800

+ Nợ TK 6612/Có TK 466 330

+ có TK 0081 800

Nợ TK 631 30

Nợ TK 31131 3

bao gồm TK 312 33

Nợ TK 6612 40

Nợ TK 631 20

tất cả TK 153 60

Cuối kỳ bắt đầu tính giá chỉ thànhNợ TK 3111 693

có TK 531 9000*0,07 = 630

có TK 33311 63

+ thời điểm cuối kỳ mới tính giá bán vốn

Nợ TK 631/ bao gồm TK 111 6Nợ TK 6612/ có TK 4612 100; bao gồm TK 0081 100Nợ TK 111 / tất cả TK 4612 200Nợ TK 421 / gồm TK 4612 50Nợ TK 153 40

Nợ TK 3311 150

gồm TK 4612 190; tất cả TK 0081 190

+ Nợ TK 4611 300

gồm TK 6611 250

tất cả TK 3338 50

+ Nợ TK 3338 / gồm TK 112 50

Nợ TK 6612 / có TK 111 50Nợ TK 334 / tất cả TK 111 340+ Tính chi phí sản phẩm = 80 + 537,4 – 100 = 517,4 triệu

Z đối chọi vị sản phẩm = 517400000 đ/10000 sp = 51740 đ/sp

Nợ TK 155 / tất cả TK 631 517,4

+ Tính giá vốn kết quả của 9000 sp đã tiêu thụ

Nợ TK 531/ tất cả TK 1551 9000*0,05174 = 465,66Nợ TK 531/Có TK 4212: 630 – 465,66 = 164,34Nợ TK 4212 164,34

gồm TK 4311 164,34*25% = 41,085

bao gồm TK 4312 41,085

có TK 4314 164,34*20% = 32,868

có TK 4612 164,34*30% = 49,302

Trên đây là bài tập kế toán hành chính vì sự nghiệp gồm đáp án 2 nhưng mà Kế toán Việt Hưng muốn share tiếp nối phần 1 trước đó ao ước rằng đang hữu ích so với bạn đọc – từ bỏ hào trung trọng điểm kế toán hiếm tất cả tại vn đào tạo thành dạy học tập kế toán Online mảng HCSN bệnh dịch viện, ngôi trường học, gồm thu,…